Forhandlinger om bedre markedsadgang for miljøvennlige varer

Miljøvarer og miljøvennlige teknologier kan være et viktig bidrag for å løse klima- og miljøutfordringene. Dersom tollsatsene forsvinner, vil handelen med varene øke. Moderne teknologi blir lettere tilgjengelig på det internasjonale markedet.

14 medlemsland – inkludert Norge - har gått sammen og lansert et nytt initiativ for å forhandle frem en avtale om bedre markedsadgang for slike varer - Environmental Goods Agreement (EGA).

Hva slags varer er det snakk om?

Det er ingen presis definisjon av hva en miljøvare er, men det er viktig at varene faktisk bidrar til en forbedring av miljøet. Ny teknologi som kan bidra til å løse alvorlige utslippsproblemer, redusere eller fjerne utslipp ol. er aktuelle. Mange varer vil ha betydning for luftforurensning og dermed også klimagassutslipp. I forhandlingene er det enighet om å se på varer i følgende kategorier:

  • Luftforurensning, avfallsbehandling (inkludert farlig avfall). Behandling av avfallsvann og vann. Gjenoppretting av miljøskade og opprensing. Støydempingstiltak. Forhandlingsrunden holdes 1.-5. desember 2014.
  • Renere energi og fornybar energi. Energieffektivitet. Forhandlingsrunden er tentativt planlagt til slutten av januar 2015.

Senere på våren i 2015 vil forhandlingene inkludere miljøovervåking, analyse og miljøvurderinger, produkter som er relativt sett mer miljøvennlige enn andre («Environmental Preferable Products») og ressurseffektivitet.

WTO-medlemmer i miljøvareinitiativet

I alt er det 44 enkeltland/medlemmer, dersom en regner med hvert enkelt av EUs medlemsland: USA, EU-28, Canada, New Zealand, Norge, Costa Rica, Taiwan, Kina, Australia, Sveits, Hong Kong, Japan, Singapore og Sør-Korea var med fra starten. Siden har Israel, Tyrkia og Island sluttet seg til. Alle medlemsland i WTO vil nyte godt av fordelene av en ny avtale gjennom det såkalte bestevilkårsprinsippet. På sikt er målet at avtalen blir multilateral med deltakelse fra alle WTOs medlemsland.

Norske forberedelser

For tiden forberedes det norske kravet i forhandlingene. Norske næringsorganisasjoner, bedrifter, ikke-statlige organisasjoner, miljøorganisasjoner ol. inviteres til å foreslå aktuelle norske miljøvarer og teknologier. Også andre innspill og vurderinger kan sendes inn.  Ansvarlig seksjon er seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi i Utenriksdepartementet, s-handelspolitikk@mfa.no

Det er opprettet en side på regjeringen.no der utviklingen i miljøvareforhandlingene vil bli løpende oppdatert. Les mer her.

Til toppen