St.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om jordbruksoppgjøret 2008 – endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2008 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50 Fondsavsetninger, økes med 102 089 000
fra kr 910 503 000 til kr 1 012 592 000
70 Markedsregulering, kan overføres, reduseres med 6 029 000
fra kr 165 600 000 til kr 159 571 000
73 Pristilskott, overslagsbevilgning, reduseres med 43 000 000
fra kr 2 197 600 000 til kr 2 154 600 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med 33 339 000
fra kr 6 955 469 000 til kr 6 922 130 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med 1 581 000
fra kr 194 930 000 til kr 193 349 000
78 Velferdsordninger, kan overføres, økes med 5 443 000
fra kr 1 640 454 000 til kr 1 645 897 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
70 Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg, bevilges med 8 583 000
85 Markedsordningen for korn, økes med 15 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 111 000 000

II

Stortinget samtykker i at 38,5 mill. kroner av bevilgningen på post 74 utbetales høsten 2008 som en ekstra utbetaling til foretak som fikk innvilget søknad om produksjons­tilskudd etter søknadsomgangen i august 2008, med 800,- kroner per foretak.

III

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte jordbruksavtalen, herunder tiltak som er knyttet til bevilg­ninger i 2009.

Til dokumentets forside