Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonsvedtak 2010/327/EF av 11. juni 2010 som endrer vedlegget til vedtak 2004/432/EF om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Decision 2010/327/EC of 11 June 2010 amending the Annex to Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men ble ikke gjennomført i norsk forskrift i 2010. Innholdet er imidlertid fanget opp i de løpende endringene som har vært frem til 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land: Botswana, Gambia, India, Moldova, Macedonia, Singapore og Uganda.


Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever i utgangspunktet gjennomføring i norsk rett. Den ble ikke fanget opp da den kom i 2010, og i ettertid er listen endret flere ganger. Listen er pr. idag à jour og gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 327/2010/EF
Celexnr.: 32010D0327

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen