Veg

Regjeringen vil utvikle et transportsystem som styrker næringslivets konkurranseevne og dekker innbyggernes behov. I denne sammenheng er effektive, sikre og miljøvennlige veger helt avgjørende. Stortinget har derfor vedtatt en rekke reformer på vegsiden. Regjeringen har også lovet å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet. Opphentingen startet i 2015. Det var første gang på flere tiår at vedlikeholdsetterslepet ble redusert. Med bevilgningen for 2017 vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med ytterligere 1,6 milliard kroner.

Nye Veier AS

Stortinget har vedtatt å etablere et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet ble stiftet i mai 2015 og et interimsstyre arbeidet i 2015 med å legge til rette for at selskapet skulle være operativt fra 1. januar 2016. Selskapet er statlig eid, og har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde en viktig del av riksvegnettet – totalt mer enn 530 km. Totalt er utbyggingskostnaden for selskapets prosjekter til selskapet beregnet til om lag 130 milliarder kroner.

Det er i 2016 inngått avtaler mellom staten v/Samferdselsdepartementet og selskapet om utbygging av følgende tre strekninger:

• E18 Arendal – Tvedestrand i Aust-Agder
• E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark
• E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Flere miljøer trekkes inn i vegutbygging

Regjeringen ønsker å trekke veksler på ulike fagmiljøer i det norske vegfaglige miljøer og har derfor ønsket økt bruk av gjennomføringsmodeller som involverer både offentlige og private miljøer, såkalte OPS-løsninger (OPS: Offentlig Privat Samarbeid). I Meld. St. 25 (2014-2015) er det trukket opp et rammeverk for slike prosjekter, og det er også nevnt prosjekter som kan være aktuelle for en slik organisering. Dette vil bidra til å nå regjeringens mål om mer effektiv vegutbygging, og flere prosjekt vil bli planlagt og gjennomført som OPS-prosjekt.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 varslet oppstart av tre OPS-prosjekter på veg. Disse prosjektene er:

• E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms
• Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark
• Rv 555 Sotrasambandet i Hordaland.

Effektiv og ryddig godstransport på veg

For å redusere transportkostnadene og effektivisere godstransportene vedtok regjeringen allerede i 2014 å gjøre ordningen med modulvogntog permanent. Modulvogntog kan i mange tilfeller frakte 50 prosent mer gods enn et tradisjonelt vogntog og gir dermed mer miljøvennlige transporter. Regjeringen har også gjort en betydelig innsats for å få ryddigere og sikrere forhold innen vegtransport/lastebilnæringen, blant annet med vesentlig betydelig styrking av tungbilkontrollen hvor nye kontrollverktøy også gir mer effektiv og målrettet innsats. Det er innført krav til vinterdekk for tunge kjøretøyer – også på tilhenger, lovfestet styrket tilbakeholdsrett og innført obligatorisk bompengebrikke.

Rettferdig parkeringsregelverk

Det er nytt felles parkeringsregelverk fra 1. januar 2017. De nye reglene gir likere regler for drift av henholdsvis kommunale og private plasser, blant annet med felles regler for håndheving og felles satser ved overtredelser. Dette gir enklere parkeringsregler, økt forutsigbarhet for brukerne og et sterkere forbrukervern. Statens vegvesen skal føre tilsyn med den nye parkeringsordningen.

Enklere for bileiere

Regjeringen har gjort og gjør en rekke forenklinger i regelverket for å gjøre det enklere å være bileier. Blant annet er det lempet på kontrollintervaller og krav til dekkutrustning og innført høyere fartsgrense for bobiler. Det er også gjort en rekke endringer knyttet til godkjenning og import av bil, og dette arbeidet fortsetter. Regjeringen har også innført høyere fartsgrense på de beste motorvegene.

Prøveordning for selvkjørende kjøretøy

Regjeringen ser det som svært viktig å stimulere til teknologisk utvikling på transportområdet. Regjeringen sendte i desember 2016 på høring forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017. Formålet med loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Infrastrukturfond