To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som ble avholdt 6. mars.

Det ene notatet beskriver den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, med vekt på utviklingen i 2016. Inntektsveksten ble høyere enn hva det ble lagt opp til i budsjettopplegget for 2016, hovedsakelig som følge av at tilpasninger til økt skatt på utbytte gjorde at skatteinngangen ble sterkere enn ventet. Sysselsettingsveksten tok seg noe opp sammenlignet med de siste årene, mens investeringsnivået økte, og samlet anslås aktivitetsveksten lå noe lavere enn inntektsveksten. Kommunesektoren som helhet ser ut til å få et netto driftsresultat på i størrelsesorden 4,2-4,4 prosent av inntektene, godt over TBUs anbefalte nivå på 2 prosent.

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)

Det andre notatet sier noe om hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommuneøkonomien. Utvalget estimerer demografikostnaden i 2018 til 2,7 milliarder kroner, der om lag 2,2 milliarder kroner må finansieres av de frie inntektene. Utvalget har også oppdatert anslaget for 2017 basert på endelige befolkningstall per 1.1.2017. Anslaget for 2017 er nå 2,3 milliarder kroner, der om lag 1,9 milliarder kroner må finansieres av de frie inntektene.

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)