Merkekrav fryste animalske næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av xxx om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder kravene for fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse ...

Commission Regulation (EU) No ..../... of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Det nye forslaget SANCO/12569/12 holdes inntil videre i bero.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2012 av 11. januar 2012 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder krav til merking av fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse til humant konsum ble innlemmet i EØS-avtalen 15.06.2012.

Vedlegg II har nå fått et nytt avsnitt IV "Krav til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse".

Animaliehygieneforskriften ble endret 9. oktober 2012. 

Det nye forslaget i SANCO/12569/12 er en korreksjon av ovennevnte avsnitt IV. Følgende konkrete endringer er foreslått i SANCO/12569/2012:

1. I nr. 1 under definisjon av "produksjonsdato" er det under nr. 1 (a) iii) tilføyd formuleringen "whole, gutted and/or headed fishery products"

2. Under nr. 1 er det foreslått et nytt punkt (b) med definisjon av "innfrysingsdato": "Date of freezing means the first date the food of animal origin was frozen to ensure preservation by cold storage, even if later used as raw materiel for other products which again are frozen"

3. Under nr. 2 i første setning etter Directive 2000/13/EC er formuleringen "or used for further processing" tatt ut for å få det til å stemme med pkt. 2 ovenfor om definisjon av innfrysingsdato.

Endringene har medført diskusjoner mellom medlemslandene. Bakgrunnen er at flere land har stilt spørsmål ved tolkningen eller forståelsen av endringsteksten.

Uenigheten går primært på ulik tilnærming eller forståelse for henholdsvis kjøtt og fisk og definisjoner for produksjonsdato og innfrysingsdato, og flere gir også uttrykk for at de ønsker harmonisering av kravene til de to næringsmidlene. Rettsakten vil bety endring i animaliehygieneforskriften.

Det nye forslaget SANCO/12569/12 holdes inntil videre i bero ettersom DG Mare reviderer markedsforordningen for fiskerivarer.

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter, privat sektor eller brukergrupper.

Vurdering

Norge støtter i utgangspunktet Kommisjonens forslag, slik det foreligger i SANCO/12569/2012.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen