Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

7 Radioaktivitet

7.1 Innledning

Statens dekning av kostnader som en følge av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken har som prinsipielt utgangspunkt det vedtak som Regjeringen fattet om økonomisk skadesløshet 31. juli 1986.

Den endelige dekningen av disse kostnadene har vært gjort etterskuddsvis, men det har de siste årene vært gitt en disposisjonsbevilgning for å gi en foreløpig dekning av kostnadene ved gjennomføringen av tiltakene, inntil den endelige finansieringen kan avklares.

Under fjorårets forhandlinger ble partene enige om at Reindriftsforvaltningen Alta skulle gjennomgå gjeldene regelverk. Formålet med gjennomgangen var å foreslå endringer av regelverket og komme med forslag for videre oppfølging av Regjeringens vedtak. Reindriftsforvaltningen overleverte rapporten i forkant av reindriftsforhandlingene for avtalen 2003/2004. Forvaltningen foreslår å videreføre dagens tiltak mot forurensing av reinkjøtt. Imidlertid foreslås det bl.a. at bruken av vombulus fases ut, og at man isteden velger andre alternativer som er mer skånsomme for dyrene. Videre foreslår forvaltningen flere tiltak for å bedre samordningen og informasjonen i forhold til rein og radioaktivitet.

7.2 Finansieringsbehov

For slaktesesongen 2001/2002 var det 5 483 452 kroner til disposisjon. Forbruket var på 3 311 525 kroner. Disposisjonsbevilgningen for sesongen 2002/2003 var på 3,5 mill kroner, slik at det disponible beløpet for sesongen 2002/2003 var på 5 071 927 kroner. Prognosen for slaktesesongen 2002/2003 viser et behov på om lag 4,8 mill kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet.

7.3 Tiltak i slaktesesongen 2003/2004

I forbindelse med forhandlingene i 1992 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på budsjettstyring og virkning av ulike virkemidler for å redusere tiltakskostnadene. Konklusjonen fra denne arbeidsgruppen har vært lagt til grunn i forbindelse med tiltakspakkene for de siste seks slaktesesongene, og vil sammen med anbefalingene fra reindriftsforvaltningen i deres evaluering av kompensasjonsordninger for tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt være retningsgivende for tiltakene i kommende slaktesesong. Departementet vil, i tråd med tidligere praksis, foreslå at det avsettes en disposisjonsbevilgning for å finansiere iverksetting av en tiltakspakke for slaktesesongen 2003/2004. Kostnadene den enkelte slaktesesong er vanskelig å anslå i forkant. De vil variere etter blant annet forekomsten av sopp. Med bakgrunn i de høye måleverdiene med påfølgende høy andel av kassasjon av reinkjøtt i slaktesesongen 2002/2003 foreslår departementet en bevilgning på 5,0 mill kroner i slaktesesongen 2003/2004.

Til toppen
Til dokumentets forside