Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9101-9120 av 9507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2007
  Celexnr.: 32005R0932

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 932/2005 av 8. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, når det gjelder forlengelse av perioden for overgangstiltak...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.06.2007
  Celexnr.: 32006D0533

  Kommisjonsvedtak 2006/533/EF av 28. juli 2006 angående visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Kroatia...

 • Vet - bluetongue Albania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.06.2007
  Celexnr.: 32003D0845

  Kommisjonsvedtak 2003/845/EF av 5.desember 2003 om beskyttelsesetiltak i forhold til innførsel av levende dyr, sæd, egg og embryo fra Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Serbia og Montenegro i forbindelse med bluetongue....

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.06.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 om endring av beslutning 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 21.06.2007
  Celexnr.: 32006R1849 Basis rettsaktnr.: 2032/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1849/2006 av 14. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2032/2003 om den andre fasen av 10-års programmet referert til i artikkel 16 (2) i Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocider...

 • HKFK-kvotetildeling, nye medlemsstater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.06.2007
  Celexnr.: 32006D1366 KOM-nr.: KOM(2004)0550 Basis rettsaktnr.: 2037/2000

  Rådets forordning om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter av hydroklorfluorkarboner til de medlemsstatene som tiltrådte EU 1. mai 2004...

 • Brannklasseinndeling for trebaserte paneler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 11.06.2007
  Celexnr.: 32003D0043

  EU-Kommisjonens vedtak 2003/43/EF av 17. januar 2003 om klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper...

 • Brannklasseinndeling for gipsplater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 11.06.2007
  Celexnr.: 32006D0673

  EU-Kommisjonens vedtak 2006/673/EF av 5. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater...

 • Kommisjonsdirektiv 2006/3/EF av 9. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.06.2007
  Celexnr.: 32006L0003

  Kommisjonsdirektiv 2006/3/EF av 9. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

 • Kommisjonsdirektiv 2006/2/EF av 6. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvalitative analyser av binære tekstilfiberblandin...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.06.2007
  Celexnr.: 32006L0002

  Kommisjonsdirektiv 2006/2/EF av 6. januar 2006 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvalitative analyser av binære tekstilfiberblandinger....

 • Bakgrunn - revisjon av miljøstøtteretningslinjer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 06.06.2007

  Bakgrunn for revisjon av retningslinjene for miljøstøtte - spørreskjema fra Kommisjonen...

 • Vet - MKS-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.06.2007
  Celexnr.: 32003D0547

  Kommisjonsvedtak 2003/547/EF av 22. juli 2003 om midlertidige beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EU-området...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.06.2007
  Celexnr.: 32005D0883

  Kommisjonsvedtak 2005/883/EF av 9. desember 2005 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Ukraina...

 • Vin - tiltredelse Bulgaria og Romania

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 04.06.2007
  Celexnr.: 12005AXXXX

  Akt om tiltredelsesvilkår for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasninger til traktatene som Den Europeiske Union er grunnlagt på, vedtatt 25. april 2005...

 • Endring av vedlegg II til kosttilskuddforskriften

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 01.06.2007
  Celexnr.: 32006L0037

  Kommisjonsdirektiv 2006/37/EF av 30. mars 2006 som endrer vedlegg II til råds- og parlamentsdirektiv 2002/46/EF når det gjelder inkludering av visse substanser...

 • Vet - tiltak fiskesykdommer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32006D0272 Basis rettsaktnr.: 2004/453/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/272/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2004/453/EF når det gjelder Sverige og UK...

 • Vet - ADNS, BSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32003D0724

  Kommisjonsvedtak 2003/724/EF av 10. oktober 2003 om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF vedrørende frekvensen av rapport om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati...

 • Vet - ADNS. heste- og bisjukdomer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.05.2007
  Celexnr.: 32004D0216

  Kommisjonsvedtak 2004/216/EF av 1. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om rapportering av dyresykdommer innen Fellesskapet for å inkludere visse hestesykdommer og visse sykdommer hos bier på listen over rapporteringspliktige sykdommer...

 • Brannklasser for EL-kabler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2007
  Celexnr.: 32006D0751

  Kommisjonens vedtak 2006/751/EF av 27. oktober 2006 om endring av vedtak 2000/147/EF om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper...

 • Brannklasser for trebaserte paneler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.05.2007
  Celexnr.: 32003D0593

  Kommisjonens vedtak 2003/593/EF av 7. august 2003 om endring av vedtak 2003/43/EC om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper...