Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2003

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg:

Aslak J. Eira (leder)

Mathis N. Eira

Berit Ellen G. Jåma

Sakkyndig/rådgiver:

Inger Anita Smuk

Elle Merete Omma

Erik Reinert

Ellinor Jåma

Per Mathis Oskal

Gaute Helland (Kontaktutvalget for Tamreinlagene)

Sekretær:

Anne Cathrine Rørholt

Per M. Sara

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg:

Almar Sagelvmo (leder)

Ellen Inga O. Hætta

Sakkyndig/rådgiver:

Solveig Nowacki (Landbruksdepartementet)

Johan Ingvald Hætta (Reindriftsforvaltningen)

Stig-Gøran Hagen (Reindriftsforvaltningen)

Hans Roar Christiansen (Reindriftsforvaltningen)

Helge Hansen (Reindriftsforvaltningen)

Máret Guhttor (Kommunal- og regionaldepartementet)

Jan Abrahamsen (Miljøverndepartementet)

Observatør:

Jon Aarseth Meløy (Sametinget)

Brita Oskal Eira (Sametinget)

Sekretær:

Morten Floor

Forhandlingsutvalgene er enige om reindriftsavtale for 2003/2004, gjeldende fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet. Det er inngått følgende protokoller:

2.1 Dekning av kostnader ved tiltak som følger av radioaktiv forurensning

 1. Partene er enige om at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 5,0 mill kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i slaktesesongen 2003/2004. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene.

 2. Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2003/2004 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes.

 3. Konklusjonene fra arbeidsgruppene som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalene for 1992 og 2002/2003 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

 4. Endelig sluttfinansiering av tiltakene for slaktesesongen 2003/2004 tas opp i forbindelse med forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2004/2005.

2.2 Oppdrag til Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF)

 1. Partene er enige om å gi følgende oppdrag til Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF):

  • En gjennomgang av dagens ordninger og avsetninger over Reindriftens utviklingsfond, samt den tidligere avsetningen til markedsfremmende tiltak. Gjennomgangen skal se virkemidlene over RUF, Verdiskapingsprogrammet for rein og tilskuddet til Samisk utviklingsfond i en sammenheng og derigjennom foreslå eventuelle endringer slik at effekten av RUF og VPR blir størst mulig.

  • En gjennomgang av dagens velferdsordninger. Gjennomgangen skal ta sikte å se reindriftens velferdsordninger i en sammenheng og foreslå eventuelle omlegginger.

  • En gjennomgang av dagens frakttilskuddordning. Gjennomgangen skal ta sikte på å foreslå endringer som bedre ivaretar de små slakteriene, herunder forslag til kompensasjon for veterinærutgifter og premiering for slakting der transport av levende rein unngås. Spesielt skal man vurdere hvordan man best kan legge til rette for en økonomisk og kulturell bærekraftig feltslakting.

 2. NILFs arbeid skal skje i nært samarbeid med Reindriftsforvaltningen som forutsetter å stille det aktuelle grunnlagsmaterialet for utredningene til disposisjon og bidra med beregningsarbeid. NILF skal arbeide i nær kontakt med avtalepartene for drøftinger og innspill.

 3. Frist for en foreløpig rapport (forprosjekt) settes til 23. mai 2003.

 4. Avtalepartene drøfter rapporten på forskriftsmøte i mai/juni og treffer vedtak om den videre prosess. Endelig rapport forutsettes lagt fram for avtalepartene i forkant av avtaleforhandlingene 2004/2005.

 5. Prosjektet forutsettes finansiert over avtalens budsjettposter.

2.3 Engangsoverføring fra kapittel 1151 post 51 til post 75

Avtalepartene er enige om en engangsoverføring på 10 mill kroner fra kapittel 1151 post 51 Reindriftens utviklingsfondtil post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd.Engangsoverføringen skal dekke beregnet overforbruk på post 75 i 2003.

Oslo, 19. februar 2003
Aslak J. Eira Almar Sagelvmo

2A Protokolltilførsel fra NRL

NRL vil understreke at siden man ikke har fått gjennomslag for å løse næringens rovviltproblemer gjennom reindriftsavtaleforhandlingene, må vi forutsette at dette problemkomplekset finner sin løsning under arbeidet med Rovviltmeldingen.

Dette gjelder bl.a.

 1. tiltak for å redusere tapene,

 2. erstatning av reelle tap,

 3. tap av tilskudd/produksjonspremie på grunn av rovvilt.

NRL vil understreke at reindriftens evne til å overleve, både kulturelt og økonomisk, er alvorlig truet i flere områder.

Til toppen
Til dokumentets forside