Sammensatte produkter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 468/2012 av 1. juni 2012 om endring av forordning (EU) nr. 28/2012 om krav til sertifisering av import til og transitt gjennom unionen av visse sammensatte produkter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 468/2012 of 1 June 2012 amending Regulation (EU) No 28/2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er til vurdering i SUN/SUMP. 

Sammendrag av innhold

Rettrakten endrer forordning (EU) nr. 28/2012 som fastsetter sertifikater for import av visse sammensatte produkter. Sammensatte produkter defineres som næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder foredlede produkter av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter hvor foredlingen av opprinnelsesproduktet er en integrert del av produksjonen av det endelige produktet.  

Rettsakten endrer sertifikatene når det gjelder:

  • sammensatte produkter som inneholder eggprodukter, slik at kravene harmoniseres med kravene i sertifikat for import av eggprodukter.
  • å tillate bruk av kjøtt og melkeprodukter som stammer fra EU i sammensatte produkter som importeres fra land utenfor EU.
  • sammensatte produkter som inneholder magesekk, blærer eller tarmer for å harmonisere med kravene i sertifikatene som gjelder for i mport av magesekk, blærer og tarmer.
  • å tillate bruk av rå melk og melkeprodukter i sammensatte produkter som importeres til EU.

Merknader

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 28/2012 ved at sertifikatene erstattes med sertifikatene i denne forordningen. Rettsakten vil kreve endring i animaliehygieneforskriften. Rettsakten oppdaterer sertifikater i den hensikt å harmonisere med bestemmelser i allerede gjeldende krav i sertifikater, og vil derfor ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten implementeres etter forenklet prosedyre, og vil ikke bli hørt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 468/2012
Celexnr.: 32012R0468

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: