Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstof

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 121/2014 av 7. februar 2014 om godkjenningen av L-selenmethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenmethionine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenningen av et organisk selenpreparat, L-selenmethionin, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Det er framstilt ved kjemisk syntese og er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Preparatet i fast form skal inneholde inntil 40 g selen/kg. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden om godkjenning og finner preparatet trygt i bruk. Det er en god selenkilde til alle dyrearter. Denne selenformen har samme grense for største tillatte innhold i fôr som andre selenpreparater. Totalt seleninnhold i fôr har grense på 0,5 mg/kg fullfôr, og av det skal organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg fullfôr. L-selenmethionin skal tilsettes fôr i form av premiks. Siden preparatet støver ved håndtering, skal en sørge for at støvpotensialet er under 0,2 mg selen/m luft. Dersom L-selenmethionin-preparater inneholder teknologiske tilsetningsstoffer eller fôrmidler som det er satt grense for største tillatte innhold av, eller som har andre restriksjoner, skal den som omsetter preparatet opplyse kundene om det. Selv om preparatet inneholder aminosyren methionin, er det ikke tatt hensyn til den effekten i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 28. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Flere organiske selenpreparater er godkjent, og det vil være praktiske og økonomiske forhold ved de ulike fôrvirksomhetene som avgjør hvilke de vil velge å bruke. Det er ved framstilling av det rene preparatet og ved innblanding i premiks at en må være oppmerksom på støvfaren. For husdyrholdere er det ikke av betydning hvilket selenpreparat som er tilsatt fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

L-selenmethionin er et nytt organiske selenpreparat, men det finnes flere tilsvarende å velge blant. For alle er grensen for største tillatte innhold av organisk selen 0,2 mg/kg. Det er ikke enighet om at denne er riktig, men EFSA og Kommisjonen holder på den inntil videre. Den lave grenseverdien begrunnes med at organisk selen er mer virksomt i kroppen enn den uorganiske formen, og selen i store doser kan være giftig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 121/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2014
Frist returnering standardskjema: 06.03.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2014
Høringsfrist: 20.05.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen