Svar på spørsmål nr. 104 om nødvergeparagrafen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 104 om nødvergeparagrafen

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

4. november 2005 ble det i Frostating lagmannsrett avsagt dom over to bjørnejegere for fellingen av Arvaslibinna i 2003. I Soria Moria-erklæringen er det nedfelt at "nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep", noe dommen viser behovet for. Når vil Regjeringen legge frem denne lovendringen for revidering i Stortinget, slik at den kan bli i tråd med det stortingsflertallet ønsker?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 104 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien, oversendt fra Stortingets presidentskap 8. november 2005.

I flertallsregjeringens erklæring står det at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Videre følger det av Innst. S. nr 174 at Stortinget ba departementet om å utrede spørsmålet om hund og nødvergerett.

Jeg tar sikte på å foreta en presisering for å klargjøre dyreeiers rett til å beskytte bufe i forbindelse med arbeidet med ny naturmangfoldlov. Dette er en følge av at departementet vurderer å overføre bestemmelsen om nødvergerett i viltloven § 11 til naturmangfoldloven. Departementet er allerede i gang med en utredning av spørsmålet om hund og nødvergerett i tråd med regjeringserklæringen og Stortingets innstilling.

Med hilsen

Helen Bjørnøy