Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8501-8520 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - tiltredelsestraktaten

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.06.2008
  Celexnr.: 32005D0198

  Kommisjonsvedtak 2005/198/EF av 8. mars 2005 om opphevelse av vedtak 2004/440/EF som fastsetter overgangsbestemmelser for visse virksomheter i melkesektoren i Slovakia...

 • Vet - ASP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.06.2008
  Celexnr.: 32005D0624 Basis rettsaktnr.: 2002/60/EF

  Kommisjonsvedtak 2005/624/EF av 22. august 2005 om unntak vedrørende merking og bruken av det etterpå av svinekjøtt fra visse virksomheter i en observasjonssone i forbindelse med afrikansk svinepest på Sardinia, Italia...

 • Vet - tiltredelsestraktat 2003

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.06.2008
  Celexnr.: 32005D0661

  Kommisjonsvedtak 2005/661/EF av 16. september 2005 som endrer tillegg til vedlegg XIV i tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder visse virksomheter i kjøttsektoren i Slovakia...

 • Vet - tiltredelse Bulgaria og Romania

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.06.2008
  Celexnr.: 32006R1791

  Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 av 20. november 2006 som tilpasser visse forordninger og vedtak innenfor områdene fri bevegelse av varer, fri bevegelse av personer, selskapsrett, konkurranserett, landbruk (inkludert veterinær og phytosanitær lovgivning), transportpolitikk, toll og avgifter, sta...

 • Krav til barnesikring av lightere

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2008
  Celexnr.: 32005D0718

  Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF om krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare...

 • Forlengelse av kravet til barnesikring av lightere

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2008
  Celexnr.: 32007D0231

  Kommisjonsbeslutning 2007/231/EF om forlengelse av krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare...

 • Vet - Transport sirkusdyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.05.2008
  Celexnr.: 32005R1739 Basis rettsaktnr.: 0065/1992

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 som fastsetter dyrehelsemessige betingelser for forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater...

 • Offentlig kjøp av miljøvennlige kjøretøy

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 28.05.2008
  KOM-nr.: KOM(2005)634

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om å fremme rene kjøretøy...

 • Endring av registerforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32007R0916

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2216/2007 om en standardisert og sikret registersystem etter direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og vedtak 280/2004/EF...

 • Endring av overvåkning og rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32007D0589

  Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp som dekkes av kvotedirektivet...

 • Overvåkningsmekanisme for klimagassutslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.05.2008
  Celexnr.: 32004D0280 KOM-nr.: KOM(2003)051

  Overvåkningsmekanisme for Fellesskapets klimagassutslipp og implementeringen av Kyotoprotokollen...

 • Rekommandasjon om beskyttelse av mindreårige

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 26.05.2008
  Celexnr.: 32006H0952

  Rekommandasjon 2006/952/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 20. desember 2006 om beskyttelse av mindreårige og den menneskelige verdighet og om beriktigelsesretten i forbindelse med den europeiske industris konkurranseevne innenfor audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester...

 • Fortolkning av fellesskapsrettens prinsipper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 21.05.2008
  Celexnr.: 52007C0169

  Fortolkende meddelelse fra Kommisjonen om registrering av motorvogner fra en annen medlemsstat (52007SC0169)...

 • Nytt rammeprogramm for forbrukerpolitikk 2007-13

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 21.05.2008
  Celexnr.: 32006D1926 KOM-nr.: KOM(2006)235

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om et fellesskapsprogram for forbrukerpolitikk for (2007-2013) ...

 • Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.05.2008
  Celexnr.: 32008D0222

  Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

 • Vet - storfeembryo

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.05.2008
  Celexnr.: 32006D0060 Basis rettsaktnr.: 1989/556/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/60/EF av 2. februar 2006 om endring av vedlegg C til direktiv 89/556/EØF når det gjelder helsesertifikatmodell ved handel innen Fellesskapet med storfeembryo...

 • Nøkkelkompetanser for livslang læring

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning 20.05.2008
  Celexnr.: 32006H0962 KOM-nr.: KOM(2005)548

  Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læring...

 • Europeisk kvalilitetspakt om mobilitet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning 20.05.2008
  Celexnr.: 32006H0961 KOM-nr.: KOM(2005)450

  Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om transnasjonal mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål: Europeisk kvalitetspakt om mobilitet...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 19.05.2008
  Celexnr.: 32007R0828 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007 av 13. juli 2007 om varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr...

 • Fôr-tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 19.05.2008
  Celexnr.: 32007R0785 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 785/2007 av 4. juli 2007 om godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fôrtilsetningsstoff...