Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere om reindriftsavtalen

5.1 Avtaleperiode

Den reindriftsavtalen som nå er framforhandlet vil tre i kraft 01.07.2003 og gjelde fram til 30.06.2004.

De bevilgningsendringer på de enkelte budsjettposter som avtalen medfører foreslås innarbeidet med halvt utslag i statsbudsjettet for 2003.

5.2 Priser

I likhet med de foregående år er det i driftsåret 2002/2003 importert reinslakt og levende rein for slakting. Importen har skjedd fra Finland og Sverige. Hovedhensikten med importen har vært å dekke etterspørselen i det norske markedet, samt unngå negative konsekvenser som vil følge av at reinkjøttet blir borte fra markedet i en lengre periode av året. Tollregimet har vært administrert med tanke på at norske forbrukere skal få en jevn tilgang på reinkjøtt.

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens markedsutvalg, kan Landbruksdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll. Under fjorårets forhandlinger ble avtalepartene enige om at målprisen for reinkjøtt skulle oppheves for avtaleåret 2002/2003. Dette innebar fri prisdannelse for reinkjøtt innenfor den beskyttelse importvernet gir. Ved fastsettelse av importbestemmelsene for reinkjøtt har Landbruksdepartementet lagt til grunn at tollsatsene innenfor importkvotene i perioden 01.07.02-30.06.03 skal fastsettes slik at importprisen inkl. toll utgjør minimum 60 kr per kg for helt slakt. Til sammenligning var målpris for avtaleåret 2001/2002 fastsatt til 58 kr per kg. Denne ordningen vil bli videreført for avtaleåret 2003/2004.

Formålet med den omleggingen av pris- og importbestemmelsene som har funnet sted er å legge til rette for å utvikle høykvalitets- og høypris produkter av reinkjøtt, uten begrensninger i administrativt fastsatte priser. På denne måten vil man stimulere til en størst mulig verdiskaping i næringen.

5.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det ble for avtaleperioden 2002/2003 gitt en ordinær bevilgning til Reindriftens utviklingsfond (RUF) på 45,3 mill kroner. For avtaleperioden 2003/2004 foreslås en bevilgning på 36,5 mill kroner.

Partene er enige om å avsette 4,5 mill kroner til forskning og veiledning i 2003. Dette tilsvarer 1,0 mill kroner mindre enn i 2002. Det er styret for RUF som har ansvaret for fordelingen av midler til forskning og forskningsformidling. Reindriftens strategiske plan for forskning og formidling i reindriften for perioden 2002-2005 danner grunnlaget for styrets prioriteringer. I forkant av RUF styrets behandling kvalitetsvurderes søknadene av Norges forskningsråd.

Det har de senere år vært bevilget midler fra RUF til Samisk utviklingsfond (SUF) for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår som en komponent. Formålet med overføringen fra RUF til SUF er å øke den reelle verdiskapingen i tilknytning til reindriftsnæringen. Midlene skal brukes til å støtte kombinasjonsnæringer der reindrift inngår. Midlene skal primært brukes til utviklingsrettede tiltak og investeringer, dvs tiltak som bidrar til å øke den samlede verdiskapingen for søkerne spesielt og næringen generelt. Overføringen er også i år 2,0 mill kroner.

Avsetningen til konfliktforebyggende tiltak er lagt inn med 1,0 mill kroner for 2003. Dette er en reduksjon på 0,5 mill kroner i forhold til fjorårets avsetning. I Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og jordbruk er administrasjonen og avgjørelsesmyndigheten lagt til SND Tromsø, og med Landbruksdepartementet som klageinstans.

Partene ble enige om å sette av 7,7 mill kroner over RUF til verdiskapingsprogrammet for reindriften. Bevilgningen dekker også kostnader til administrasjon av ordningen i SND og innebærer et uendret aktivitetsnivå.

Partene er videre enige om å sette av inntil 10,0 mill kroner over RUF til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall. Dette er tilsvarende bevilgning som for inneværende avtale.

Avsettingen over reindriftsavtalen til kvinnerettede tiltak er et sentralt bidrag i arbeidet med å synliggjøre kvinners rolle og betydning i reindriften, samt i reindriftshusholdet. Målsetninger for satsningen er å sikre og øke kvinners deltagelse i reindriften og reindriftsrelaterte aktiviteter, sikre yrkesmessig likeverd mellom menn og kvinner i reindriftsnæringen, sikre at kvinner bidrar til å styrke og videreutvikle det samiske kulturinnholdet i næringen, samt bidra til å synliggjøre kvinners verdiskaping i reindriftsnæringen. En stor del av kvinnerettede midler har gått til tradisjonell opplæring. Gjennom kvinnerettede tiltak i reindrift får den yngre generasjon utvidet sin kompetanse når det gjelder den tradisjonelle viten. Kvinnenes situasjon i næringen bedres og deres identitet styrkes. Avsetningen til kvinnerettede tiltak er videreført med 1 mill kroner.

Omleggingen av tilskuddsystemet er kostnadsberegnet til om lag 700 000 kroner. I tillegg til disse utgiftene vil forvaltningen få 300 000 kroner i årlige driftsutgifter. Avtalepartene er enige om at forvaltningen skal få dekket kostnadene for omlegging av tilskuddsystemet over RUF, mens de årlige driftsutgiftene skal dekkes over forvaltningens driftsbudsjett.

Partene er enige om en videreføring av fagbrevordningen med en bevilgning på 1,5 mill kroner, hvorav 310 000 kroner bevilges til fortsatt drift av opplæringskontoret. Dette gir mulighet for 5 nye lærlinger i 2003/2004, som tilsvarer 3 mer enn det som er i dag.

Partene er enige om at reindriften blir med som en aktør i utviklingen og utprøvingen av radiobjeller. Radiobjellene har til hensikt å være en rovdyr- og helsealarm for husdyr og rein på beite. Bjellene er bl.a. et hjelpemiddel for å redusere unødvendige tap, bedre produksjonen og med det øke lønnsomheten for reindriften generelt og reindriftsutøveren spesielt. Videre er det et hjelpemiddel for å bedre dokumentasjonen ved tap av husdyr og rein. Det avsettes 500 000 kroner til dette prosjektet over reindriftsavtalen.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • utdanningsstipend,

 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,

 • tidligpensjon,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning.

5.4 Organisasjonstilskudd

De store utfordringene reindriftsnæringen står overfor fordrer en aktiv deltagelse fra næringen selv. Organisasjonstilskuddet til NRL foreslås videreført med 5,6 mill kroner.

5.5 Velferdsordninger

Bevilgningen til folketrygdordningen opprettholdes med 1,2 mill kroner for kommende avtaleperiode. Ordningen innebærer at den enkelte reineier skal betale en avgift til Folketrygden som tilsvarer avgiften for lønnsmottakere (7,8%). Differansen mellom denne avgiften og avgiften for private næringsdrivende (10,7%) blir da finansiert over reindriftsavtalen. Bevilgningen beregnes ut fra pensjonsgivende inntekt i næringen, og midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Bevilgningen til sykepengeordningen videreføres uendret med 0,6 mill kroner i avtaleperioden 2003/2004. Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger - fra 65% til 100% av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Også fødselspenger dekkes med 100% av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

5.6 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det ble for avtaleåret 2002/2003 bevilget 48,2 mill kroner etter vedtatt budsjett til ulike kostnadssenkende tilskudd, kapittel 1151 post 75. For avtaleperioden 2003/2004 foreslås bevilgningen til kostnadssenkende og direkte tilskudd økt med 2,9 mill kroner til 51,1 mill kroner.

Bevilgningen er beregnet å dekke kostnadene ved ordningene som blir å gjelde slaktesesongen 2002/2003. Nedenfor følger en omtale av fordelingen på underpostene for kommende avtaleperiode, samt en omtale av endringer i ordningene.

For at tilskudd til driftsenheter og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende generelle vilkår være oppfylt:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.

  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.

  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige driftsenhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.

 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31. inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger.

 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en avgiftspliktig inntekt fra salg av reinkjøtt på minimum 30 000 kroner og derav være registrert i avgifts- og enhetsregisteret.

Det avsettes 17,0 mill kroner til ordningen med en produksjonspremie. Produksjonspremien beregnes med en prosentsats på 25% på basis av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre inntekter i reindriften. Avgiftsfrie inntekter, samt salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400 000 kroner per driftsenhet og 1 000 000 kroner per tamreinlag.

Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren. Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist.

For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Det avsettes 7,2 mill kroner til ordningen med et driftstilskudd. For å bedre inntektsutjevningen i reindriften differensieres driftstilskuddet mellom reinbeiteområdene. Driftstilskuddet er differensiert med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn og i Nord-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder. 25 000 kroner for driftsenheter Corgas reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland reinbeiteområder.

Det gis et ekstra driftstilskudd til ungdom i etableringsfasen som får overdratt driftsenheten permanent. Søkeren om et ekstra driftstilskudd må være under 30 år, og tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Videre må de generelle vilkårene for å få tilskudd være oppfylt. Dette medfører at etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning- begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av en slik ordning. Ekstra driftstilskudd til ungdom utbetales med en sats på 25 000 kroner.

Det avsettes 3,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg. Som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk utbetales det et ekstra driftstilskudd med en sats på 25 000 kroner til de driftsenhetene hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150 000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

Det avsettes 5 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet er redusert fra 225 kroner til 150 kroner per kalv.

Det avsettes 4,9 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene på 10 kroner per kg slakt videreføres.

Bevilgningen til frakttilskudd settes til 2,0 mill kroner for kommende avtaleperiode, som er tilsvarende bevilgning som i gjeldende avtale.

Det vises for øvrig til vedlegg 3 til proposisjonen som viser fordelingen av avtalens ramme, og fordelingen av midlene innenfor post 75 for avtaleperioden 01.07.2003 til 30.06.2004.

Til toppen
Til dokumentets forside