To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS og møtet 2. mars.

Det ene notatet beskriver den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, med vekt på utviklingen i 2015. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter og frie inntekter anslås til 2,7 prosent i 2015, mens aktivitetsveksten anslås til 1,9 prosent. Kommunesektoren som helhet forventes å få et netto driftsresultat på 3 ¼ prosent av inntektene. Dette er en forbedring på nærmere 2 prosentpoeng i forhold til 2014.

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)

Det andre notatet sier noe om hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommuneøkonomien. Utvalget estimerer demografikostnaden i 2017 til 2,5 milliarder kroner. Utvalget har også oppdatert anslaget for 2016 basert på endelige befolkningstall per 1.1.2016. Anslaget for 2016 er nå 1,7 milliarder kroner.

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)