St.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Gjennomføringen av forhandlingene

2.1 Innledning

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslet i brev av 18.04.08 og 23.04.08 at organisasjonene ville sende en eventuell framforhandlet avtale på uravstemning i sine organisasjoner. Landbruks- og matdepartementet orienterte i brev datert 28.04.08 Stortingets Presidentskap om varselet og at organisasjonene måtte gis den nødvendige tid til gjennomføring av uravstemningen før proposi­sjonen om oppgjøret kunne fremmes.

2.2 Jordbrukets krav

Jordbrukets forhandlingsutvalg la den 25. april fram krav med en ramme på 3,3 mrd. kroner. Kravet innebar målprisøkninger tilsvarende 1 825 mill. kroner med virkning fra 01.07.08 og økte bevilgninger til gjennomføring av jordbruksavtalen (kapittel 1150 og 4150) på 1 475 mill. kroner netto, herav 42 mill. kroner i økte inntekter på kapittel 4150.

Ifølge Jordbrukets forhandlingsutvalg skulle kravet gi grunnlag for økte inntekts­muligheter i jordbruket på 46 000 kroner per årsverk etter at kostnadene var dekket inn og anslått verdi av økt utnyttelse av jordbruksfradraget var regnet inn. Kravet la følgende til grunn i oppbygging av rammen:

  • Jordbruket skal kompenseres for manglende inntektsvekst for avtaleåret 2007/2008 som følge av høyere kostnadsvekst enn forutsatt ved oppgjøret i 2007, tilsvarende 550 mill. kroner.

  • Jordbruket skal ha dekket kostnadsveksten fra 2008 til 2009

  • Jordbruket skal ha lik kronemessig utvikling som andre grupper fra 2008 til 2009 (anslått til 18 900 kroner per årsverk).

  • Nivåheving av inntektene i jordbruket inkludert jordbrukets andel av produktivi­tetsveksten for å redusere noe av inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, tallfestet til 15 500 kroner per årsverk.

I anslagene for kostnadsvekst fra 2008 til 2009 var det lagt til grunn en prisøkning på handelsgjødsel på 40 pst., med krav om å åpne for nye forhandlinger, med sikte på full kompensasjon for kostnadsveksten, dersom det oppstår et prisavvik større enn 10 prosentpoeng i forhold til forutsetningene. Videre krevde jordbruket at 73,5 mill. kroner i ledige midler, ble omdisponert utenfor rammen.

I tillegg krevde Jordbrukets forhandlingsutvalg også 150 mill. kroner til et invest­eringsprogram til fornyelse av driftsapparatet og for å dekke opp økte kostnader knyttet blant annet til nye dyrevelferdskrav.

Målprisøkningene var fordelt på alle sektorer. På budsjettet ble det i hovedsak foreslått økninger i direkte inntektsgivende tiltak og forbedring av velferds­ordn­ingene. Posten Direkte tilskudd ble foreslått økte med 1 259 mill. kroner. Struktur­profilen i budsjettstøtten ble foreslått forsterket til fordel for mindre foretak, mens det var foreslått små endringer i distriktstilskuddene. Jordbruket foreslo at foretak med ulike grovfôrbaserte husdyrslag skulle kunne motta 2 driftstilskudd og at ammekyr skulle regnes som eget dyreslag i tilskudd til husdyr. Det ble også fore­slått en rekke andre nye tiltak og differensieringer av virke­middel­systemet.

Jordbruket foreslo også å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede langsiktige løsn­inger knyttet til AMS for å sikre prisuttak i markedet, og la vekt på at utredn­ingen måtte omfatte ulike løsningsmodeller. Det ble foreslått at eventuelle endr­inger i pris- og markedssystemene skulle kunne gjennomføres fra 01.07.09.

2.3 Statens tilbud

Statens tilbud ble lagt fram 9. mai. Tilbudet hadde en ramme på 1 600 mill. kroner. Rammen var finansiert med 1 255 mill. kroner i økte målpriser, hvorav 870 mill. kroner med virkning fra 01.07.08 og 385 mill. kroner fra 01.01.09, samt 300 mill. kroner i netto bevilgningsøkning til gjennomføring av jordbruksavtalen (kapittel 1150 og 4150) og 45 mill. kroner i overførte midler fra 2007. I tillegg ble det, utenfor rammen, tilbudt å utbetale 800 kroner per foretak høsten 2008, med grunnlag i innsparinger ved gjeldende satser for 2008.

Samlet, inkl. verdien av jordbruksfradraget, ga rammen grunnlag for en inntektsvekst på 13½ pst. (eller om lag 25 500 kroner per årsverk) i 2009, i forhold til 2008, før oppgjør. Deler av rammen i tilbudet fikk inntektseffekt allerede i 2008. Inkludert verdien av jord­bruksfradraget ble inntektsnivået i 2008 foreslått økt med om lag 5 pst. (knapt 10 000 kroner). Inntekts­økningen fra 2008 til 2009 ble anslått til om lag 8 pst., eller knapt 16 000 kroner per årsverk, inkl. verdien av jordbruksfradraget.

Tilbudet innebar at en eventuell avtale skulle åpne for justeringsforhandlinger dersom prisendringene for gjødsel og kraftfôr gir en samlet kostnadsøkning som tilsvarer 2 prosent (korrigert for utslaget av, og forutsetningene i avtalen) tilsvar­ende om lag 125 mill. kroner. Statens forhandlingsutvalg foreslo også en arbeids­gruppe for å utrede reformer i markedsordningene for kjøtt og egg, med sikte på gjennomføring fra 01.07.09.

Disponeringen av budsjettmidlene var fordelt med sterk strukturprofil. Det gras­baserte husdyrholdet var gjennomgående prioritert i tilbudet, og bevilgningene til distrikts- og frakttilskudd ble foreslått økt.

Videre innebar tilbudet å åpne for leie av melkekvoter for enkeltbruk, innenfor fylket/omsetningsregionen og innenfor kvotetaket på 400 000 liter per foretak. Det ble også foreslått en offensiv ramme for å tilpasse jordbruket til klimautfordringene fram mot 2020. Det var også foreslått tiltak for økt økologisk produksjon, spesielt gjennom å stimulere økologisk kornproduksjon og forbedringer i velferds­ordningene ved ferie og fritid (5 pst.), ved sykdom, samt å fjerne avkortingsregelen for annen inntekt i tidligpensjonsordningen.

2.4 Det videre forløp av forhandlingene

I møte mellom lederene 9. mai meldte Jordbrukets forhandlingsutvalg at tilbudet ga grunnlag for videre forhandlinger. Partene startet sonderinger 11. mai. Torsdag 15. mai kl 19:15 la Statens forhandlingsutvalg fram en sonderingsskisse med utkast til sluttløsning. Onsdag morgen presenterte staten et tillegg til sonder­ings­skissen. Deretter fortsatte forhandlingene utover dagen på formannsplan. I forhandlingsmøte på ettermiddagen 16. mai inngikk Statens og Jordbrukets forhandlingsutvalg ny jordbruksavtale og avsluttet arbeidet med sluttprotokoll. Sluttprotokoll fra forhandlingene følger proposisjonen som vedlegg 1.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i brev av 3. juni 2008, meddelt at styrene i organisasjonene har godkjent avtalen etter at et flertall har stemt ja i uravstemningen i begge organisasjonene.

Til dokumentets forside