Import - endring tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 300/2013 av 27. mars 2013 om endring av forordning (EU) nr. 605/2010 om veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum...

Commission Implementing Regulation (EU) No 300/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 27. mars 2013, og trådte i kraft 1. april 2013.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 300/2013 endrer tredjelandslisten i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 over tredjestater som kan eksportere melk og melkeprodukter til EU.

Endringen innebærer at det blir tillatt å importere kamelmelk fra De arabiske emirater. Som følge av denne endringen blir det mindre endringer i sertifikatmodellene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift av 11. mars 2012 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører at det kan importeres kamelmelk fra De arabiske emirater. Rettsakten anses ikke å ha praktisk betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre, og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 300/2013
Celexnr.: 32013R0300

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: