Forsiden

Vet - ASF, Italia, Litauen, Polen, Latvia, Estland - endring av restriksjonssoner

Komisjonens gjennomføringsvedtak nr. 2014/637/EU av 28. august 2014 om endring av vedlegget til gjennomføringsvedtak nr. 2014/178/EU om områder i visse medlemsstater, som er omfattet av restriktioner på grunn av afrikansk svinepest (meddelt under nummer C(2014) 6169

Commission Implementing Decision No. 2014/637/EU of 28 August 2014 amending the Annex to Implementing Decision 2014/178/EU as regards the areas under restriction for African swine fever in certain Member States (notified under document C(2014) 6169)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Vedtak 2014/178/Eu lister de landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest. I tillegg lister vedtaket tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Kommisjonen håper med vedtaket å kunne forebygge handelshindringer mellom medlemsland og ifra tredjeland.

Siden begynnelsen av august 2014 har flere nye utbrudd hos tamgris blitt rapportert i Latvia, Litauen og Polen. Utbruddene i Latvia ligger nær grensa til tredjeland, men også nær grensa til Estonia. Tilfeller hos viltlevende gris ble funnet utenfor restriksjonssonene angitt i 2014/178/EU i Latvia. Antallet, størrelsen og lokalisasjonen av utbruddene tilsier at det er skjedd en endring i risikobildet for afrikansk svinepest. Vedtak 2017/178/EU endres slik at det tas høyde for endringene i sykdomsutbredelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kravene i vedtak 2014/178/EU er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedtaket. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket. Vedtak 2014/178/EU medførte ingen endring av norsk rett når det ble innført. Denne endringen av vedtaket medfører heller ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/637/EU
Celexnr.: 32014D0637

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker