Forsiden

Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften - opphevelse skjenkeforbud

Regjeringen Solberg har etter vedtak i Stortinget gjort endringer i covid-19-forskriften, og fjerner skjenkeforbudet.

1 Forskriftsendringer i kraft 21. januar 2021 kl. 24:00

Pressemelding 19. januar 2021:

1.1 Endring i bestemmelsen om skjenkestopp på serveringssteder

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt vedtok tirsdag 19. januar 2021 følgende løse forslag nr. 73 fra stortingsrepresentant Siv Jensen: "Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering."

Stortingets vedtak følges opp i tråd med prinsippene i smittevernloven og for reguleringen i covid-19-forskriften med regler som gjelder generelt for hele landet og adgang for kommunene til å vedta strengere regulering i lys av den lokale smittesituasjonen.

Covid-19-forskriften § 14 a endres slik at det blir tillatt å servere alkohol, men bare til de som får servert mat. I tillegg gjeninnføres samme krav som gjaldt før totalforbudet mot skjenking ble innført: Bordservering, sitteplasser til alle gjester, gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00 og utøvelse av skjenkebevilling skal opphøre kl. 24:00.

Departementet legger definisjonen i serveringsloven § 2 til grunn for hva som menes med å servere mat. Loven gjelder servering av mat og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Salg av kioskvarer, baguetter, boller o.l. er ikke tilstrekkelig. Både servering innen- og utendørs omfattes. Det har ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres gjennom en foodtruck parkert i nærheten.

Kommunenes vurdering av behovet for eventuelle strengere regulering av skjenking enn det som følger av covid-19-forskriften bør baseres på veiledning i Rundskriv I/7-2020 og Folkehelseinstituttets kommunelegehåndbok.

I tråd med regjeringens beredskapsplan og systemet for å risikovurdere smittesituasjonen, vurderes det at kommuner med lavt smittetrykk tilsvarer kommuner med smittenivå 1 og 2, det vil si kommuner med 1) Kontroll og 2) Kontroll med klynger. Kommuner med smittenivå 3-5 oppfordres til? å fatte lokale vedtak om forbud mot skjenking av alkohol. Dette er kommuner med 3) Økende spredning, 4) Utbredt spredning og 5) Ukontrollert spredning. Den konkrete vurderingen må gjøres av den enkelte kommune.

Kommunene kan ikke dispensere fra den nasjonale forskriften eller vedta lokale lettelser.

Forskriftsendringen er i hovedsak i tråd med FHIs anbefaling i svar på oppdrag 264, se vedlegget s. 22 (link nedenfor), med tillegg av krav om servering av mat.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: