Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 191/2013 av 5. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 119/2009, og (EU) nr. 206/2010 og vedtak 2000/572/EF vedrørende dyrevelferdserklæringer i standardhelsesertifikatene...

Commission Implementing Regulation (EU) No 191/2013 of 5 March 2013 amending Regulations (EC) No 798/2008, (EC) No 119/2009 and (EU) No 206/2010 and Decision 2000/572/EC as regards animal welfare attestation in the models of veterinary certificates...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. april 2013 om endringer i forskrifter om import fra tredjestater av visse dyr, kjøtt og kjøttprodukter.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i helsesertifikatene til forordning (EF) nr. 798/2008 som regulerer import av fjørfe og fjørfeprodukter, forordning (EF nr. 119/2009 som regulerer import av haredyr og haredyrprodukter, forordning (EU) nr. 206/2010 som regulerer import av ferskt kjøtt og vedtak 2000/572/EF som regulerer import av kjøtt og kjøttprodukter til EØS-området.

Forordning (EF) nr. 1099/2009 som regulerer avlivning av dyr trådte i kraft 1. januar 2013. Forordningen fastsetter blant annet at kjøtt fra tredjeland skal følges av et helsesertifikat som attesterer at et minimum av krav om dyrevelferd etter kapittel II og III i forordningen er fulgt.

Helsesertifikatene oppdateres i tråd med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 191/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater, forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater, forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0191/2013
Celexnr.: 32013R0191

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen