Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 196/2013 av 8. mars 2013 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder oppføringene for Japan på listen over tredjeland og deler av disse, hvorfra det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt til EØS-området ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 196/2013 of 7 March 2013 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the new entry for Japan in the list of third countries or parts thereof from which imports into the European Union of certain fresh meat are authorised ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 7. mai 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslisten til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet regulerer import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EØS-området.

Japan ønsker å eksportere ferskt oksekjøtt til EØS-området. En oppføring på listen over land det kan importeres fra har vært utsatt for Japans del på grunn av utbrudd av munn og klovsyke i 2010. Nå er imidlertid munn og klovsyke utryddet i Japan, og landet er anerkjent som fri for munn og klovsyke uten vaksinasjon av Verdens dyrehelseorganisasjon. EU har derfor nå gitt tillatelse til import av ferskt oksekjøtt fra Japan.

Tredjelandslisten oppdateres i tråd med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 196/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0196/2013
Celexnr.: 32013R0196

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 07.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen