Attestering av eksigible gjeldsbrev for inndrivelse i Norden

1. januar 2016 overføres oppgaven knyttet til attestering av eksigible gjeldsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning.

Etter konvensjon mellom de nordiske land 11. oktober 1977 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser på privatrettens område og de ensartede nordiske lovene i Danmark, Finland, Sverige og Norge kan fordringer knyttet til norske eksigible gjeldsbrev inndrives i et annet nordisk land. For at denne ordningen skal kunne benyttes for norske eksigible gjeldsbrev, må det gis en attest om at gjeldsbrevet oppfyller visse vilkår etter norsk rett. Denne attesten har frem til i dag blitt utstedt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2016 overtar Statens sivilrettsforvaltning oppgaven knyttet til attestering av eksigible gjeldsbrev. Anmodninger om attestering av eksigible gjeldsbrev skal fra 1. januar 2016 sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 8027 Dep.
0030 OSLO