Trikinkontroll slaktesvin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014 av 7. mars 2014 som endrer forodning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt...

Commission Regulation (EU) No 216/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten vil tre i kraft 1. juni 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten reduserer kontroll av trikiner i tamsvin (trichinellakontrollen) på slakterier, under forutsetning av at besetningen er offisielt anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold. Bakgrunnen for endringene er en EFSA-rapport fra 2011. EFSA har i rapporten identifisert oppstallingsforhold som den største risikofaktoren når det gjelder infeksjon med trikiner. I tillegg viser tilgjengelige data at risikoen for infeksjon med trikiner i besetninger som praktiserer kontrollerte oppstallingsforhold, er neglisjerbar. Formålet med endringene er å få et kontrollsystem for trikiner som samsvarer med risikobildet.

I dag tas trikinprøver fra alle tamsvin, villsvin og hester som slaktes. Rettsakten bidrar til at tamsvin i besetninger som er offisielt anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold, kun trenger å foreta trikinkontroll av et representativt utvalg skrotter (ikke mindre enn 10 % av dyrene) fra hver besetning (gjelder ikke villsvin og hest). Med kontrollerte oppstallingsforhold menes en type husdyrhold der svin til enhver tid holdes under fôrings- og oppstallingsforhold som kontrolleres av driftsansvarlige. Her er det bl.a. krav til bygninger, innendørs-opphold, skadedyrbekjempelse, fôr og oppbevaring, destruering av døde dyr, innkjøp av smågris, merking av dyr for god sporbarhet, introduksjon av nye dyr og status på området rundt besetningen (komplett liste står i forordning (EF) nr. 2075/2005, vedlegg IV, kapittel I). Med offisielt anerkjent menes at besetninger på bakgrunn av oppstallingsforhold blir anerkjent av Mattilsynet. Dersom besetningen ikke er offisielt anerkjent skal alle svineskrottene kontrolleres for trikiner, slik det gjøres i dag. Selve trikintestingen skal fremdeles være en del av kjøttkontrollen, godkjent testmetode skal brukes og det vil være restriksjoner på hva som kan gjøres med skrottene inntil prøvesvar foreligger.

Tamsvin kan unntas fra trikintesting i sin helhet dersom en av følgende punkter oppfylles:

  • de kommer fra en besetning med offisielt anerkjente oppstallingsforhold, der det ikke har vært påvist trikiner de siste tre år
  • historiske data tilsier at prevalensen av trikiner med 95 % sikkerhet ikke overstiger 1 per million i populasjonen
  • besetningene med kontrollerte oppstallingsforhold er lokalisert i Danmark eller Belgia.
  • kjøttet har vært frosset.
  • dyrene er yngre enn 5 uker.

Rettsakten omtaler også Mattilsynets plikter ved funn av positiv trikinprøve, godkjent prosedyre ved analyse av trikinprøver og krav til helse sertifikater ved import av svinekjøtt fra tredjeland.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 2008-12-22 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Forslaget er nøytralt i forhold til regelverksforenkling.

Dersom kravene til matkjedeinformasjon og kontrollerte oppstallingsforhold overholdes, åpner det for at kjøttkontroll av svin i fremtiden blir mer økonomisk. Det vil likevel koste penger for både bransjen og tilsynet. For tilsynet vil det koste å godkjenne/føre tilsyn med besetninger. For bransjen vil det koste med gebyr ved godkjenning/tilsyn og det vil koste for ombygging av fjøs, innføring av system for skadedyrkontroll, kontroll og lagring av fôr, merking, innkjøp av nye dyr, sporbarhet, endrede rutiner etc.

Samtidig vil det bli besparelser på slakteriet, ved at de analyserer færre trikintester, noe som vil komme bonden til gode gjennom en økt pris per kilo kjøtt. For å kunne spare en betydelig sum penger, må de fleste bøndene være interessert i å få anerkjente oppstallingsforhold. Dette er igjen beroende på om slakteriene er villige til å gi bonden mer betalt for de trikinfrie grisene han sender til slakt. For maksimal økonomisk uttelling bør besetninger som skal prøvetas/ikke skal prøvetas slaktes sammen.

Kjøttbransjen er informert ved flere anledninger og forslagene til regelverksendringer er trukket inn i "Prosjekt fremtidens kjøttkontroll", et samarbeid mellom bransje og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at antall trikinprøver kan reduseres markant. For at produsentene skal kunne benytte seg av redusert antall trikintester trenger han/hun å oppfylle flere krav til oppstallingsforhold. Dette kan i starten oppleves som at praktiseringen av regelverket blir vanskeligere, men vil over lengre tid bidra til en mer ressurssparende kjøttkontroll.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)216
Rettsaktnr.: 216/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0216

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2014
Frist returnering standardskjema: 25.04.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 13.12.2013
Høringsfrist: 13.03.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker