Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) – forespørsel om innspill til miljøvarer fra norsk næringsliv og andre interesserte

Norge har som kjent startet innledende forhandlinger med fem andre land (Island, Sveits, Costa Rica, New Zealand og Fiji) om en ambisiøs, bindende avtale om klima, handel og bærekraft (ACCTS). Forhandlingene om avtalen foregår på fire ulike områder (varer, tjenester, fossile subsidier og miljømerkeordninger). Utenriksdepartementet har ansvaret for prosessen. Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet deltar også i forhandlingene.

Avtalen er ment å blant annet fremme handel med bærekraftige og miljøvennlige varer. Målet er at varene som partene blir enige om å inkludere, skal fremmes gjennom nulltoll og andre tiltak som vil forenkle handelen med disse. Norge har utarbeidet en liste over varelinjer som vi foreslår inkluderes i avtalen, som fornybar energi, vannrensing oa. Listen er i hovedsak basert på varelisten fra tidligere forhandlinger om en miljøvareavtale i WTO (Environmental Goods Agreement) som ble avsluttet i 2016 uten å bli sluttført. Eksempler på varer Norge har foreslått er elektriske ferger og skip. Det kan imidlertid ha kommet frem nye områder og blitt utviklet ny teknologi og varer som kvalifiserer som miljøvarer de siste årene, og vi ber om forslag fra relevante norske aktører til varer som bør inkluderes i Norges innspill til disse forhandlingene.

Næringslivet, organisasjoner, bedrifter, miljøorganisasjoner og andre interesserte i det sivile samfunn inviteres til å komme med innspill til satsningsområder. Dette kan omfatte alle typer industrivarer som kan anses som miljøvennlige i norsk sammenheng. Det bes om at det gis en kort forklaring av innsendte forslag.

Frist for innsending av forslag er 1. februar 2021.

Forslag sendes til: ragnhild.moritz-olsen@nfd.dep.no i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dersom det er spørsmål eller behov for avklaring, kan Nærings- og fiskeridepartementet kontaktes ved seksjon for sjømathandel og WTO: ragnhild.moritz-olsen@nfd.dep.no