Miljøvareinitiativet - syvende og åttende runde: Arbeider for konsensus

Forhandlingsrunde nummer syv og åtte i miljøvareinitiativet (EGA) fant sted henholdsvis 15.-19. juni og 26.-31 juli Genève. I EGA-forhandlingene foretas det nå grundige diskusjoner av alle varer for å oppnå konsensus om en vareliste i løpet av inneværende år.

Den syvende runden ble i helhet brukt til på nytt å gjennomgå den samlete listen over de enkelte varene som er foreslått. I likhet med sjette runde var det god framdrift og stort engasjement blant de deltagende medlemslandene.

Samtidig er det klart at det videre arbeidet må lykkes i å skille varer med liten eller begrenset støtte - fra de som faktisk har en reell mulighet til å oppnå nok støtte. Under den åttende forhandlingsrunden i slutten av juli var det derfor en egen gjennomgang av de varene som til nå har oppnådd mindre støtte (pga. manglende tekniske avklaringer, uavklarte tollspørsmål, miljøinnhold mv). De fleste delegasjonene brukte dessuten mye tid i bilaterale møter på diskusjoner om enkeltvarer av felles interesse. De mange bilaterale møtene og diskusjonene i plenum bidro til mange avklaringer god fremdrift.

Miljøinnhold er helt sentralt i forhandlingene, samtidig som tollsatser og spørsmål om eksportinteresser tillegges vekt. Enkelte varer trenger presise beskrivelser som sikrer riktig tollbehandling. Derfor er tollteknisk arbeid nødvendig, noe som vil bli prioritert i neste runde som holdes 16.-22. september, også i Genève.

Tre nye forhandlingsrunder er planlagt i løpet av høsten 2015. Selv om mye arbeid gjenstår, er målet å ha et resultat klart til Klimakonvensjonens 21. partsmøte i Paris i november og WTOs ministermøte i desember i Nairobi inneværende år.