Sentrale begreper

Region

Begrepet region blir her brukt om geografiske områder som er mindre enn et land, når det ikke har avgjørende betydning om det er kommuner, kommuneregioner, fylker eller landsdeler det er snakk om.

Regioners spesialiseringer

Spesialiseringene til en region er næringsområder og nisjer som kan utvikles videre på smarte måter, altså de næringsområdene der regionen effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensialer. Spesialiseringene er som regel mye smalere enn en næring, samtidig som de kan inkludere verdikjeder utenfor den aktuelle næringen. Et eksempel på en spesialisering innenfor oljenæringen kan være posisjoneringssystemer for båter som gjør at de kan ligge inntil noe uten å være fortøyd. Flere slike særlige spesialiseringer innenfor samme næringsområde vil utgjøre en regions næringsmessige spesialisering. 

Entreprenørielle oppdagelsesprosesser

Prosessene for å finne fram til måter å videreutvikle spesialiseringene blir kalt entreprenørielle oppdagelsesprosesser. De tar utgangspunkt i at ingen aktører alene ser alle mulige videre utviklingsveier. Men når bedrifter, forskere og andre aktører får tilgang til kunnskap som er forskjellig fra deres egen, men ikke så forskjellig at de er ute av stand til å forstå eller bruke den, øker sjansene for innovasjon. 

Les mer om entreprenørielle oppdagelser

Smart

Det er smart å styrke regionenes robusthet og omstillingsevne ved å bygge på eksisterende fortrinn og vektlegge betydningen av forskning og kompetanse i utvikling av et større næringsmangfold. Metoden er også smart fordi den bygger på forskning og hele tiden blir utviklet videre av læring og samspill mellom praksis og forskning.

Beslektet mangfold

Strategier for smart spesialisering er strategier for å få fram noe som er nytt, men samtidig beslektet med de næringene og kunnskapene som allerede finnes i regionen, altså regionens spesialiseringer. Spranget til nye produksjoner eller næringsområder blir enklere hvis de kan bygge på kompetanse, underleverandører, markedsføringskanaler, spesialutdanning eller andre eksisterende fortrinn som regionen har. Forskerne kaller dette beslektet mangfold.