Elektronisk kommunikasjon

Regjeringen mener økt satsing på elektronisk kommunikasjon (ekom) er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst og nødvendig for at Norge skal utnytte fordelene som digitaliseringen kan gi.

Raske og sikre ekomnett

Et moderne samfunn er avhengig av sikre og trygge ekomnett, både for daglige gjøremål, for offentlig tjenesteyting og for næringsvirksomhet. Brudd i ekomnettene vil derfor få større følger for både folk flest og for samfunnskritiske funksjoner enn for få år siden.

For 2017 er det bevilget Stortinget 78 millioner kroner til ekomsikkerhet og -beredskap. Denne innsatsen, kombinert med de store investeringer som de kommersielle tilbyderne selv gjør i sine nett, øker sikkerheten og gjør nettene mer robuste mot uvær, ras, tekniske feil, cybertrusler og andre hendelser.

Høyhastighetsbredbånd, ny ekomplan og Digital agenda

Regjeringen legger til rette for videre utbygging og tilgang til høyhastighetsbredbånd over hele landet. For 2017 er det bevilget 139 millioner kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er grunnlag for et tilfredsstillende kommersielt basert tilbud. Tilskuddsmidlene utløser betydelig private investeringer lokalt. Samlet sett investerer ekombransjen i overkant av 8 milliarder kroner i ekomnett- og tjenester.

Ekomplanen ble vedtatt i stortinget 29. november 2016. Planen setter en rekke ambisiøse mål for utviklingen videre: Blant annet skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s innen år 2020. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd. Ekombrukere skal videre ha tilgang til innhold og applikasjoner over internett etter eget ønske og Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett åpent og ikke-diskriminerende. Nettene skal også være sikre og motstandsdyktige mot uvær og andre hendelser.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond