Spørsmål og svar

Prøv om du greier å svare på spørsmålene om hvordan Norge styres og hvordan lover blir til! Hvis du trykker på +, ser du svaret.

Hvor mange statsmakter har vi i Norge?

Vi har tre statsmakter i Norge: 

  • Stortinget er den lovgivende
  • Regjeringen er den utøvende
  • Domstolene er den dømmende

Hvem er sjefen i et departement?

Det er statsråden som er den øverste sjefen i et departement.

Hvor mange stortingsrepresentanter har vi?

Vi har 169 stortingsrepresentanter.

Hvor lenge er stortingsrepresentantene valgt om gangen?

Stortingsrepresentantene er valgt for 4 år om gangen.

Hva er det viktigste de gjør på Stortinget?

Det viktigste Stortinget gjør er å vedta lover og bestemme hva statens penger skal brukes til.

Hva er hovedoppgaven til regjeringen?

Hovedoppgaven til regjeringen er å sørge for at de vedtakene Stortinget gjør blir gjennomført.

Hva heter møtet regjeringen har med Kongen hver uke?

Statsråd heter møtet som regjeringen har med Kongen hver fredag.

Hva er en høring?

En høring benyttes for at alle skal kunne si sin mening og gi innspill til saker som regjeringen arbeider med.

Hvem vedtar lovene?

Stortinget vedtar lovene.

Hvor mange ganger må en lov få flertall i Stortinget før den er vedtatt?

Den må få flertall to ganger.

Hvem er det som må godkjenne og underskrive alle nye lover?

Det er Kongen i statsråd som underskriver lover og bestemmer når de skal begynne å gjelde.

Hvem er det som stempler nye lover og sørger for at de kommer inn i lovverket?

Statsministerens kontor, som er sekretariat for Kongen i statsråd, stempler lovene og sørger for at de kommer inn i lovverket.