Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

3 Fordeling av avtalens ramme (mill kroner)

Tabell 3.1 Fordeling av avtalens ramme på de ulike underposter

Avtalen

2002/20031

Endring

2002/2003-2003/2004

Virkning St.buds. 20032 Avtalen

2003/2004

51 Reindriftens Utviklingsfond 45,3 -8,8 -4,4 36,5
72 Organisasjonstilskudd 5,6 0 0 5,6
75 Direkte tilskudd 48,2 2,9 1,45 51,1
79 Velferdsordninger 1,8 0 0 1,8
SUM 100,9 -5,9 -2.95 95,0

1 Etter vedtatt budsjett for 2003

2 Engangsoverføringen på 10 mill kroner fra post 51 til post 75 er ikke innarbeidet i tabellen.

Tabell 3.2 Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Avtalen 2003/2004
Produksjonspremie 17,0
Kalveslaktetilskudd 5,0
Tidligslaktetilskudd 4,9
Driftstilskudd1 7,2
Distriktstilskudd 12,0
Ektefelletilskudd 3,0
Frakttilskudd 2,0
SUM 51,1

1 Driftstilskuddet er differensiert med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn, i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder. 25 000 kroner for driftsenheter Corgas reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland reinbeiteområder.

Til toppen
Til dokumentets forside