Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 22. februar 2021 - test døgn 7 for de som ikke oppholder seg på karantenehotell

Regjeringen Solberg støttet etatenes forslag om at personer i innreisekarantene PCR testes på døgn 7 i karantenetiden.

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse:

Regjeringen støttet etatenes forslag om at personer i innreisekarantene PCR testes på døgn 7 i karantenetiden. Det ble særlig lagt vekt på at etatene anser dette som viktig for å avdekke smitte hos de som ikke utvikler symptomer og for å hindre at nysmittede i husstanden til den som er i karantene bringer smitten ut i samfunnet. Tiltaket har fått økt betydning fordi det i flere land er vanlig med mer smittsomme virusvarianter. Slik situasjonen var da og er nå, må man ta høyde for slike virusvarianter ved all innreise, da de også er oppdaget hos tilreisende fra land som ikke har rapportert om slik forekomst. Samtidig var testkapasitet en utfordring. Etatene forutsatte at et krav om test på døgn 7 ikke måtte gå på bekostning av test og analysekapasitet ved utbruddshåndtering.

Regjeringen foreslo derfor et pålegg om test på døgn 7 for alle innreisende som ikke oppholder seg på karantenehotell. Etatene støttet dette.  Det ble  vist til at det er nok testkapasitet til dette og at personer som tilbringer karantenetiden på karantenehotell i større grad kan holde avstand til andre enn innad i et hjem. Test etter 7 døgn er derfor i utgangspunktet viktigst for grupper som ikke er i karantenehotell.

Tiltaket var etter regjeringens vurdering forholdsmessig. Den enkelte vil kunne oppleve det belastende med krav om ytterligere en test. Dette må likevel vurderes opp mot risikoen for uoppdaget  smitteoverføring til husstandsmedlemmer eller andre uten slik test. Reglene om 10 dager innreisekarantene uten krav om test innebar etter etatenes vurdering en betydelig risiko for importsmitte. En innføring av obligatorisk test i 10 dagers perioden ville derfor kunne ha stor betydning for reduksjonen i smitterisiko og være et effektivt tiltak for å redusere risikoen for importsmitte. Videre ville personer som tester seg på døgn 7 etter ankomst, kunne få en gevinst ved at de forkortet tiden i innreisekarantene med et par dager. 

Samtidig ble kommunene pålagt, i den grad det er testkapasitet, å legge til rette for frivillig testing av personer som oppholder seg på karantenehotell døgn 7.

Endringsforskrift:

Les endringsforskriften på Lovdata

Etatenes anbefalinger: