Attestering av eksigible gjeldsbrev for inndrivelse i Norden

Attestering av eksigible gjeldsbrev utføres av Statens sivilrettsforvaltning.

Etter konvensjon mellom de nordiske land 11. oktober 1977 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser på privatrettens område og de ensartede nordiske lovene i Danmark, Finland, Sverige og Norge kan fordringer knyttet til norske eksigible gjeldsbrev inndrives i et annet nordisk land. For at denne ordningen skal kunne benyttes for norske eksigible gjeldsbrev, må det gis en attest om at gjeldsbrevet oppfyller visse vilkår etter norsk rett. Denne attesten har frem til i dag blitt utstedt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer om attestering av eksigible gjeldsbrev hos Statens sivilrettsforvaltning