Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 87/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 87/2014 av 31. januar 2014 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, isoproturon, picoksystrobin, pyrimetan...

Commission Regulation (EU) No 87/2014 of 31 January 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil and...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

 Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, isoproturon, picoksystrobin, pyrimetanil og trineksapac i og på visse næringsmidler og fôrvarer.  

MRL for stoffene acetamiprid, daminozid, isoproturon, picoksystrobin og pyrimetanil er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, vedlegg II og del B av vedlegg III.

MRL for butralin, klorotoluron og trineksapac er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, del A av vedlegg III. 

Endringene skjer på bakgrunn av artikkel 12 vurderinger av de aktuelle stoffene der EFSA har revurdert allerede fastsatte MRLer for stoffene. For flere av stoffene anbefalte EFSA lavere MRLer for enkelte produkter eller produktgrupper, mens andre MRLer ble vurdert å kunne beholdes eller også økes. Endringene innebærer i hovedsak lavere MRLer.

Det er bestemt å gi en overgangsordning som innebærer at endringene i MRLer først gjelder fra 25. august 2014 i EU selv om forordningen ble vedtatt i EU 31. januar 2014. MRLene vil gjelde også i Norge fra 25. august 2014 forutsatt at denne forordningen er tatt inn i norsk rett på det tidspunktet.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 87/2014 (Sanco 11037/2012)

Acetamiprid

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

Sitrusfrukt (hele gruppen)

1

0,9

Vårsalat, salat, salatsennep (rucola), blader og spirer av brassica spp.

5

3

Spinat

4

5

Persille

5

3

Artisjokk

0,6

0,7

Lever av svin

0,1

0,1*

Nyrer av svin

0,2

0,1*

Muskler og fett av storfe, sau, geit, hest, esler, muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr

0,05*

0,05

Lever av storfe, sau, geit, hest, esler, muldyr eller mulesler og fjørfe

0,1

0,1*

Nyrer av fjørfe

0,2

0,1*

Melk (hele gruppen)

0,05*

0,05

Butralin

Noen endringer i LOQ.Det er ikke noen fastsatte MRLer, alle MRLer ved LOQ, og stoffet flyttes derfor til vedlegg V (396/2005).

Klorotoluron

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

Bokhvete, mais, hirse, ris, sorghum og andre korn

0,1

0,01*

Storfe, sau, geit, hester, esler, muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr (hele gruppen for alle kategoriene)

0,05*

0,05

Melk (hele gruppen)

0,05*

0,01

LOQ settes lavere for flere produktgrupper og dette gir lavere MRLer.

Det er fastsatt MRLer for kjøtt (unntatt svin og fjørfe) for ulike deler av dyret på 0,05mg/kg, dette er tidligere LOQ verdi og LOQ settes nå lavere. Av disse MRLene er MRL for muskel satt som midlertidig og vil derfor senere revurderes pga dokumentasjonsmangler om lagringsstabilitet. Eksisterende MRLer for kornsortene bygg, havre, hvete og rug har også blitt fastsatt som midlertidige MRLer(fotnote ved MRLene) pga manglende dokumentasjon for lagringsstabilitet.

Daminozid (N)

Restdefinisjon (sum daminozid og 1,1-dimetylhydrazin uttrykt som daminozid). Stoffet har ikke lenger fastsatte MRLer og flyttes til vedlegg V (396/2005). Restdefinisjonen for stoffet er endret (viktig ved analyser). Stoffet er i Norge og EU kun godkjent for bruk i prydplanter. Ingen endringer i MRLer.

Isoproturon

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

Gressløk, timian (merian, oregano).

0,05*

0,05 (ft)

Bygg, rug, hvete

0,05*

0,05

Storfe, sau, geit, hester, esler, muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr – muskler, fett, lever og nyrer. MRLene for muskel, lever og nyrer satt som midlertidige markert med fotnoter (ft)

0,05*

0,05

Melk (hele gruppen)

0,05*

0,01

LOQ er endret fra 0,05* til 0,01*mg/kg for nesten alle produktgrupper og dette gir lavere MRL for produktene der MRL er ved LOQ, dette gir lavere MRL for et flertall av produktene.

Fastsatt midlertidig MRL for gressløk og timian (markert med fotnote i vedlegget) pga mangelfull dokumentasjon om restforsøk, lagringsstabilitet og plantenes metabolisme. MRL må revurderes etter 2 år.

Picoxystrobin (N), godkjentfor bruki korn i Norge.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

Rapsfrø

0,05*

0,02 (ft)

Bygg og havre

0,02

0,03

Hvete og rug

0,05*

0,05

Melk (gruppen)

0,05*

0,01

Fastsatt MRL for rapsfrø er en midlertidig MRL pga manglende informasjon om analysemetoder. Dette er angitt med en fotnote på grenseverdien og MRL må revurderes etter 2 år. LOQ er satt ned til 0,01* for gruppen oljefrø og det ble da fastsatt en midlertidig MRL på 0,02 mg/kg for rapsfrø istedenfor å endre MRL til 0,01* mg/kg (ny LOQ).

Pyrimetanil (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

Sitrusfrukt (hele gruppen)

10

8

Kjernefrukter (hele gruppen)

5

7

Aprikos

3

10

Kirsebær

0,05*

4

Plommer

3

2

Kepaløk

0,1

0,2

Pipeløk

0,05*

3

Gresskarfamilien – spiselig skall (hele gruppen)

1

0,7

Blader og spirer av Brassica spp.

0,05*

20

Urter (hele gruppen)

3

20

Bønner med belg

2

3

Storfe, sau, geit, hester, esler, muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr - nyrer

0,05*

0,2

Melk (hele gruppen)

0,05*

0,05 (ft) manglende dokumentasjon om analysemetode.

Trinexapac (N), trinexapacetyl er godkjent i Norge.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 87/2014 (mg/kg)

For gruppene tropiske rot- og knollvekster, andre rot- og knollvekster, unntatt sukkerbete, løk, fruktbærende grønnsaker, kål, bladgrønnsaker og friske urter (unntatt undergruppen) urter, belgfrukter (friske), stengelgrønnsaker (friske), sopp, tang og tare,

1

0,01*

Urter (hele gruppen)

1

0,02*

Valmuefrø

0,05*

2

Bokhvete, mais, hirse, ris, sorghum og andre (korn)

0,5

0,02*

Svin, storfe, sau, geit, hester, esler, muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr - nyrer

0,05*

0,05

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Picoksystrobin er godkjent i Norge for bruk mot soppsykdommer på korn, men endringene har ikke betydning for norsk bruk.

Forordningen innebærer også endringer i restdefinisjonen for stoffene acetamiprid, daminozid, pyrimetanil og trineksapac. Endringer i restdefinisjon kan ha betydning for analysemetoder og kan også gi behov for å utføre nye beregninger av MRLer. Restdefinisjon for virksomme stoffer angir hva som skal tas med i beregningen  (f.eks hvilke metabolitter) og det har betydning for beregning av analysesvar for sammenligning mot fastsatte grenseverdier.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 


 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endingene ved implementering av denne forordningen vil hovedsakelig gi lavere grenseverdier for de aktuelle stoffene. Nye grenseverdier i denne forordningen gjelder ikke før fra 25. august 2014 i EU. Forutsatt at denne forordningen tas inn i norsk regelverk innen 25. august 2014 vil de nye grenseverdiene være gjeldene i Norge 25. august 2014.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen («Feedingstuffs»).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 87/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2014
Frist returnering standardskjema: 21.03.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 170/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2014
Høringsfrist: 30.05.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen