Tidligere støttede prosjekter

Første runde med EØS-midler løp fram til 2012. I den perioden ble det gitt støtte til flere prosjekter der målet var å bedre situasjonen for romfolket i mottakerlandene.

Støtten var på totalt i overkant av 50 millioner kroner. Se eksempler nedenfor. I tillegg støttet NGO-fondene frivillige organisasjoner som jobbet for å bedre minoritetenes stilling, inkludert romfolk.

 

SLOVAKIA

«Like muligheter» - 322 252 euro
Prosjektet bidro til å øke kvaliteten på undervisningen i grunnskolen for barn fra romfolket i tillegg til å bekjempe fordommer og stereotyper. Om lag 1000 elever og 1600 lærere fra 40 barneskoler deltok.

«Livslang læring» - 828 351 euro
Prosjektet etablerte nærmiljøsentre i fattige områder i 12 slovakiske kommuner hvor romfolk utgjør en stor del av befolkningen. Sentrene tilbyr en rekke ulike tjenester: førskole, rådgivningstjenester, jobbtreningskurs, idretts- og kulturaktiviteter med mer. Prosjektet nådde ut så mange som 95 000 innbyggere i fattige bydeler i Slovakia.

«Nye muligheter» - 628 898 euro
Prosjektet ble gjennomført i Jarovnice hvor et av de største romsamfunnene i Slovakia er etablert, preget av fattigdom og sosial ekskludering. 100 barn mellom 8 og 15 år og deres familier ble spesielt fulgt opp av egne romloser for å utvikle barnas ferdigheter på skolen og innenfor kultur og idrett. Prosjektet omfattet også sommerskoler for 160 barn samt undervisningsmateriell.

 

UNGARN

«Livslang læring» - 546 897 euro
Burattino er en internatskole i Budapest for barn og unge fra fattige familier, inkludert mange rombarn. Forholdene ved skolen er forbedret gjennom renovering av undervisningslokalene og internatet. Tre nye undervisningsprogrammer for 225 barn fikk også støtte.

 «Arbeidsmarkedstiltak for romungdom» - 251 140 euro
Prosjektet støttet tiltak for å gjøre det enklere for romungdommer å få innpass på arbeidsmarkedet. 33 ungdommer fikk praksisplass i offentlige institusjoner i Budapest. Da prosjektet var avsluttet hadde 17 klart å finne seg jobb.

«Integrering, ikke segregering» - 1 252 206 euro
Det er ikke uvanlig at barn fra rombefolkningen har blitt plassert på skoler sammen med elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger. Nordøst i Ungarn samarbeidet 24 kommuner om et utdanningsprosjekt for å integrere rombarn og barn fra andre fattige familier i det vanlige skolevesenet. Om lag 3400 barn har vært omfattet av prosjektet. 380 lærere fikk opplæring flerkulturell forståelse og undervisning.

«Musikkskole for rombarn» - 2 677 866 euro
Prosjektet omfattet bygging av nye lokaler for musikkskolen. Skolen tilbyr nå opplæring og utdanning til 60 romelever mellom 12 og 20 år. Skolen tar også i mot søknader fra rombarn i nabolandene. Elevene får tett oppfølging over 10 år. Skolen tilbyr også undervisning i romfolkets musikktradisjoner til lærere og studenter.

 

 

NGO-prosjekter

I tillegg til prosjektene nevnt over støttet NGO-fondene frivillige organisasjoner som jobbet for å bedre minoritetenes stilling, inkludert romfolk. Her er noen eksempler på prosjekter/aktiviteter. Listen er ikke uttømmende: 

Slovakia Likestillingsprosjekt rettet mot romkvinner, det første i sitt slag i Slovakia. Tema: utdanning for jenter, tidlig ekteskap, negativ omtale i media mm.
Slovakia Prosjekt for å bringe mødre fra romfolket sammen med andre mødre i byen Nitra. Formålet var å redusere fordommer og øke kontakten og dialogen. 
Slovakia  Opplæringsprosjekt for å informere og undervise romfolk om deres juridiske rettigheter i det slovakiske samfunnet. 
Tsjekkia Oppstart av en ungdomsklubb for å samle barn og ungdom i regionen Morava med og uten rombakgrunn for felles fritidsaktiviteter blant annet for å bekjempe fordommer.
Ungarn Undervisningstilbud og støtteundervisning for rombarn i lansbyen Arló, inkludert sommerskole for 30 barn og oppfølging med foreldrene.
Ungarn  Undervisnings- og fotballprosjekt for romungdom og andre ungdommer fra fattige familier i Bonyhad. 29 barn ble med på det nye fotballaget. Forutsetningen var at de deltok også deltok i skolefritidsordningen. Flere av spillerne ble senere rekruttert til ungarske fotballklubber.
Ungarn Nytt nærmiljøsenter i Gilvánfa med vekt på fritidsaktiviteter for barn og unge. Juridisk rådgivning og jobbsøkerhjelp inngår i tilbudet på senteret. Filmklubb, fotballag og en egen grønnsakshagegruppe er etablert.
Romania Flere enn 100 ungdommer (de fleste rom) fra den fattige bydelen Ferentari (Bucuresti) deltok i prosjektet. Bydelen sliter med stoffmisbruk, prostitusjon mv. Prosjektet bidro til å gi ungdommene et bedre fritids- og opplæringstilbud.
Romania Styrking av NGO-sektoren i Bihor fylke. Kurs og trening for å styrke kompetanse og kapasitet til frivillige organisasjoner som jobber med romspørsmål. Prosjektet har blant annet ført til at frivillig sektor for første gang er representert i alle de rådgivende komiteene for sosiale spørsmål i fylket.