Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/161/EU av 11. mars 2013 som endrer vedtak 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Implementing Decision of 11 March 2013 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og gjennomføres i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

  • Bosnia og Herzegovina - godkjent plan for fjørfe, egg, melk og honning
  • Japan - godkjent plan for storfe
  • Moldova - godkjent plan for fjørfe, akvakultur og egg
  • Pitcairn-øyene - ikke lenger godkjent plan for honning, fjernet fra listen
  • Vietnam - godkjent plan for honning


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/161/EU
Celexnr.: 32013D0161

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen