Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer og andre private sammenkomster

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger.

Hva gjelder for arrangement? 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Forskriften gjelder ikke i private hjem. Det er gitt nasjonale anbefalinger om hvor mange gjester man bør begrense seg til i private hjem. 

Alle som er til stede på arrangementet, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Se spørsmål om avstand lenger ned på siden. Etter forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn: 

 • 5 personer på privat sammenkomst, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere
 • 10 personer på innendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter
 • 200 personer på utendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom gruppene. 

Kommuner med økt risiko for smittespredning kan ha vedtatt strengere begrensninger på antall personer som kan være til stede på arrangementer. I så fall gjelder de kommunale begrensningene. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal det ikke skjenkes alkohol.

Grupper med inntil 200 deltakere kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike grupper ikke kommer i kontakt med hverandre. Det skal hele tiden være minst 2 meters avstand mellom gruppene. 

Hva er forskjell på arrangement og sammenkomst?

Covid-19-forskriften § 13 definerer hva som regnes som arrangement.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke som faller inn under en av definisjonene i forskriften § 13. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement.

Merk at forskriften bare gjelder arrangementer "på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller". Den gjelder derfor ikke i private hjem, hager eller hytter.

Private sammenkomster er listet opp som en form for arrangement i § 13 første ledd bokstav f. Med private sammenkomster menes "sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier" og  "fester". Av mindre betydning for privatpersoner, er at det også regnes som privat sammenkomst når man samles til lunsj, middag eller andre måltider "med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster".

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke som omfattes av forskriften, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene.

Hva kreves av en arrangør? 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal: 

 • sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, men se omtale av unntak fra dette nedenfor  
 • ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det 
 • iverksette tiltak som bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.  
 • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. 
 • informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • overholde reglene om ikke å skjenke alkohol hvis du har skjenkebevilling for arrangementet.  

Arrangør må ikke være til stede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravet om oversikt må eventuelt andre bidra til å holde oversikten. 

Hvem har ansvar for å fremskaffe munnbind i forbindelse med gjennomføring av arrangement, der munnbind er anbefalt eller pålagt?

Det følger av covid-19-forskriften at "arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene".

Når det er gitt anbefaling eller påbud om å bruke munnbind, er det begrunnet med at det anses nødvendig for å ivareta god hygiene. Arrangøren skal da iverksette tiltak som gjør det mulig å følge anbefalingene. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind. Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind.

Jeg skal stå som arrangør for et arrangement – hvilke krav gjelder for avstand mellom de som er til stede? 

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Det betyr at lokalene eller området må være innrettet slik at det er god nok plass til at alle som er til stede kan holde en slik avstand. Kravet betyr også at det på arrangementet ikke skal legges opp til aktivitet som forutsetter kroppskontakt med andre enn de som er i samme husstand, som dans, lagidretter mv. 

Det vil være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Bestillingssystemet bør også innrettes for å legge til rette for dette. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen, og kan derfor flytte seg sammen etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. 

Etter covid-19-forskriften § 13 andre ledd er det imidlertid åpnet for at enkelte arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes. Dette gjelder for følgende grupper: 

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 2. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 3. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 4. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
 5. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen
 6. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning
 7. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 8. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 9. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6 f
 10. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Felles for disse unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum. 

De som er i samme kohort i barnehage eller barneskole kan også holde mindre avstand til hverandre enn 1 meter på arrangementer. 

For disse gruppene gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Bransjer og foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst 1 meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak. 

Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement? 

Som arrangør bør du sette deg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme. 

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister hos Folkehelseinstituttet.  

Hva er kravene og retningslinjene for toalett- og kjøkkenfasiliteter og til matservering hvis man som privatperson er arrangør av arrangement på offentlig sted? 

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene. 

Gjelder det egne regler dersom vi har skjenkebevilling ved arrangementet? 

Dersom arrangementet har skjenkebevilling, skal det ikke skjenkes alkohol.

Hvilke anbefalinger gjelder i private hjem, hager og hytter? 

For samlinger som ikke anses som arrangementer, for eksempel i private hjem, gjelder de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Helsedirektoratet om avstand og gruppestørrelse.  Se råd på helsenorge.no: Råd for koronahverdagen - helsenorge.no

Hva gjelder for gjennomføring av arrangementer for små barn, for eksempel barnebursdag?  

Se råd på helsenorge.no om gjennomføring av barnebursdager.  

Arrangement på offentlig sted

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen og politiet stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det? 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene. Flere kommuner har fastsatt strengere krav til arrangementer. Du bør derfor orientere deg om det gjelder særlige regler i den kommunen hvor arrangementet skal avholdes. 

Politiet har også egne fullmakter som gir anledning til å stille vilkår til gjennomføring av arrangementer. Henvendelser om dette bør rettes til politiet. 

Gjelder det begrensninger for antall personer og krav om oversikt over de som er til stede på lokale loppemarked? 

Nei, loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen. Det generelle rådet om å holde minst 1 meters avstand til personer i andre husstander gjelder fremdeles for de som besøker loppemarkedet. 

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted? 

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør. 

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør. 

Hva regnes som arrangement?

I covid-19-forskriften § 13 defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller: 

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner 
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 5 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.     

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle mange personer på samme sted, uten at de bryter med de generelle anbefalingene om å begrense antall kontakter. 

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer. 

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene. 

Er begravelse definert som arrangement?

Ja. Begravelse og bisettelse er seremoni som regnes som arrangement etter forskriften § 13 første ledd bokstav d. Antall deltakere innendørs kan maksimalt være 50 personer, likevel 200 dersom fastmonterte seter (ikke benker) benyttes. Tilstelningen etter en begravelse eller bisettelse regnes som privat sammenkomst, en form for arrangement etter § 13 første ledd bokstav f. Det er da ikke anledning til å ha mer enn 5 personer til stede.

Regnes kurs og konferanser som arrangement? 

Covid-19-forskriften § 13 bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. 

Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer. Serveres det alkohol ved måltidene, gjelder antallsbegrensningen for private sammenkomster, det vil si at det maksimalt kan være 5 personer til stede. Serveres det ikke alkohol, gjelder den ordinære begrensningen på 10 personer.  

Jeg skal organisere et treff med 4 venner på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar? 

Mindre gruppe av venner, familie eller kollegaer kan fremdeles treffes på et serveringssted, uten at bestemmelsen om arrangementer skal gjelde. Det forutsetter at dere treffes i de delene av restauranten som holdes åpent for alle gjester, typisk ved vanlig bordsetting. Serveringsstedet har uansett ansvar for at smittevernkravene i § 14 a om å sørge for avstand, hygiene, registrering mv. overholdes.  

Dersom gruppen din samles i en lukket del av restauranten, vil også reglene om arrangementer gjelde. Da skal det utpekes en arrangør som får de pliktene som hører med et arrangement. Dere kan avtale med serveringsstedet at det tar på seg arrangøransvaret, for eksempel mot at en av deltakerne bistår med å holde ekstra god oversikt over hvem som er til stede og hvordan de kan kontaktes dersom smitte skulle oppstå. Det kan ofte være en praktisk løsning, ettersom kravene til arrangementer og serveringssteder er ganske like. Hvis dere ikke gjør en slik avtale, har både restauranten og den dere peker ut som arrangør et ansvar for at smittevernreglene oppfylles. 

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede? 

Serveringssteder må i alle tilfeller vurdere hvor store grupper stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til å overholde avstandskravet på minst 1 meter og gode smitteverntiltak. 

Serveringssteder som har arrangementer, skal overholde de forskriftsfestede kravene i både § 13 flg. om arrangementer og § 14 a om serveringssteder. 

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder reglene om maksimalt antall tillatte personer for arrangementer. Se svar annet sted på siden eller forskriften § 13 a. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg. 

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt. 

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke. 

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»? 

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier eller et serveringssted at de tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes. Serveringssteder er uansett forpliktet til å overholde de lignende smittevernregler for sine gjester. 

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig. 

Vi skal ha bryllup, med seremoni i kirken og fest etterpå. Hvor mange kan vi være? 

Både seremonien og festen etterpå regnes som arrangement, men det er ulike regler for hvor mange dere kan være.  

For seremonien kan dere ha 10 personer til stede i kirken, men inntil 200 hvis det benyttes fastmonterte seter (ikke benker). Dere skal uansett ikke være flere enn at det er plass til at alle kan holde minst 1 meters avstand til de som ikke er i samme husstand. 

Festen etter seremonien regnes imidlertid som en privat sammenkomst, hvor det maksimale antallet reduseres til inntil 5 personer. Begrunnelsen for dette er at omgangsformen på sammenkomster for venner, familie og bekjente er tettere enn på andre arrangementer og at mye av smitten kan spores tilbake til slike sammenkomster. 

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter? 

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere om at kunden ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning. 

Er det krav om å føre lister over de som er til stede ved seremonier i kirken? 

Det skal lages en liste over hvem som er til stede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 14 dager. I Smittevernveileder – Bransjestandard for Den norske kirke  er det lagt ut oppdatert informasjon om arrangørs plikt til å ha oversikt over hvem som er til stede på gudstjenesten eller den kirkelige handlingen. 

Er det lov med ulike arrangementer i flere lokaler samtidig? 

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man ha flere parallelle visninger på kino i hver av salene, eller man kan arrangere separate selskaper i separate rom i samme selskapslokaler. 

Når det avholdes flere arrangementer på samme sted, kan det oppstå store ansamlinger i fellesarealer, inngangspartier osv. Arrangøren skal sørge for at de som er til stede, holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. Hvis mange skal møte til samme tid, kan det også bli utfordringer med kollektivtrafikk. I slike tilfeller bør arrangøren iverksette tiltak som reduserer risikoen for dette. Det kan for eksempel settes ulike tidspunkter for oppmøte og pauser. 

Hvor mange kan være til stede på et arrangement? 

Etter forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn: 

 • 5 personer på privat sammenkomst, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere
 • 10 personer på innendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter
 • 200 personer på utendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg

Utendørs er det tillatt å gjennomføre arrangementer der inntil 600 personer er til stede samtidig, men bare hvis alle i publikum har et fastmonterte sete å sitte i. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst 2 meters avstand mellom de ulike gruppene. 

Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand. Det er også særlige regler om fastmonterte seter, se spørsmål lenger ned på siden om avstand på arrangement. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede. 

Grupper med inntil 200 deltakere kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike grupper ikke kommer i kontakt med hverandre. Det skal hele tiden være minst 2 meters avstand mellom gruppene.

Hva menes med fastmonterte seter? Hva gjelder når vi bruker benker eller sammenkobler stoler?

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 10 personer på arrangementer i slike lokaler.

Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

I den smittesituasjonen vi nå har, er det grunn til å forstå "fastmonterte seter" strengt. Det er nødvendig å begrense antall personer som deltar på arrangementer av mindre profesjonell art, hvor personer som ellers kjenner hverandre ofte møtes. Helsedirektoratet og FHI vurderer at smitterisikoen ved slike arrangementer er høyere.

Pass på at du ikke forveksler lokale regler om bruk av faste (tilviste) sitteplasser med de nasjonale reglene for arrangementer med fastmonterte seter.

Idrettsarrangementer

Jeg trener et fotballag med barn og unge under 20 år – kan vi delta på turnering eller spille kamp mot lag innenfor samme idrettskrets eller fra andre byer? 

På visse vilkår er det åpnet opp for dette.  

Det er gjort unntak fra avstandskravet på minst 1 meters for utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning. Det er også gjort unntak fra avstandskravet for støtteapparat og dommere. 

Om man kan delta på turnering eller spille kamp mot andre lag avhenger altså av om kampen, idrettsarrangementet eller konkurransen gjennomføres innenfor samme idrettskrets, eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning. 

Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, og det er en del av regjeringens strategi at barn og unge skal prioriteres ved gjenåpningen av samfunnet.  

På helsedirektoratet sine sider finner du veiledere for smittevern for idrett.  

Hvorfor åpnes det ikke opp for arrangementer eller konkurranser for utøvere under 20 år på tvers av idrettskretsene? 

Smittevernhensyn tilsier at man foreløpig ikke også åpner for unntak fra avstandskravet for nasjonale arrangementer eller arrangementer på tvers av idrettskretser eller regioner. Vi kan ikke gjøre for mange omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet. Da risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen. Derfor åpner vi opp gradvis og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. 

Hvordan skal man forstå begrensningen på antall personer for idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres for utøvere under 20 år? 

Ved denne type arrangementer er det bestemt at utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. 

Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet skal imidlertid ikke regnes inn i totaltallet. 

Begrensningen på antall personer som kan være til stede er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt. 

Hvilket ansvar har arrangøren for slike idrettsarrangementer eller konkurranser hvor det er gjort unntak fra avstandskravet? 

Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Information in English

Norwegian Institute of Public Health has information about events, gatherings and activities.