EU-erklæring om sanksjoner mot Libya

10. februar sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om sanksjoner mot Libya.

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2011/867/FUSP om endring av rådsavgjerd 2011/137/FUSP om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Libya (280212)

Den 20. desember 2011 vedtok Rådet rådsavgjerd 2011/867/FUSP . Rådsavgjerda gjennomfører avgjerda som vart teken 16. desember 2011 av FN-sanksjonskomiteen, som vart oppretta i samsvar med tryggingsrådsresolusjon 1970 (2011), om at to einingar ikkje lenger skal stå på sanksjonslista.

Det tiltredande landet Kroatia*, søkjarlanda Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia *, Montenegro* og Island+, dei potensielle søkjarlanda Albania og Serbia, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Liechtenstein og Noreg, som er medlemer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Republikken Moldova og Armenia sluttar seg til denne avgjerda.
Dei vil sørgje for at den nasjonale politikken deira er i samsvar med denne rådsavgjerda.

Den europeiske unionen merkjer seg dette engasjementet og seier seg glad for det.

Kunngjord 22.12.2011 i Tidend for Den europeiske unionen L 341, s. 56
* Kroatia, Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia og Montenegro er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.
+ Island er framleis medlem av EFTA og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 

Til toppen