Statistikkbank: Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker?

Denne statistikkbanken viser hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

Regjeringen har under koronakrisen satt i gang en rekke ekstraordinære tiltak for å øke aktiviteten i norsk næringsliv, hindre unødvendige nedleggelser og for å få flest mulig i jobb. Flere aktører i det næringsrettede virkemiddelapparatet har fått tilleggsoppgaver og det er opprettet nye ekstraordinære tiltak, som for eksempel kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten. 

For å kunne overvåke tiltaksbruken, har Nærings- og fiskeridepartementet gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utvide sin rapportering til å omfatte jevnlig oppdaterte data om hvordan tiltakene treffer næringslivet. Innovasjon Norge har, med bistand fra Samfunnsøkonomisk analyse, også innhentet informasjon om andre ordninger enn sine egne for å få et mer komplett bilde av tiltaksbruken. 

Statistikkbanken inneholder statistikk på tildelinger per uke fra det næringsrettede virkemiddelapparatet og kompensasjonsordningen (Skatteetaten). I tillegg er permitterings- og refusjonsordningen gjennom NAV inkludert. Statistikkbanken blir oppdatert hver 14. dag og inneholder data fra uke 1 i 2020. Datainnhentingen er planlagt ut 2020.

 

Regjeringen har stilt til rådighet lån, garantier, tilskudd, egenkapitalinvesteringer, rådgivning og kompensasjonsordninger for næringslivet under krisen.

Følgende virkemiddelaktører er inkludert i statistikkbanken:

 • Eksportkreditt
 • ENOVA 
 • GIEK 
 • Fylkeskommunene
 • Horisont 2020
 • Innovasjon Norge
 • Investinor
 • NAV (permitterings- og refusjonsordningen)
 • Norges forskningsråd (tildelinger der næringslivet er kontrakts- eller samarbeidspartner)
 • Nysnø
 • Siva
 • Skatteetaten (kompensasjonsordningen)
 • SkatteFUNN

Statistikkbanken er bygget opp slik at hver observasjon er en tildeling til ett foretak. Hvert foretak er identifisert med et organisasjonsnummer. I tillegg inneholder hver observasjon informasjon om hvilken uke tildelingen ble vedtatt og størrelsen på tildelingen. Denne informasjonen har vi innhentet fra virkemiddel aktørene. For en nærmere beskrivelse av datagrunnlaget, se siden «Om datagrunnlaget» i statistikkbanken.

Følgende kjennetegn ved hvert foretak er innhentet fra Enhetsregisteret:

 • Geografisk plassering
 • Næringskode (NACE-klassifisering)
 • Antall ansatte
 • Alder på foretaket

Videre er virkemidlene klassifisert enten som lån, tilskudd, garanti, rådgivning, nettverksbygging, profilering eller tilførsel av statlig egenkapital. Kategoriseringen er i tråd med SSBs virkemiddeldatabase.

Tilgang til rådata

Kontaktinfo