Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

6 Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlingene

Punkt 1 omhandler kostnader ved tiltak mot radioaktiv forurensning som en følge av Tsjernobylulykken, og er bygd opp etter samme modell som tidligere år. Dette innebærer at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 5,0 mill kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet som finansieres ved en engangsbevilgning på 5,0 mill kroner. Disposisjonsbevilgningen utløses først når partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene. Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2003/2004 fastsettes i god tid før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes, og konklusjonene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt i forbindelse med reindriftsavtalen for 1992 legges til grunn ved utformingen av bestemmelsene.

Punkt 2 omhandler NILF sitt oppdrag i å foreta en gjennomgang av dagens ordninger og avsetninger over Reindriftens utviklingsfond, samt den tidligere avsetningen til markedsfremmende tiltak. Gjennomgangen skal se virkemidlene over RUF, Verdiskapingsprogrammet for rein og tilskuddet til Samisk utviklingsfond i en sammenheng og derigjennom foreslå eventuelle endringer slik at effekten av RUF og VPR blir størst mulig.

Videre skal NILF foreta en gjennomgang av dagens velferdsordninger. Gjennomgangen skal ta sikte på å se reindriftens velferdsordninger i en sammenheng og foreslå eventuelle omlegginger.

NILF skal også foreta en gjennomgang av dagens frakttilskuddordning. Gjennomgangen av frakttilskuddordningen skal ta sikte på å foreslå endringer som bedre ivaretar de små slakteriene, herunder forslag til kompensasjon for veterinærutgifter og premiering for slakting der transport av levende rein unngås. Spesielt skal man vurdere hvordan man best kan legge til rette for en økonomisk og kulturell bærekraftig feltslakting.

Frist for foreløpig rapport er satt til 23. mai 2003. Med bakgrunn i denne rapporten drøfter avtalepartene den videre prosessen. Hovedrapporten fra NILF forutsettes fremlagt for avtalepartene i forkant av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2003/2004.

Punkt 3 omhandler en engangsoverføring på 10 mill kroner fra kapittel 1151 post 51 Reindriftens utviklingsfond til post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd.Engangsoverføringen skal dekke beregnet overforbruk på post 75 i 2003. Overforbruket skyldes en vesentlig økning i antall driftsenheter som oppfyller kravene til produksjonstilskudd i driftsåret 2002/2003 på grunn av to gode produksjonsår, høyt slakteuttaket og tellingene av rein. En økt utbetaling av produksjonstilskuddet medfører også en økt utbetaling av tidligslaktetilskuddet og kalveslaktetilskuddet.

Den inngåtte avtalen har en egen protokolltilførsel fra NRL angående næringens tap av rein til rovvilt. NRL understreker at reindriftens evne til å overleve, både kulturelt og økonomisk er alvorlig truet i flere områder og forutsetter at rovviltproblematikken finner sin løsning under arbeidet med ny rovviltmelding.

Til toppen
Til dokumentets forside