Kraftuttak og avskjerming, traktor

Kommisjonens direktiv 2012/24/EU av 8. oktober 2012 om endring med henblikk på tilpasning av de tekniske bestemmelser av Rådets direktiv 86/297/EØF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer ...

Commission Directive 2012/24/EU of 8 October 2012 amending, for the purpose of adapting its technical provisions, Council Directive 86/297/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the power take-offs of tractors and their protection ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 8. oktober 2012, og trådte i kraft i EU den 29. oktober 2012. Medlemsstatene skal anvende direktivet fra 1. november 2013.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 3. mai 2013, beslutning nr. 61/2013. Direktivet ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) vedlegg 1, med ikrafttredelse den 23. mai 2013.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 2012/24/EU er et endringsdirektiv til direktiv 86/297/EØF, som endrer kravene til plassering av kraftuttak foran på traktor. 

Direktiv 86/297/EØF omhandler kraftuttak på traktor og skjerming av disse. Direktivets vedlegg 1 ble endret ved direktiv 2010/62/EU. Reglene om frontmontert kraftuttak (FK) fremgår nå av vedlegg 1, punkt 4.2, der det viderehenvises til ISO-standard 8759-1:1998 (herunder standardens nr. 4.2. hva angår plasseringen av FK). Traktorkategoriene T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3 er unntatt fra plasseringskravet som fremgår av standardens nr. 4.2.

Nye utformingskrav til traktorer har medført at mange av dagens traktorer ikke klarer å møte standardens plasseringskrav vedrørende FK.

For å imøtekomme behovet for en mer fleksibel plassering av FK, slår direktiv 2012/24/EU fast at plasseringskravet som fremkommer av standardens nr. 4.2. ikke lenger skal gjelde bindende for noen traktorkategorier. Dette medfører at tabellen i vedlegg 1, punkt 4.2. blir overflødig, og fjernes.

Merknader.

EU-hjemmel

Direktiv 2012/24/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett

Direktiv 86/297/EØF er tatt inn i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) vedlegg 1.

Norsk gjennomføring

Direktivet vil bli implementert i kjøretøyforskriften vedlegg 1, som en endring til direktiv 86/297/EØF. På sikt vil direktivet bli implementert i en egen ny forskrift om typegodkjenning av traktor.

Direktivet antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Direktivet vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Direktivet vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering

Direktivet vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningen. Vi har imidlertid deltatt i EU`s tekniske komité for kjøretøy, der regelverket har blitt diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/24/EU
Basis rettsaktnr.: 1986/297/EØF
Celexnr.: 32012L0024

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2012
Frist returnering standardskjema: 23.11.2012
Dato returnert standardskjema: 13.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2012
Høringsfrist: 06.12.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 23.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.05.2013

Lenker

Til toppen