Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i statsbudsjettet for 2003

I samsvar med St.prp. nr. 1 (2002-2003) har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalenmed i alt 100,9 mill kroner. Den nye avtalen har en ramme på 95,0 mill kroner, dvs en reduksjon på 5,9 mill kroner. Bevilgningene til de ulike tiltak på reindriftsavtalen foreslås innarbeidet med halv virkning i statsbudsjettet for 2003. Endringene i avtalen innbærer en reduksjon for midler på statsbudsjettet for 2003 med 2,95 mill kroner, jfr vedlegg 3. Avtalen innebærer en reduksjon av post 51 Tilskudd til reindriftens Utviklingsfondog en økning av post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd.Det fremmes forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2003 i samsvar med dette. Videre foreslås en disposisjonsbevilgning på 5,0 mill kroner til dekning av tiltak mot radioaktivitet. I tillegg foreslås en engangsoverføring på 10 mill kroner fra kapittel 1151 post 51 Reindriftens utviklingsfondtil post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd.Engangsoverføringen skal dekke beregnet overforbruk på post 75 i 2003. Fordelingen av reindriftsavtalens ramme, utenom engangsoverføringen, på de ulike postene for 2003 vil bli innarbeidet ved den ordinære fremleggingen av statsbudsjettet for 2004 (St.prp.nr. 1 (2003-2004)).

Til toppen
Til dokumentets forside