Utdanningsprogrammene

EUs utdanningsprogram

Norge har deltatt i EUs utdanningsprogram i over ti år, først gjennom bilaterale avtaler (COMETT 1990, ERASMUS 1991), deretter gjennom EØS-avtalen (Protokoll 31 Artikkel 4: Arion, Eurydice og Lingua fra 1994, SOKRATES og LEONARDO DA VINCI fra 1995). Annen fase av utdanningsprogrammene SOKRATES og LEONARDO DA VINCI varer fra 2000-2006. 30 land deltar fullt ut i programmene, og fra 2003 er Tyrkia i tillegg med på deler av dem. Fra 2004 deltar Norge også i Erasmus Mundus som er et samarbeid om felles mastergrader mellom universitet og høyskoler i EU/EØS-området. Erasmus Mundus inneholder også et stipendprogram med fokus på studenter og lærere fra land utenfor EU/EØS-området.

Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede ansvaret for Norges deltagelse i utdanningsprogrammene og er representert i de europeiske programkomitéene. Oppgavene knyttet til den daglige driften av programmene er lagt til nasjonale kontorer eller operatører. Operatørene svarer på praktiske spørsmål om programmene, behandler søknader og gir informasjon og rettledning til mulige søkere. Sokrates administreres av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) i Bergen, og Leonardo da Vinci administreres av Teknologisk institutt (TI). Sokrates er et program for samarbeid innen allmennutdanning på alle nivåer, dvs. fra barnehage til doktorgrad, inklusive alternative utdanningsveier, og for alle fagfelt som ikke er spesifikt yrkesrettede. Leonardo da Vinci er et program for yrkesopplæring og profesjonsutdanning.

Det er opprettet fem programutvalg som behandler søknader og fordeler midler til de ulike aktivitetene under Sokrates og Leonardo da Vinci (Sokrates: Erasmus-, Comenius- og Lingua-, Grundtvig- og Minerva. Leonardo da Vinci: pilotprosjekt- og mobilitet).

Lenker:
Sokrates
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Leonardo da Vinci
Linking UP
Teknologisk institutt (TI)

Barne- og ungdomsarbeid i EU

Barne- og ungdomsarbeid ivaretas i EU gjennom programmet UNG (Youth). Dette programmet omfatter blant annet aktiviteter i ulike frivillige organisasjoner og annet frivillig arbeid. Programmet administreres av Barne-, ungdoms-, og familieetaten (BUFA) som er et forvaltningsorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. BUFA har det operative ansvaret for EU programmer på ungdomsfeltet.

Lenker:
UNG
Barne- og likestillingsdepartementet
BUFA