St.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret i 2008, med forslag om endrede bevilgninger på statsbudsjettet for 2008 og andre vedtak i forbindelse med oppgjøret m.m.

Til dokumentets forside