Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer og drift av virksomheter

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer og drift av virksomheter.

Arrangementer

Hva gjelder for arrangement?

Fra 15. juni kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 200 personer til stede på offentlig sted. Det inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om dette

Alle som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Se neste spørsmål.

For andre samlinger som ikke anses som arrangementer, gjelder de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Helsedirektoratet om avstand og gruppestørrelse. For tiden er anbefalingen at man ikke samles i større grupper enn 20 personer og at man holder minst 1 meter avstand til andre personer.

Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement?

Som arrangør bør du sette seg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme.

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister på Folkehelseinstituttets hjemmeside om "Arrangementer, samlinger og aktiviteter" (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/)

Hva regnes som arrangement?

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 vises det til at et arrangement kan være:

1. a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening.

2. b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

3. c) andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende. Loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle inntil 200 personer, uten at de bryter med den generelle anbefalingen om å unngå grupper på mer enn 20 personer.

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, må smittevernhensyn ivaretas, blant annet ved at man holder minst 1 meter avstand til andre personer og har god hygiene.

Hva er kravene og retningslinjene for toalett- og kjøkkenfasiliteter og til matservering hvis man som privatperson er arrangør av arrangement på offentlig sted?

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene.

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen og politiet stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det?

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene.

Politiet har også egne fullmakter som gir anledning til å stille vilkår til gjennomføring av arrangementer. Henvendelser om dette bør rettes til politiet.

Regnes kurs og konferanser som arrangement?

Forbudet mot arrangementer på offentlig sted gjelder alle typer arrangementer. I forskriften er «seminarer» nevnt som eksempel. Konferanser, kurs og kongresser oppfattes normalt som arrangement.

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede?

For serveringssteder gjelder i utgangspunktet ikke regelen om maksimalt 200 personer. Det enkelte serveringssted må imidlertid vurdere hvor store grupper stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskravet på minst en meter og gode smitteverntiltak.

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke.

Hvorfor omfattes messer av forbudet mot arrangement på offentlig sted, når det er mer nærliggende å definere virksomheten deres som kjøpesentre?

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt at messer regnes som arrangement. Bestemmelsene om arrangementer, er ment å omfatte store ansamlinger av mennesker som kan utgjøre stor risiko for smittespredning. For å begrense evt. smittespredning er det derfor nødvendig med krav om begrensning i antall deltakere. Selv om det er likhetstrekk mellom messer og kjøpesentre, er det også viktige ulikheter. Til forskjell fra kjøpesentre, vil messer samle mange mennesker på kort tid fra et stort geografisk område. Kjøpesentre ligger ofte i nærheten av der folk bor og har lange åpningstider.

Gjelder det begrensninger for antall personer og krav om oversikt over de som er til stede på lokale loppemarked?

Nei, loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen. Det generelle rådet om å holde minst 1 meter avstand til andre personer gjelder fremdeles for de som besøker loppemarkedet.

Hvem kan være arrangør og hva kreves?

Hva kreves av en arrangør?

Arrangøren skal bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Arrangør må ikke være tilstede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravet om oversikt må eventuelt andre bidra til å holde oversikten.

De som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand. Arrangøren skal legge til rette for at dette er mulig.

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted?

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør.

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdagv) – blir utleier eller leietaker «arrangør»?

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier.

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier at denne tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes.

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Er det krav om å føre lister over de som er tilstede ved seremonier i kirken?

Det skal lages en liste over hvem som er tilstede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 10 dager. I bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke er det nå lagt ut oppdatert informasjon om arrangørs plikt til å ha oversikt over hvem som er tilstede på gudstjenesten/den kirkelige handlingen.

Er det påkrevd å ha navnelister med kontaktinformasjon til alle som deltar på et arrangement?

Nei, det stilles ikke krav om navnelister. En ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det er bare når det er nødvendig for å finne tilbake til deltakerne, at det skal nedtegnes en egen oversikt over de tilstedeværende. Da holder det med kontaktopplysninger. Det kan være navn, men også telefonnummer, e-post, billettinformasjon e.l. I noen tilfeller vil det kreve en liste over deltakere, andre ganger ikke..

Er det tilstrekkelig å ha billettinformasjon?

Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun ved kjøp av billetter på vegne av andre er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter?

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. For eksempel at en navngitt person har kjøpt 5 billetter. Arrangøren bør da informere kunden om at man ved kjøp av billetter på vegne av andre er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra arrangør til de andre som benytter billettene ved behov for eventuell smittesporing.

For ulike virksomheter som eies eller drives av kommunen: Er det virksomhetsleder i den enkelte virksomhet som er ansvarlig arrangør eller er det kommunen?

Kommunen er ansvarlig for alle virksomheter som drives av kommunen og derfor også for at krav til arrangementer er oppfylt. Kommunen kan holdes ansvarlig ved brudd på forskriften. Den praktiske gjennomføringen av arrangementene er normalt delegert til virksomhetsledere eller andre ansatte i kommunen i kraft av ansettelsesforholdet. Disse kan i så fall opptre som ansvarlig arrangør på kommunens vegne.

Virksomhet som eies av kommunen, men ikke er en del av kommunen, er selv ansvarlig for at krav til arrangementer er oppfylt. Eksempler på dette er IKS eller andre selskaper.

Hvor mange kan være til stede på et arrangement?

Det kan ikke være mer enn 200 personer til stede på arrangement. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Personer som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

I de 200 personene inngår deltakere, tilskuere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

Vi skal ha bryllup med over 200 gjester. Kan vi få dispensasjon?

Det er dessverre ikke anledning til å gi dispensasjon. Med den nye utvidelsen til 200 personer fra 15. juni kan de aller fleste brylluper gjennomføres.

Er det lov med ulike arrangementer i flere lokaler samtidig?

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man ha flere parallelle visninger på kino med 200 personer i hver av de største salene, eller man kan arrangere separate selskaper på inntil 200 personer i separate rom i samme selskapslokaler.

Når det avholdes flere arrangementer på samme sted, kan det oppstå store ansamlinger i fellesarealer, inngangspartier osv. Hvis mange skal møte til samme tid, kan det også bli utfordringer med kollektivtrafikk. I slike tilfeller bør arrangøren iverksette tiltak som reduserer risikoen for dette. Det kan for eksempel settes ulike tidspunkter for oppmøte og pauser.

Hva gjelder for gjennomføring av arrangementer for små barn, for eksempel barnebursdag? Skal man holde seg til den kohorten man tilhører i barnehage/på skole, eller åpnes det for at man kan invitere hele klassen (flere enn 20) med ansvarlig arrangør?

Se råd på helsenorge.no om gjennomføring av barnebursdager: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Hvordan har dere kommet fram til tallet 200 deltakere fra 15. juni?

Vi legger opp til at vi over tid skal lempe på de strenge tiltakene. Dette skal skje gradvis og i små steg. Derfor mener vi at antall på arrangementer bør utvides fra 50 til 200 personer nå.

Hvorfor kan man ikke øke til 500 deltagere eller i det minste gi en tydelig beskjed om når dette er mulig, slik at man kan begynne å forberede seg?

Større arrangement som samler mange mennesker er en av de største farene for økt smittespredning. Nå har vi nettopp økt antall deltakere på arrangementer til 200, og vi vil følge nøye med på hvordan dette påvirker smittesituasjonen. Vi kan derfor ikke nå fastsette en dato for når vi vurderer å øke over 200 og opp til 500.

Med det vi nå vet, tas det uansett ikke sikte på å gå over 500 personer før 1. september.

Når kan det tillates publikum på fotballkamper i toppfotballen?

Fotballkamp i toppfotballen er et arrangement. Da kan det være til stede inntil 200 personer, i tillegg til de som gjennomfører arrangementet. Det betyr at det kan være 200 publikummere til stede, og de må kunne holde minst en meters avstand hele tiden.

Vi skjønner at det er ønske om publikum på kampene. Vi kan ikke gjøre for mange omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet. Da risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen. Derfor åpner vi opp gradvis og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Avstand på arrangement

Jeg skal stå som arrangør for et arrangement – hvilke krav gjelder for avstand mellom de som er til stede?

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Det betyr at lokalene eller området må være innrettet slik at det er god nok plass til at alle som er til stede kan holde en slik avstand. Kravet betyr også at det på arrangementet ikke skal legges opp til aktivitet som forutsetter kroppskontakt med andre enn de som er i samme husstand, som dans, lagidretter mv.

Etter covid-19-forskriften § 13 andre ledd er det imidlertid åpnet for at enkelte arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes. Fra 15. juni kan arrangementet gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Bestemmelsen ble endret med virkning fra 24. juni ved at det ble åpnet for en ny gruppe:

  1. e) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen

Bestemmelsen ble igjen endret med virkning fra 1. august ved at det ble åpnet for ytterligere en ny gruppe:

f) utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

For slike arrangementer gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Bransjer og foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst en meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak.

Felles for unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum. For publikum gjelder de generelle anbefalingene om minst en meter avstand til andre og god hygiene.

Jeg trener et fotballag med barn og unge under 20 år – kan vi delta på turnering eller spille kamp mot lag lag innenfor samme idrettskrets eller fra andre byer?

På visse vilkår er det nå åpnet opp for dette. Før 1. august var det kun tillatt å trene i faste grupper på inntil 20 personer. Man kunne ikke delta på turnering eller spille kamp mot lag innenfor samme idrettskrets eller lag fra andre byer.

Fra 1. august er dette endret ved at det er gjort unntak fra avstandskravet på minst 1 meter for utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

Om man kan delta på turnering eller spille kamp mot andre lag avhenger altså av om kampen, idrettsarrangementet eller konkurransen gjennomføres innenfor samme idrettskrets, eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.

Hvorfor åpnes det opp for dette nå?

Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet. Smittesituasjonen i Norge er stabil. Regjeringen signaliserte i juni at vi ville innføre slikt unntak for barne- og ungdomsidretten dersom smittesituasjonen tilsa det. Denne åpningen er i tråd med regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres.

Hvorfor åpnes det ikke opp for arrangementer eller konkurranser for utøvere under 20 år på tvers av idrettskretsene?

Smittevernhensyn tilsier at man foreløpig ikke også åpner for unntak fra avstandskravet for nasjonale arrangementer eller arrangementer på tvers av idrettskretser eller regioner. Vi kan ikke gjøre for mange omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet. Da risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen. Derfor åpner vi opp gradvis og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Hvordan skal man forstå begrensningen på 200 personer for idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres for utøvere under 20 år?

Ved denne type arrangementer er det bestemt at utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i de 200. Dette er en litt annen forståelse av 200-personersbegrensningen enn ellers, hvor man med denne begrensningen normalt kun sikter til tilskuere.

Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet skal imidlertid ikke regnes inn i totaltallet.

Begrensningen på 200 er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt.

Hvilket ansvar har arrangøren for slike idrettsarrangementer eller konkurranser hvor det er gjort unntak fra avstandskravet?

Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Krav til smittevernfaglig drift av enkelte virksomheter

Serveringssteder

Hva gjelder for serveringssteder?

Påbudet om å holde serveringssteder som ikke serverer mat stengt ble opphevet fra 1. juni. Det betyr at alle serveringssteder kan holde åpent, også puber, barer, nattklubber og lignende.

Vilkårene for å kunne holde åpent er at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling stilles det også krav om bordservering av alkohol og sitteplasser for alle gjester. Det innebærer at det er tillatt med blant annet buffet og at kunder selv kan bringe mat fra disk til bordene. Med serveringssteder siktes det til virksomheter som er omfattet av serveringsloven § 2.

Hvorfor skal servering av alkohol skje ved bordservering og hvorfor skal det være sitteplasser til alle gjester ved serveringssteder som har skjenkebevilling?

Både likebehandling og smittevernhensyn begrunner at vi knytter kravet om bordservering og sitteplasser til de stedene hvor det serveres alkohol. Man beveger seg normalt mest på steder som serverer alkohol. Med bordservering og sitteplasser blir det mindre sirkulasjon av gjester og det blir enklere for betjeningen å følge opp smittevernet. Det er også ønskelig å likebehandle serveringsstedene og gjøre det lett å forstå hvem kravene gjelder for. 

Er det spiseplikt på serveringsstedene?

Nei. Forskriften regulerer ikke dette. Fra 1. juni kunne også serveringssteder som ikke serverer mat kan holde åpent.

Er det tillatt for serveringssteder å få levert mat til serveringsstedet eller sette opp foodtrucker?

Ja. Forskriften regulerer ikke dette.

Er det noen begrensning i antall personer som kan være til stede på et spisested?

Ja. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Den generelle anbefalingen om maksimalt 20 personer i grupper gjelder også.

Det enkelte serveringssted må vurdere hvor mange gjester stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskrav og gode smitteverntiltak

Svømmehaller og badeland

Hva gjelder for svømmehaller, badeland og lignende?

Fra 15. juni åpnes det for generell adgang for publikum til svømmehaller, badeland, spa-anlegg og lignende.

Det skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Hvor mange personer kan oppholde seg i svømmehaller/badeland samtidig?

Det er ikke regulert noe øvre antall for hvor mange personer som kan være i en svømmehall eller badeland samtidig. Svømmehallene skal likevel etter forskriften sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ledelsen av badeland/svømmehaller lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter.

Dersom det er et svømmestevne, anses dette som et arrangement der det ikke kan være flere enn 200 personer til stede.

Må en holde 1 meter avstand i svømmehaller/badeland?

Ja, det er en generell anbefaling om å holde minst 1 meter avstand, men det kan være vanskelig å praktisere. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det tilrettelegges for å sikre tilstrekkelig avstand mellom familiegrupper og at ledelsen av badeland/svømmehaller lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter. Det anbefales også avstandsmerking før rutsjebaner, stupebrett o.l, og forsterket vakthold ved rutsjebaner og andre områder som er utsatt for kø.

Anlegg som har matservering, kafe, kiosk skal følge reglene om minst 1 meter avstand, samt ha forsterket hygiene.

Fornøyelsesparker

Hvordan skal man hindre at smitten spres i fornøyelsesparker når flere mennesker tar på de samme flatene, og det samles flere enn 50 personer?

Fornøyelsesparkene må drive smittevernfaglig forsvarlig når de åpner igjen. De må sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer

i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig drift. Bransjen og den enkelte fornøyelsespark bygger videre på dette når de utformer sine egne rutiner.

Hva gjelder for arrangementer i fornøyelsesparken?

Det kan ikke gjennomføres arrangementer som samler mer enn 200 personer i parkene (konserter, forestillinger osv.), men det totale antall besøkende i parken reguleres ikke. Kravet om at personer skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand gjelder både for gjestene i parken og for deltakerne på et arrangement i parken.

Treningssentre

Hvilke smittevernregler må treningssentrene forholde seg til?

Forskriften stiller krav om at treningssentrene skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til andre personer enn sine nærmeste (dvs. husstandsmedlemmer eller andre nære kontakter, f.eks kjærester som ikke bor sammen). Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

FHI anbefaler:

* Det skal alltid kunne holdes minst 1 meters avstand inne på treningssentrene, men i fellesøkter med hard fysisk aktivitet og dermed økt utånding som vil øke risiko for dråpesmitte skal det være 2 meter mellom deltakerne.

* Forsterket hygiene på hyppig brukte kontaktpunkter.

* Håndvask/ hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Håndhygiene bør utføres mellom hvert treningsapparat/stasjon/felles utstyr, og før og etter sal aktiviteter.

* Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

* Streng begrensing på antall deltakere som kan være i lokalet samtidig og tilstrekkelig antall ansatte til å påse at det ikke er for mange tilstede og at avstandsoppfordringen holdes. Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

* Garderober og dusjanlegg: Minst 1 meter avstand mellom garderobeskap som er i bruk og i fellesdusjer.

* Digital påmelding som kan gjøre eventuell smittesporing enklere.

* Smittevernråd må kommuniseres tydelig til både brukere og ansatte – både på nett og i lokalene.

Må ubemannede treningssentre sørge for bemanning?

Ubemannede treningssentre må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer tilstede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. I mange tilfeller vil det kreve tilstedeværelse av ansatte.

Kan det benyttes garderober på treningssentre og badeland/svømmehaller?

Ja, forbudet som har vært mot bruk av garderober i idrettshaller bortfaller. På badeland og i svømmehaller er det helt nødvendig å dusje.

Vil det være trygt å benytte garderober og dusjanlegg?

Alle treningssentre, svømmehaller og badeland må sørge for at garderober og fellesdusjer driftes på en måte som reduserer risikoen for smitte betydelig, det betyr å opprettholde avstand også der og sørge for forsterket renhold.

Til toppen