St.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om jordbruksoppgjøret 2008 endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Omdisponeringer i budsjett 2008 og forslag til budsjett 2009 for kapittel 1150 og kapittel 4150

8.1 Innledning

Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2009. Videre kan partene omdisponere tidligere bevilgede, men ikke disponerte midler fra 2007, som «engangsbevilgninger» i inneværende budsjettår (overførte midler). Partene kan også, for å tilpasse bevilgningene til det faktiske behov, foreta endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2008 (innsparte midler). Videre kan partene omdisponere tidligere bevilgede midler til reguleringsanlegg, som tilbakebetales fordi anleggene ikke lenger benyttes til formålet.

8.2 Overførte beløp fra 2007 og omdisponering av bevilgninger i 2008

Regnskapet i 2007

Regnskapet for overførbare poster på kapittel 1150 i 2007 viser følgende tall sammenlignet med budsjett:

Tabell 8.1 Overførte midler fra 2007, mill. kroner

Post Ordning Budsjett minus forbruk
70 Markedsregulering, 5,447
74 Direkte tilskudd 28,291
77 Utviklingstiltak 11,750
78 Velferdsordninger - 0,005
Sum overførte midler fra 2007 45,484

45,489 mill. kroner er godkjent overført til 2008 av Finansdepartementet.

Prognoser for forbruk i 2008

På alle overførbare poster der avtalepartene fastsetter satser per enhet som grunn­lag for bevilgningsvedtakene, er disse å betrakte som foreløpige. Det vil si at tilskuddsforvalter etter samråd med avtalepartene, må tilstrebe og fastsette endelige utbetalingssatser som innebærer at forbruket ikke overstiger Stortingets bevilgning på posten. På jordbruks­avtalen gjelder dette postene 70, 74, 77, og 78.

I forbindelse med fastsettelsen av satser for utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2008 ble satsene for AK-tilskudd til alt areal, justert opp med 4 kroner per dekar ut over de foreløpige satsene. Dette økte det prognoserte forbruket med vel 38 mill. kroner.

Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser viser et underforbruk i 2008 på i størrelsesorden 42,6 mill. kroner (jf. tabell 8.2), inkludert ansvar som ble over­ført fra 2007.

Tabell 8.2 Innsparte midler i 2008, mill. kroner

Post Ordning Budsjett – prognose
70 Markedsregulering, 13,6
74 Direkte tilskudd 43,5
77 Utviklingstiltak -9,7
78 Velferdsordninger -4,8
Sum innsparte midler i 2008 42,6

I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognose­usikkerhet.

Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg i 2008

I 2007 ble det gjort vedtak i Omsetningsrådet om tilbakebetaling av tilskudd til reguler­ings­lager for 4 av Norturas reguleringsanlegg som ikke lenger er i bruk til formålet. Dette gir en økt inntekt på kapittel 4150 post 70 i 2008 tilsvarende 8,583 mill. kroner.

Andre budsjettforhold i 2008

Prisnedskriving av norsk korn, post 73.19 reduseres med 6 øre/kg fra 01.07.08. Samtidig økes nedskrivingen av økologisk korn med 20 øre/kg. Årsvirkningen av disse tiltakene er beregnet å utgjøre en budsjettmessig innsparing på vel 72 mill. kroner. Ut fra den andelen av kornavlingen som normalt vil bli levert før årsskiftet innebærer dette også en inn­sparing i utbetalinger på ordningen i 2008. Dette er beregnet å utgjøre 43 mill. kroner.

For kapittel 4150 post 70 er det avtalt en økt målpris på protein tilsvarende et økt pris­utjevningsbeløp på soya med 0,33 øre/kg. Dette er beregnet å utgjøre en økte inntekt på kapittel 4150 tilsvarende vel 46 mill. kroner på årsbasis, mens partene har anslått utslaget i 2008 til 15 mill. kroner.

Når partene avtaler økte målprisene fra 1.juli inneværende år på produkter som er råvarer i såkalte RÅK-produkter, krever dette økte bevilgninger over ordningen allerede i år.

Omdisponeringer i 2008

I forhold til de innsparinger som er redegjort for ovenfor har partene avtalt følgende prioriterte omdisponeringer i 2008:

  • De overførte midler fra 2007 til 2008 på 45,484 mill. kroner omdisponeres i sin helhet til kapittel 1150 post 50.12 for å styrke egenkapitalen i Skadefondet for landbruksproduksjon.

  • Tilbakebetalte tilskuddsmidler til reguleringsanlegg på 8,583 mill. kroner omdisponeres til å øke bevilgningen til LUF kapittel 1150 post 50.11 i 2008. For å sikre fondskapitalen og likviditeten i LUF, omdisponeres ytterligere 48 mill. kroner av de ledige og frigjorte midlene i 2008 til post 50.11.

  • Det gjennomføres en engangsutbetaling høsten 2008 på 800 kroner per foretak som fikk innvilget produksjonstilskudd etter søknadsomgangen i august 2007. Utbetalingen regnskapsføres over post 74.17.

  • Det omdisponeres 0,5 mill. kroner til post 77.13 i forbindelse med etablering av nytt opplegg for teknisk planlegging.

  • Som kompensasjon for de økte målpriser i 2008, omdisponeres 13 mill. kroner av ledige og frigjort midler i 2008 til «RÅK» post 70.12.

Ut over dette tilpasses budsjettet til det prognoserte bevilgningsbehov i samsvar med oversikten i tabell 8.3.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2008, mill. kroner

Kapittel 1150 Budsjett 20081 Omdispon. 2008 Justert budsjett 2008 Disp. av overførte midler i 2008
Post Benevning
50.11 Tilskudd til LUF 860,753 56,600 917,353
50.12 Tilskudd til skadefondet for landbruket 49,750 45,489 95,239
50 Fondsavsetninger 910,503 102,089 1012,592 0,000
70.11 Avsetningstiltak 18,900 18,900
70.12 Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. 140,100 -5,129 134,971 5,447
70.13 Tilskudd til eksportrestitusjon 6,600 -0,900 5,700
70 Markedsregulering, kan overføres 165,600 -6,029 159,571 5,447
73.11 Tilskudd til norsk ull 152,800 152,800
73.13 Pristilskudd melk 506,200 506,200
73.15 Pristilskudd kjøtt 642,200 642,200
73.16 Distriktstilskudd egg 5,600 5,600
73.17 Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. 49,500 49,500
73.18 Frakttilskudd 211,300 211,300
73.19 Tilskudd til prisnedskriving av korn 416,000 -43,000 373,000
73.20 Tilskudd til matkorn 86,300 86,300
73.21 Tilskudd til potetsprit 20,000 20,000
73 Pristilskudd (overslagsbevilgning) 2 089,900 -43,000 2046,900 0,000
74.11 Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. 1 041,700 -14,300 1 027,400
74.14 Tilskudd til, husdyr 1 898,400 -15,400 1 883,000
74.16 Tilskudd til dyr på beite 410,000 -6,500 403,500
74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd 3 125,969 10,261 3 136,230 28,291
74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram 390,000 -4,000 386,000
74.20 Tilskudd til økologisk landbruk 89,400 -3,400 86,000
74 Direkte tilskudd, kan overføres 6 955,469 -33,339 6922,130 28,291
77.11 Tilskudd til dyreavl m.m. 81,070 81,070 1,300
77.12 Tilskudd til planteavl m.m. 7,520 -1,020 6,500
77.13 Tilskudd til rådgivning 36,400 0,500 36,900
77.14 Tilskudd til pelsdyrforlag 23,200 23,200
77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak 38,740 -1,061 37,679 10,451
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,000 8,000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 194,930 -1,581 193,349 11,751
78.11 Tilskudd til avløsning for ferie/fritid 1 068,619 14,381 1 083,000
78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. 152,000 1,500 153,500
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800 130,800
78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 88,000 88,000
78.15 Tilskudd til øvrige velferdstiltak 80,000 80,000
78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordning 121,035 -10,438 110,597
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 640,454 5,443 1645,897 0,000
SUM KAP. 1150 11 956,856 23,583 11980,439 45,489
Kapittel 4150:
70 Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg   8,583 8,583  
85 Markedsordningen for korn 96,000 15,000 111,000  
SUM KAP. 4150 96,000 23,583 119,583
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 11 860,856 0,000 11860,856 45,489

1 Saldert budsjett 2008

8.3 Budsjett 2009

Jordbruksavtalen forutsetter at nettovirkningen av bevilgningsendringene over kapittel 1150 og kapittel 4150 økes med 350 mill. kroner i 2009. Dette gjelder før konsekvens­justeringer, flyttinger og kvantums­justering av overslagbevilgningene (kapittel 1150 post 73 og kapittel 4150 post 85). Det endelige forslaget til budsjettet for 2009 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av St.prp. nr.1 (2008-2009).

Tabell 8.4 Utslag av avtalen og foreløpig budsjett 2009, mill. kroner

Post Benevning Budsjett 2008 1 Endring 2009 Budsjett 2009 2
50.11 Tilskudd til LUF 860,753 25,00 885,753
50.12 Tilskudd til skadefondet for landbruksproduksjon 49,750 -19,75 30,000
50 Fondsavsetninger 910,503 5,250 915,753
70.11 Tilskudd til avsetningstiltak 18,900 0,000 18,900
70.12 Tilskudd til råvareprisordningen m.v. 140,100 55,000 195,100
70.13 Eksportrestitusjon 6,600 0,000 6,600
70 Markedsregulering, kan overføres 165,600 55,000 220,600
73.11 Tilskudd til norsk ull 152,800 0,000 152,800
73.13 Pristilskudd melk 506,200 30,600 536,800
73.15 Pristilskudd kjøtt 642,200 21,800 664,000
73.16 Distriktstilskudd egg 5,600 0,000 5,600
73.17 Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. 49,500 5,000 54,500
73.18 Frakttilskudd 211,300 10,400 221,700
73.19 Tilskudd til prisnedskriving korn 416,000 -72,300 343,700
73.20 Tilskudd til matkorn 86,300 0,000 86,300
73.21 Tilskudd til prisnedskriving av potetsprit 20,000 0,000 20,000
73 Pristilskudd (overslagsbevilgning) 2089,900 -4,500 2085,400
74.11 Driftstilskudd 1 041,700 -56,500 985,200
74.14 Tilskudd til husdyr 1 898,400 262,700 2 161,100
74.16 Tilskudd til dyr på beite 410,000 49,000 459,000
74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd 3 125,969 -4,550 3 121,419
74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram 390,000 0,000 390,000
74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk 89,400 23,800 113,200
74.22 Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel   5,000 5,000
74 Direkte tilskudd, kan overføres2 6 955,469 279,450 7 234,919
77.11 Tilskudd til dyreavl med mer 81,070 5,000 86,070
77.12 Tilskudd til frøavl med mer 7,520 0,000 7,520
77.13 Tilskudd til rådgivning 36,400 1,500 37,900
77.14 Tilskudd til pelsdyr 23,200 0,000 23,200
77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak 38,740 1,000 39,740
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,000 0,000 8,000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 194,930 7,500 202,430
78.11 Tilskudd til avløserutgifter for ferie/fritid 1 068,619 44,000 1 112,619
78.12 Tilskudd til avløserutgifter for sykdom m.v. 152,000 16,500 168,500
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800 0,000 130,800
78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 88,000 0,000 88,000
78.15 Tilskudd til øvrige velferdstiltak 80,000 4,000 84,000
78.16 Tidligpensjonsordning 121,035 -11,000 110,035
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 640,454 53,500 1 693,954
SUM KAP. 1150 11 956,856 396,200 12 353,056
Kapittel 4150: 
70 Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg 0,000 0,000 0,000
85 Markedsordningen for korn 112,000 46,200 158,200
SUM KAP. 4150 112,000 46,200 158,200
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 11 844,856 350,000 12 194,856

1 Saldert budsjett 2008

2 Budsjett før flytting av bevilgninger mellom poster, samt kvantums- og konsekvensjusteringer

8.4 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.4.1 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
50.11 Tilskudd til LUF 1 860,753 25,00 885,753
50.12 Skadefondet for landbruksproduksjon 2 49,750 -19,75 30,000
  Sum 910,503 5,250 915,753

1 I 2008 er i tillegg 56,6 mill. kroner omdisponert til LUF fra andre poster

2 I tillegg er 45,5 mill. kroner av overførte beløp fra 2007 disponert i 2008

8.4.2 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
Avsetningstiltak hagebruk 3,900
Kollektiv dekn. oms. avg. hagebruk 10,000
Tilskudd til kadaverhandtering 5,000
70.11 Avsetningstiltak 18,900   18,900
70.12 Tilskudd til råvareprisutjevning 140,100 55,000 195,100
70.13 Eksportrestitusjon 6,600   6,600
  Sum 165,600 55,000 220,600

8.4.3 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
73.11 Tilskudd til norsk ull 152,800   152,800
Grunntilskudd melk 54,500 2,800
Distriktstilskudd melk 451,700 27,800
73.13 Pristilskudd melk 506,200 30,600 536,800
Grunntilskudd kjøtt 91,400
Distriktstilskudd kjøtt 545,800 19,500
Distriktstilskudd fjørfekjøtt 5,000 2,300
73.15 Pristilskudd kjøtt 642,200 21,800 664,000
73.16 Distriktstilskudd egg 5,600 0,000 5,600
Distriktstilskudd potet Nord Norge 3,000
DK-tilskudd frukt, bær og grønt 46,500 5,000
73.17 Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak 49,500 5,000 54,500
Frakttilskudd slakt 54,500 1,400
Frakttilskudd egg 7,000
Stedfrakt kraftfôr 56,000 4,000
Mellomfraktilskudd korn 93,800 5,000
73.18 Frakttilskudd 211,300 10,400 221,700
73.19 Tilskudd til prisnedskriving korn 416,000 -72,300 343,700
73.20 Tilskudd til matkorn 86,300    
73.21 Tilskudd til nedskriving av potetsprit 20,000
  Sum 2089,900 -4,500 2085,400

8.4.4 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
Driftstilskudd melk 914,900 -9,000
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon 69,400 9,900
Driftstilskudd sau 57,400 -57,400
74.11 Driftstilskudd 1041,700 -56,500 984,300
Tilskudd til husdyr 1895,400 262,700
Beitetilskudd 3,000
74.14 Tilskudd til dyr på beite 1898,400 262,700 2161,100
Utmarksbeitetilskudd 234,000 -11,000
Tilskudd til beitende dyr 176,000 60,000
74.16 Beitetilskudd 410,000 49,000 459,000
Kulturlandskapstilskudd 1346,699 -51,807
Arealtilskudd 1763,427 53,100
Digitale markslagskart 15,843 -5,843
74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd 3125,969 -4,550 3121,419
74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram 390,000   390,000
Omleggingstilskudd økologisk landbruk 30,600 -0,600
Husdyrtilskudd økologisk landbr. 20,000 11,200
Arealtilskudd økologisk landbr. 38,800 13,200
74.20 Tilskudd til økologisk landbruk 89,400 23,800 113,200
74.22 Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel   5,000 5,000
  Sum 6955,469 279,450 7234,919

8.4.5 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
Tilskudd til semin 30,000
Tilskudd til veterinærreiser 38,300 5,000
Tilskudd til organisasjoner 12,770
77.11 Tilskudd til dyreavl m.m. 81,070 5,000 86,070
77.12 Tilskudd til frøavl m.m. 7,520 0,000 7,520
77.13 Tilskudd til rådgivning 36,400 1,500 37,900
Tilskudd til pelsdyrfôrlag 17,800
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) 5,400
77.14 Tilskudd til pelsdyrfôr 23,200 0,000 23,200
Premieringsordning økologisk kjøtt 2,000 1,000
Tilskudd til produsentsammenslutnnger 0,800
Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet 7,500
Utvikling av plantemateriale 9,200
Kvalitetstiltak settepotetavl 5,740
Handlingsplan plantevernmidler 13,500
77.15 Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak 38,740 1,000 39,740
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,000 0,000 8,000
  Sum 194,930 7,500 202,430

8.4.6 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
78.11 Tilskudd til avløsning ferie og fritid 1068,619 44,000 1112,619
78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom 152,000 16,500 168,500
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800   130,800
78.14 Tilskudd sykepengeordning jordbruket 88,000   88,000
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet 64,000 4,000
Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste 16,000
78.15 Tislkudd til andre velferdstiltak 80,000 4,000 84,000
78.16 Tidligpensjonsordningen 121,035 -11,000 110,035
  Sum 1640,454 53,500 1693,954

8.5 Budsjettmessige forhold kapittel 4150

Underpost Ordning Budsjett 2008 Endring Budsjett 2009
70 Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg1      
85 Markedsordningen for korn 96,000 46,200  
  Sum 96,000 46,200 142,200

1 I tillegg kommer en ny inntekt på 8,53 mill. kroner i 2008

Til dokumentets forside