Spørsmål og svar om hvordan Norge styres

Prøv om du greier å svare på spørsmålene om hvordan Norge styres og hvordan lover blir til! Hvis du trykker på +, ser du svaret.

Vi har tre statsmakter i Norge: 

  • Stortinget er den lovgivende
  • Regjeringen er den utøvende
  • Domstolene er den dømmende

Det er statsråden som er den øverste sjefen i et departement.

Vi har 169 stortingsrepresentanter.

Stortingsrepresentantene er valgt for 4 år om gangen.

Det viktigste Stortinget gjør er å vedta lover og bestemme hva statens penger skal brukes til.

Hovedoppgaven til regjeringen er å sørge for at de vedtakene Stortinget gjør blir gjennomført.

Statsråd heter møtet som regjeringen har med Kongen hver fredag.

En høring benyttes for at alle skal kunne si sin mening og gi innspill til saker som regjeringen arbeider med.

Stortinget vedtar lovene.

Den må få flertall to ganger.

Det er Kongen i statsråd som underskriver lover og bestemmer når de skal begynne å gjelde.

Statsministerens kontor, som er sekretariat for Kongen i statsråd, stempler lovene og sørger for at de kommer inn i lovverket.