EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. desember 2008

Finansdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

 

 

 

FINANSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XXI Statistikk

32008 R 0362 Kommisjonsforordning (EF) nr. 362/2008 av 14. april 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2009 over sekundære målvariabler for fattigdom (vedlegg XXI FIN gr2)


Sammendrag av innhold

Forordningen knytter seg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS avtalen, og som fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statstikker over lønn og levekår inklusive sammenligninger og aktuelle tverrsnitts- og tidsseriedata om inntekt, omfanget av fattigdom og om berørte gruppers sammensetning på nasjonalt plan og i EU (EU-SILC). Denne gjennomføringsforordningen fastlegger blant annet sekundære målområder og variabler for fattigdom som skal inngå i EU-SILC tverrsnittkomponenten.

Merknader

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

32008 R 0365 Kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 av 23. april 2008 om programmet for ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 for arbeidskraftundersøkelsen forutsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
(vedlegg XXI FIN gr2)

Sammendrag av innhold

Rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet, inntatt i vedlegg XXI til EØS avtalen, forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc-modul, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Videre skal det årlig utarbeides et flerårig program med ”ad hoc-moduler”. I kommisjonsforordning (EF) nr. 365/2008 fastlegges programmet for ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012. Her angis den ulike ad hoc-modulens emne, når listen med variabler skal være fastlagt, referanseperioden, aktuelle medlemsstater og regioner, metode og fristen for innsending av resultatene. For 2010 er ad hoc-modulens emne Forholdet mellom arbeids- og familieliv, for 2011 Sysselsetting av funksjonshemmede og for 2012 Overgangen fra arbeid til pensjon.

Merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.
Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

32008 R 0377 Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om iverksetting av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om gjennomføring av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet når det gjelder den harmoniserte listen over de variabler som fra 2009 skal anvendes ved innsending av data, og anvendelsen av et delutvalg til innsamling av data om strukturelle variabler og definisjonen av referansekvartalene (vedlegg XXI FIN gr2)

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å fastsette betingelser for anvendelse av et delutvalg til innsamling av strukturelle data og å legge grunnlag for endring av den harmoniserte listen over de variablene som skal anvendes ved innrapportering av data vedrørende arbeidsstyrken.

I henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 kan det blant kjennemerkene i undersøkelsen utvelges en rekke variabler, strukturelle variabler, som kun skal innsamles med henblikk på beregning av årlige gjennomsnitt basert på en referanseperiode på 52 uker, og ikke beregning av kvartalstall. Det er derfor nødvendig å fastsette betingelsene for anvendelsen av et delutvalg til innsamling av strukturelle variabler. I forhold til betydningen av sysselsettings-arbeidsledighetsdata bør disse indikatorers totaler være konstante, uansett om de er utarbeidet på grunnlag av det årlige delutvalget eller årsgjennomsnittet for de fire fulle kvartalsutvalgene. I betraktning av betydningen av data innsamlet i ad hoc-moduler bør disse opplysningene kunne kombineres med enhver annen variabel fra undersøkelsen.

I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 skal det fastsettes gjennomføringsprinsipper vedrørende den harmoniserte listen over de variabler som skal anvendes ved innberetning av dataene. Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 om iverksetting av forordning 577/98 inneholder den harmoniserte listen over variabler som skal anvendes ved innsending av dataene fra 2006. Det er imidlertid nødvendig å endre den harmoniserte listen fra 2009 for å ta høyde for endringer i to variabler (fagområde for høyeste fullførte utdannelse og månedlig inntekt fra hovedjobb).

Merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

32008 R 0391 Kommisjonsforordning (EF) nr. 391/2008 av 30. april 2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007 om fastsettelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres nærmeste etterkommere (vedlegg XXI FIN gr2)

Sammendrag av innhold

Av hensyn til påliteligheten og kvaliteten av de dataene som skal leveres, bør noen av variablene i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007 være frivillige for medlemmer med en liten andel innvandrere.

Formålet med forordningen er å inkludere Romania og Bulgaria i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 102/2007. Disse to landene var ikke medlemmer av EU da forordningen opprinnelig ble vedtatt.

Merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.
Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

32008 R 0747 Kommisjonsforordning (EF) nr. 747/2008 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter for så vidt angår definisjonene av variablene og gjennomføringen av NACE rev 2 (vedlegg XXI FIN gr2)

Sammendrag av innhold

Forordningen gjør endringer i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 som etablerer et felles rammeverk for systematisk produksjon av fellesskapsstatistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter. Dette omfatter både statistikk over inngående eierinteresser, dvs. statistikk over foretak kontrollert av et foretak utenfor det rapporterende lands grenser og utgående eierinteresser, dvs. statistikk over foretak som er kontrollert av et foretak i det rapporterende landet.

Endringer som følge av den nye kommisjonsforordningen omfatter dels tilpasninger i variabeldefinisjonene vedrørende forskning og utvikling til bruk i den felles modulen for statistikk over utenlandske datterselskaper i det rapporterende landet. Videre har det vært nødvendig å tilpasse aktivitetsinndelingene den nye standarden for næringsgruppering NACE Revisjon 2, slik denne fremkommer i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1892/2006 med senere endringer.

Merknader

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg VII  Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

32008 R 0755 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (vedlegg VII KD gr3)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Den tsjekkiske republikk, Danmark, Tyskland, Italia, Romania har bedt om at alle sjøfartsyrkene i vedlegg II i direktiv 2005/36/EF tas ut. Nederland har bedt om at to yrker tas ut av vedlegget. Videre har Storbritannia anmodet om at dets sjøfartsyrker som faller inn under direktiv 2001/25/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå tas ut av punkt 5 i vedlegg II til direktiv 2005/36/EF.

Merknader

Endringen skjer som en følge av at direktiv 2005/45/EF gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene og om endring av direktiv 2001/25/EF, ble vedtatt av EU den 7. september 2005.
Direktiv 2005/36/EF vil ikke gjelde for yrker som kommer inn under direktiv 2001/25/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært på høring i Sjøfartsdirektoratet, som ikke hadde merknader til forordningen. Den har også vært på høring til alle departementer som berøres av direktiv 2005/36/EF. Ingen merknader fremkom.
Kunnskapsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XIII  Transport

Kapittel II  Veitransport

32008 L 0065 Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF av 27. juni 2008 om endring av direktiv 91/439/EØF om førerkort (vedlegg XIII kap II SD gr2)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2008/65/EF trådte i kraft i EU 18. juli 2008. Kommisjonsdirektivet endrer direktiv 91/439/EØF om førerkort. Endringene må implementeres og iverksettes i nasjonal rett i EU senest innen 30. september 2008.  

Direktivet endrer fellesskapskode 78 og definisjonen av ”automatgiret kjøretøy” slik at begrensningen av førerrettigheten nå beskrives som ”kjøretøy uten clutchpedal (eller uten clutchhendel for manuell betjening i klasse A eller A1)”.

Nåværende definisjon av ”automatgiret kjøretøy” beskriver kjøretøy hvor kraftoverføringen fra motor til hjulene kan endres bare ved bruk av gasspedal eller bremser. Ved enkelte førerprøver med bil uten clutchpedal, har førerkortkandidaten ikke fått påført kode 78 i førerkortet fordi giring har foregått ”manuelt” dvs. ved bruk av trykk-knapper eller ved å slå en vippebryter opp og ned. En slik praksis er utelukket etter kommisjonsdirektivets nye definisjon av "automatgir". På den annen side finnes det girsystem hvor clutchpedalene må brukes bare ved start og stans. Det må følgelig utarbeides retningslinjer for førerprøven som fastsetter minstekrav for manuell giring ved prøver med disse girsystemene.

I vedlegg II til annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er det fastsatt minstekrav til teoretisk og praktisk førerprøve. Sikker kjøring i vegtunneler er nytt tema for begge prøver. 

Overgangsreglene om at eksisterende lærevogner som ikke tilfredsstilte kravene etter annet førerkortdirektiv 91/439/EØF vedlegg II kan benyttes, forlenges frem til 30. september 2013.

Merknader

Annet førerkortdirektiv 91/439/EØF er innarbeidet i førerkortforskriften 19. januar 204 nr 298 og forskrift om trafikkopplæring og førerprøve med mer av 1. oktober 2004 nr. 1339. Direktiv 2008/65/EF vil bli gjennomført i ovennevnte forskrifter. Gjennomføringen av direktivet i norsk rett vil ikke medføre særlige administrative, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 

 

Kapittel III Transport med jernbane

32008 D 0231 Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet "drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF og opphevelse av kommisjonsvedtak 2002/734/EF
(vedlegg XIII kap III SD gr2)

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2008/231/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet trafikkstyring og drift i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystemet (heretter omtalt som TSI-en). 

Vedtaket gjelder bare for trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på høyhastighetsbaner. Det er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Vedtak 2002/734/EF etablerte den første TSI-en på området. Vedtak 2008/231/EF opphever vedtak 2002/734/EF. 

Formålet med TSI-en er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak innenfor delsystemet trafikkstyring og drift for å oppnå bedre samtrafikkevne på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. Pga teknisk utvikling og erfaringer fra den første TSI-en på området ble den revidert, og nye spesifikasjoner er dermed fastsatt i TSI-en som beskrives her. Det er fortsatt flere deler av delsystemet som ikke er spesifisert, såkalte «åpne punkter». Disse pågår det arbeid med å spesifisere nærmere, og spesifikasjonene vil kunne gis i et senere vedtak av Kommisjonen. 

Vedtakets artikkel 1 fastslår at TSI-en heretter skal gjelde, og den tekniske spesifikasjonen utgjør vedlegget til vedtaket. TSI-en får anvendelse på delsystemet trafikkstyring og drift av høyhastighetsmateriell på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet som definert i vedlegg I til direktiv 96/48/EF.  TSI-en får anvendelse bare for rullende materiell som faller inn under nevnte TSI og som skal gå på høyhastighetsbaner.  De tekniske nasjonale reglene og prosedyrene som gjelder der TSI-en har «åpne punkter» skal meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 2. Etter artikkel 3 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen hvilke bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått med tanke på samtrafikk. Artikkel 4 krever at medlemsstatene skal sette opp en gjennomføringsplan i samsvar med kriteriene som er satt opp i kapittel 7 i TSI-en innen 1. september 2009. Denne gjennomføringsplanen skal sendes til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. Artikkel 5 slår fast at vedtak 2002/734/EF oppheves etter at TSI-en trer i kraft. Vedtaket gjelder ifølge artikkel 6 fra 1. september 2008 i EU. 

Merknader

Gjeldende norsk regelverk:

Direktiv 96/48/EF som endret ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak 2002/734/EF er implementert ved forskrift 17. mars 2003 nr. 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.  

Endringer i norsk regelverk:

Det vil være behov for en ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSI-en, samtidig som gjeldende forskrift blir endret. Da vedtaket imidlertid ikke har relevans for Norge, vil de tekniske vedleggene til vedtaket ikke bli oversatt til norsk. 
Sakkyndige instansers merknader
Med utgangspunkt i at dette er en TSI for høyhastighetsjernbane, med svært begrenset virkning for norsk jernbane og norsk regelverk, har Statens jernbanetilsyn sendt TSI-en til orientering til de sentrale norske jernbaneaktører.
 
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


32008 D 0217 Kommisjonsvedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (vedlegg XIII kap III SD gr2)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2008/217/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet infrastruktur i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystem (heretter omtalt som TSI-en). Kommisjonsvedtaket gjelder bare for høyhastighetsbaner. Kommisjonsvedtaket er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Kommisjonsvedtak 2002/732/EF etablerte den første TSI-en på området. 

Formålet med TSI-en er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for på en effektiv måte å oppnå en optimalt infrastruktur på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. TSI-en skal tillate fremføring av tog i samsvar med direktiv 96/48/EF (høyhastighetsjernbanenettet). Kommisjonsvedtak 2008/217/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for delsystemet infrastruktur i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystem gjør endringer i kommisjonsvedtak 2002/732/EF på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSI-en inneholder harmoniserte krav.  

TSI-en stiller krav til infrastruktur på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Kravene i TSI-en gjelder ved bygging av ny infrastruktur, samt ved fornyelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur. TSI-en stiller som hovedregel ikke krav til at det skal benyttes en bestemt teknologi eller bestemte tekniske løsninger med unntak av i de tilfellene der dette er nødvendig for å fremme interoperabilitet. Kommisjonsvedtaket består av preamblet og 9 artikler som regulerer gjennomføringen av TSI-en. Selve TSI-en er gitt som et vedlegg til kommisjonsvedtaket. 

Kommisjonsvedtaket

Artikkel 1 slår fast at Kommisjonen vedtar TSI vedrørende delsystemet infrastruktur. I artikkel 2 redegjøres det for TSI-ens anvendelsesområde. I artikkel 3 omhandles «åpne punkter». 

Videre redegjøres det for at medlemslandene innen seks måneder etter at vedtaket er meddelt dem, skal oversende Kommisjonen og de øvrige medlemslandene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSI-en.

De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. Artikkel 4 omhandler prosedyrer i forhold til «særskilte tilfeller». I artikkel 5 beskrives mulighetene for overgangsperioder og artikkel 6 omhandler forholdet til vedtak 2002/732/EF. Artikkel 7 redegjør for hvilke avtaler og hvilke prosedyrer som gjelder ved oversendelse av avtaler til Kommisjonen. Artikkel 8 viser til at kommisjonsvedtaket gjelder fra 1. juli 2008 i EU. Artikkel 9 slår fast at kommisjonsvedtaket gjelder for medlemsstatene. 

TSI-en - vedlegget

Det geografiske og tekniske virkeområdet av, samt innholdet i TSI-en, fremgår av kapittel 1 i TSI-en. Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner. Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSI-en. Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet infrastruktur og grensesnitt mot andre delsystemer. Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske høyhastighets-jernbanesystemet. Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes ved samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSI-en, herunder strategiske føringer.

TSI-ens krav gjelder på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Det legges opp til en stegvis suksessiv tilpasning. Av kapittel 7 nr. 3 fremgår «særskilte tilfeller» for enkelte land. De særlige bestemmelsene gjelder enten på permanent basis eller på midlertidig basis. Det er flere bilag til TSI-en som inneholder detaljerte krav på enkelte av de områdene TSI-en regulerer.  

Merknader

Direktiv 96/48/EF med endringer ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak  2002/732/EF er implementert ved forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. 

Endringer i norsk regelverk :

Det vil være behov for en ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSI-en, samtidig som gjeldende forskrift blir endret. Da vedtaket imidlertid ikke har relevans for Norge, vil de tekniske vedleggene til vedtaket ikke bli oversatt til norsk.

Sakkyndige instansers merknader

Med utgangspunkt i at dette er en TSI for høyhastighetsjernbane, med svært begrenset virkning for norsk jernbane og norsk regelverk, har Statens jernbanetilsyn sendt TSI-en til orientering til de sentrale norske jernbaneaktører.

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

Til toppen