Historisk arkiv

Nasjonale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en oversikt over nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. I tillegg til de nasjonale tiltakene som du finner nedenfor, er det innført en rekke lokale tiltak i mange kommuner.

Denne oversikten blir ikke oppdatert lenger

Oversikten nedenfor viser nasjonale tiltak sortert etter tema. Den viser kun de tiltakene som var gjeldende per 3. februar 2021 – det er ikke en fullstendig oversikt.

Se temasiden om koronasituasjonen for oppdatert informasjon.

De viktigste tiltakene regjeringen har iverksatt finner du på den kronologiske tidslinjen om myndighetenes håndtering av koronasituasjonen.

 

Gjeldende nasjonale tiltak

Permitteringer og dagpenger

Utbruddet av koronaviruset (Covid-19) har hatt store og akutte konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Det er derfor gjort midlertidige endringer i dagpenge- og permitteringsreglene. Mange av særordningene som ble vedtatt i vår, er avviklet, mens andre ordninger er videreført.

Dato: 13. mars (oppdatert: 20. mars, 29. mai, 13. august, 27. august, 30. oktober, 3. november, 17. november og 11. januar)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forhandlinger om hovedavtalen utsettes

Dato: 2. desember
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden

Dato: 27. november
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilsyn ved Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er gitt særlige føringer knyttet til tilsyn med arbeidsgivers ivaretakelse av arbeidstakernes smittevern innenfor bransjer og yrkesgrupper hvor smitte er en særlig risikofaktor.

Arbeidstilsynet har i den forbindelse dialog og samarbeid med aktuelle myndigheter og parter, herunder smittevernmyndighetene og kommunene.

Føringen er videreført i tildelingsbrev for 2021, og Arbeidstilsynet følger opp med kontroll av smittevern i alle tilsyn, i tillegg til egne målrettede tilsyn der smitte er en særlig risikofaktor.

Dato: 11. november 2020 (oppdatert 18. januar)
Utøvende myndighet: Arbeidstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

Dato: 15. september (oppdatert 21. oktober og 3. november)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien som gir rett til permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter.

Dato: 20. mars (oppdatert 22. oktober og 3. november)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Permitterte ansatte kan fortsette som medlemmer i pensjonsordningen

Midlertidige lovendringer gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. juni 2021.

Dato: 17. april (oppdatert: 9. oktober)
Departement: Finansdepartementet

Omsorgsdager (sykt-barn-dager)

For 2021 får alle dobbelt så mange dager med omsorgspenger som de vanligvis har etter folketrygdloven.

Dette innebærer at :

  • Arbeidstaker som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 20 omsorgspengedager i 2021
  • Arbeidstaker som har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre, har 30 omsorgspengedager i 2021
  • Foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall omsorgsdager
  • Enslige forsørgere får dobbelt antall dager

Dato: 13. mars (oppdatert 19. oktober og 6. januar)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Krever lege-erklæring for omsorgspenger

Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Dato: 17. april (oppdatert: 8. september, 22. oktober og 3. november)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldrene

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Dato: 6. april (oppdatert: 8. september, 22. oktober og 3. november)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forhøyet dagpengesats

Stortinget har gitt tilslutning til regjeringens forslag om forlengelse av den forhøyete dagpengesatsen ut året. Forhøyet dagpengesats er et midlertidig tiltak, men basert på hvordan smittesituasjonen har utviklet seg i høst, er det grunnlag for å forlenge ordningen.

Dato: 27. august (oppdatert 22. oktober og 3. november)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Enklare å kombinere dagpengar med opplæring

Regjeringa opnar for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar.

Dato: 22. april (oppdatert 29. mai, 22. oktober og 16. desember)
Utøvande myndigheit: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Forlenger inntektssikringsordninga for lærlinger

Den midlertidige inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenget ut mars.

Dato: 27. november
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Dato: 25. mai (oppdatert 19. oktober)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnskompensasjon til permitterte

Ordningen med kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden, er avviklet. Ordningen gjaldt for permitteringer iverksatt til og med august i år. Fra 1. september ble arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økt til ti dager. Behovet for ytterligere lønnskompensasjon er dermed ikke lenger til stede. Men permitterte som ikke har fått utbetalt lønnskompensasjon kan fortsatt søke ut året gjennom Navs hjemmesider.

Dato: 14. april (opptatert 19. mai og 22. oktober)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien, er forlenget ut 2020. Det gis kompensasjon med en sats på 60 pst. for november og desember måned, og satsen for fradrag for inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser reduseres samtidig også til 60 prosent.

Dato: 8. april (oppdatert: 24. april, 4. mai og 28. oktober)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Dato: 17. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Dato: 17. april (oppdatert 19. oktober)
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Mer effektiv saksbehandling i Nav

Regjeringen foreslår regler som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling.

Dato: 3. april (oppdatert 21. oktober og 4. desember)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

Regjeringen foreslår unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet.

Dato: 3. april (oppdatert 21. oktober)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Dato: 20. mars (oppdatert 30. mars)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett.

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår tiltak for fiskere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Dato: 24. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landbruks- og matdepartementet'

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Dato: 20. mars (oppdatert 19. oktober)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forlenget opphold offshore

Petroleumstilsynet har utvidet selskapenes adgang til å forlenge oppholdsperiodene offshore fra 21 til 28 døgn på visse vilkår.

Dato: 17. mars (oppdatert 20. oktober)
Utøvende myndighet: Petroleumstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurderinger i forbindelse med pandemien

Dato: 16. september
Departement: Barne- og familiedepartementet

No går 53 millionar kroner ut til frivillige organisasjonar til hjelp og støtte for sårbare barn og familiar

Koronakrisa har ført til auka pågang frå barn og foreldre som treng råd knytt til mellom anna vald og overgrep. I tillegg er det færre ferietiltak enn vanleg til sårbare barn og familiane deira på grunn av koronakrisa. No kjem ekstra pengar som sikrar eit godt ferietilbod til ungane og gode rådgivingstenester til heile familien.

Dato: 2. juli
Departement: Barne- og familiedepartementet

Nye løyvingar til samtale- og støttetilbod for foreldre og barn og unge

Nå styrkas samtale- og støttetilbod til barn, unge og familiar. Stortinget har vedteke regjeringas forslag om å løyve 12,8 millionar kroner til disse tilboda, på bakgrunn av koronakrisa.

Dato: 23. juni
Departement: Barne- og familiedepartementet

Tiltakspakke for sårbare barn og unge vedtatt

Stortinget har vedteke regjeringas forslag om ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

Dato: 23. juni
Departement: Barne- og familiedepartementet

Mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova

Stortinget har vedteke mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova. Unntaka skal hindre at foreldre mistar barnetrygd og kontantstøtte fordi dei er på ferie i utlandet og ikkje kan reise tilbake til Noreg som planlagt på grunn av covid-19-utbrotet.

Dato: 19. juni
Departement: Barne- og familiedepartementet

Unntak frå 1-metersregelen: Enklare å arrangere ferie- og fritidstilbod for barn og unge

Frå og med 15. juni endrast Covid-19-forskrifta, slik at barn og unge under 20 år kan fråvike avstandsreglane på ein meter medan dei er på sommarleir og tilsvarande aktivitetar.

Dato: 12. juni
Departement: Barne- og familiedepartementet

10 millionar kroner til barne- og ungdomsorganisasjonane

Mange barne- og ungdomsorganisasjonar melder at dei har tapt store inntekter og har hatt auka utgifter på grunn av koronapandemien. No foreslår regjeringa å styrkje den nasjonale grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonane med 10 millionar kroner.

Dato: 29. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Midlertidig lov for barnevernet og fylkesnemnda

Dato: 12. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Dato: 04. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler

Barnehagene åpnes igjen fra mandag 20. april, og fra 27. april skal elevene fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. Ny forskrift stiller krav til at barnehager og skoler skal sikre nødvendige smitteverntiltak.

Dato: 17. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Korona-veileder for barnehager er klar

Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

Dato: 15. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Familievernkontorene åpner dørene for personlige konsultasjoner

Fra og med torsdag 16. april 2020 åpner familievernkontorene også for veiledning og mekling ansikt til ansikt på kontorene.

Dato: 15. april
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familidepartementet

Familier slipper karantene etter samvær på tvers av landegrenser

Dato: 8. april
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Mellombelse unntak i foreldrepengeordninga

Foreldre som har samfunnskritiske oppgåver kan kome tilbake til jobb før dei har planlagt utan å miste retten til foreldrepengar.

Dato: 3. april
Utøvande myndigheit: NAV
Departement: Barne- og familiedepartementet

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Fra torsdag 26. mars, vil de fleste familievernkontorene igjen være åpne og mer tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang være på telefon.

Dato: 25. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Dato: 24. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet
Departement: Kunnskapsdepartementet

Sårbare barn sikres hjelp

Det ble i dag klart at barnevernansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon.

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familiedepartementet

For å bedre smittekontrollen, må alle som reiser til Norge registrere seg

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdeparetementet.

2. januar 2021

Regjeringen besluttet før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg.

Innfører testplikt for reisende til Norge

31. desember 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdeparetementet.

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. 

Utlendinger med helsefaglig kompetanse skal få bidra under pandemien

7. desember 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdeparetementet.

Nå kan utlendinger med helsefaglig bakgrunn, men med en oppholdstillatelse som begrenser muligheten til å arbeide, allikevel bidra i i arbeidet mot covid-19. 

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner får unntak ved innreise

30. november 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdeparetementet.

Fra midnatt mandag 30. november får personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, reise inn selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst til Norge.

Barn slipper å legge frem covid-19 test

20. november 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Barn under 12 år unntas fra kravet om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Denne endringen i forskriften om innreiserestriksjoner trer i kraft ved midnatt 20. november 2020.

Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme

11. november 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Studentene trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge. De kan derimot gjennomføre karantene på annet egnet karantenested. 

Krav om opphold på karantenehotell

6. november

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra mandag 9. november 2020 innføres det krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Det er unntak fra kravene for blant andre de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 

Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge

6. november

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra søndag 8. november kl. 24.00 stilles det krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist.

Fortsatt indre grensekontroll

6. november 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

6. mars gjeninnførte Norge personkontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen har besluttet at tiltakene skal videreføres. 

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner forlenges fram til 1. juni neste år

Dato: 30. oktober 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Den midlertidige loven som bestemmer at det er restriksjoner på innreise for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å reise inn i Norge forlenges fram til 1. juni 2021.

Flere familiemedlemmer kan komme til Norge

Dato: 16. oktober 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere familiemedlemmer, blant annet besteforeldre, fra tredjeland (utenfor EU/EØS) kan fra 21. oktober besøke slektninger i Norge. 

Endring i innreiserestriksjoner for medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner

Dato: 1. september
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringen innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger som gis oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-23, dvs. medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner.

Åpner ikke for tredjeland (land utenfor EU/EØS) nå

Dato: 31. juli 

Departementer: Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS).

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

Dato: 10. juli
Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge.

Åpner for reiser mellom Europa og Svalbard

Dato: 2. juli
Ansvarlig departementet: Justis- og beredskapsdepartementet

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Dato: 25. juni
Ansvarlige departementeter: Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Dato: 12. juni
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny eID utviklet på rekordtid

Dato: 4. mai
Ansvarlig departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Utlendingsnemnda
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av smitteverntiltak i asylmottak

Dato: 20. mai
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utsatt innreise ved oppholdstillatelse

Saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men muligheten til å komme til Norge utsettes for dem som får opphold.

Dato: 20. april
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Tiltak for å begrense smitte i asylmottak

Dato: 8. april
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Dato: 3. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Raskere test for den engelske varianten skal etableres

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere en raskere test for den engelske virusvarianten. Denne metoden kan tas i bruk av alle de store laboratoriene i Norge, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av det muterte viruset.

Dato: 02. februar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Kommunene i ring 1 og ring 2 fra Halden-utbruddet får også lettelser i tiltakene

Kommunene som fikk forsterkede tiltak i forbindelse med Halden-utbruddet sist søndag, omfattes av de samme lettelsene i tiltakene som gjelder fra 3. februar for kommunene som ble berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Dato: 02. februar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Viderefører smittetiltak – men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen viderefører tiltak for å få ned smitten og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg, men det blir lettelser for barn og unge og arbeidsplasser.

Dato: 30. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Koronavaksinen til AstraZeneca godkjent til bruk i Norge

EU-kommisjonen har i dag godkjent AstraZenecas vaksine til bruk i Europa og Norge. 

Dato: 29. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

825 millioner kroner til obligatorisk testing på grensen

Fra 18. januar plikter innreisende til Norge fra karantenepliktige land å teste seg før de reiser videre inn i landet. Kapasiteten ved eksisterende teststasjoner er utvidet, og det er etablert flere teststasjoner.

Dato: 29. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard

Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

Dato: 28. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Dato: 27. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet, statsministerens kontor og justis- og beredskapsdepartementet

Varehus omfattes av bestemmelser om stengning

Varehus omfattes av covid-19-forskriftens bestemmelser om stengning i de 25 kommunene på Østlandet som har strenge koronatiltak på grunn av utbruddet i Nordre Follo. Dette trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 28. januar, har regjeringen besluttet.

Dato: 27. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Regjeringens plan for å slå ned den nye virusvarianten

Det har blitt innført kraftige tiltak i en rekke kommuner på Østlandet. Hensikten er å slå ned den nye virusvarianten mens vi venter på bedre oversikt over situasjonen.

Dato: 26. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Obligatorisk testing på grensen ved Svinesund

Regjeringen har innført obligatorisk testing på grensen. Ved Svinesund ble det gitt et midlertidig unntak for enkelte fordi det var behov for å øke testkapasiteten. Nå er testkapasiteten på denne grensepasseringen styrket, og unntaket oppheves.

Dato: 25. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

World Cup kan avlyses når som helst av både regjeringen og vertskommunene - smittesituasjonen avgjør

Usikkerhet knyttet til den engelske koronamutasjonen er årsaken til at regjeringen har tatt en rekke forbehold om åpningen for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge senere denne vinteren. 

Dato: 22. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Det skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre

Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

Dato: 21. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og nærings- og fiskeridepartementet

Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak

Stortingsflertallet ba tidligere i dag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Dato: 19. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge 

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Dato: 16. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Dato: 16. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Viderefører innreisekarantene i kohortstørrelse under alliert trening

Regjeringen har besluttet å videreføre at innreisekarantene for allierte styrker som skal på øving og trening i Norge kan gjennomføres i mindre kohorter. Kohortene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen.

Dato: 15. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Sør-Afrika

Det innføres strengere smitteverntiltak også for reisende fra Sør-Afrika, slik det fra før er innført for reisende fra Storbritannia. Årsaken er den nye mutasjonen av SARS-CoV2 fra Sør-Afrika.

Dato: 15. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Strengere tiltak for å redusere importsmitte

Norge er blant landene i Europa som har det strengeste regimet for innreise og testing. Nå strammer regjeringen ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten.

Dato: 13. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Sender forslag om portforbud på høring 

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag et forslag om endring i smittevernloven på høring. Forslaget regulerer når det kan være aktuelt å innføre såkalt portforbud som et smitteverntiltak. Forslaget er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. 

Dato: 08. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Tiltakene omfatter blant annet anbefaling om å unngå å ha gjester i hjemmet, og vente 14 dager med private besøk. 

Dato: 3. januar 2021

Departement: Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet

Flystansen fra Storbritannia oppheves

Fra 2. januar 2021 oppheves stansen i direkteflygninger fra Storbritannia. De særskilte reglene om karantene og testing for personer som kommer fra Storbritannia videreføres.

Dato: 1. januar 2021

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Innfører testplikt for reisende til Norge

Fra 2. januar 2021 innføres det plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge. Mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå og det er bekymring for utbrudd med nye muterte virusvarianter. Testkapasiteten ved grensen økes, og det innføres restriksjoner for grensepasseringer.

Dato: 31. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju dager etter ankomst.

Dato: 29. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fordelingen av de første vaksinedosene

Den første leveransen med koronavaksine forventes å komme til Norge 26. desember. Folkehelseinstituttet anbefaler at den første leveransen på i underkant av 10 000 doser blir fordelt til sykehjem i Oslo, Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Vaksineringen i disse kommunene starter fra og md 28. desember

Dato: 22. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Dato: 22. desember 2020 

Europakommisjonen har godkjent koronavaksinen til BioNTech og Pfizer

Etter at Europakommisjonen har godkjent koronaviksinen, forventes første leveranse til Norge 26. desember. Ytterligere 40 000 vaksinedoser vil komme i løpet av romjula. Norge vil starte vaksineringen samtidig med de andre europeiske landene.

Dato: 21. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny virusvariant oppdaget i Storbritannia – viktig at karantenereglene følges

Storbritannia har varslet on en ny variant av SARS-CoV-2 som har spredd seg i Sørøst-England. Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå at virusvarianten sprer seg i Norge og anmoder om at reisende tester seg.

Dato: 20. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fastleger skal bidra i koronavaksinering

Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19. Fastlegene må involveres i kommmunenes planlegging fordi de nå får plikt til å bidra til at innbyggerne på deres liste får tilbud om vaksine. Fastlegenes oppgaver vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, gjennomføre vaksinasjon og samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Dato: 18. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene og sykehusene får dekket vaksinasjonskostnader

Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader til koronavaksinasjon. Dette vil gi kommunene og sykehusene økonomisk trygghet og forutsigbarhet når de planlegger og forbereder organisering av koronavaksinasjon. Midlene utbetales raskt etter at en proposisjon om dette er behandlet av Stortinget.

Dato: 10. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie

Helseregionenen får i oppdrag for 2021 å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intentsivsykepleie, utrede det framtidige behovet for intensivkapasitet og styrke rekrutteringsarbeidet. Dette skal bidra til økt intensivkapasitet på kort og lang sikt.

Dato: 7. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Mål og prioirteringer for koronavaksinasjon

Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler, og Regjeringen ønsker å tilby vaksinasjon til hele befolkningen. I starten vil det komme en begrenset mengde vaksinedoser, og det må prioriteres hvem som skal få tilbudet først. De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og de aller eldste.

Dato: 4. desember 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Justerte regler for innreisekarantene

Det gjøres flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene for å bidra til klarere regelverk og større fleksibilitet for arbeidsreisende. Unntaksreglene for pendlere fra Sverige og Finland tilpasses slik at flere turnusordninger kan benyttes, Unntakene om innreisekarantene for flypersonell blir mer oversiktlig, og grunnskoleelever som pendler til Norge for samisk undervisning og bor på internat får unntak for innreisekarantene.

Dato: 20. november 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet

For å redusere risikoen for smitte av dem man bor sammen med, innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer må isolere seg fram til evt negativt prøveresultat. Alle som har vært nærkontakter til en smittet anbefales å teste seg, og voksne i samme husstand som er i karantene bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.

Dato: 31. oktober 2020

Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Innstramning i karantenereglene for arbeidsinnvandrere

Smitten stiger som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor strammer regjeringen inn karantenereglene for arbeidsinnvandring.

Dato: 28. oktober
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdatert rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere.

Dato: 28. oktober
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Vaksine mot covid-19 blir gratis 

Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

Dato: 13. oktober 
Departement: Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonale lettelser erstattes av lokale tiltak

Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

Dato: 8. oktober 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene kan forby private sammenkomster

Kommunene kan forby eller begrense private sammenkomster for å stoppe lokale smitteutbrudd. Kommunene får nå veiledning i hvordan de kan gjøre dette i et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dato: 21. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Risikogruppen får dekket influensavaksinen under egenandelstaket

Regjeringen sørger nå for at de som er i risikogruppene kan bli vaksinert mot influensa for en egenandel hos fastlegen på 50 kroner. For dem som har nådd egenandelstaket blir den gratis.

Dato: 21. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU

Norge har i dag bekreftet gjennom et brev til vaksinealliansen GAVI at vi deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU for å sikre global tilgang til covid-19-vaksiner.

Dato: 18. september
Departement: Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Åpner for landskamper og internasjonale klubbturneringer

Regjeringen gjør unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for spillere og støttepersonell som deltar i landskamper og internasjonale klubbturneringer i regi av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Dato: 17. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet

Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen

Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.

Dato: 15. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge tar lederrolle i arbeidet med å stanse pandemien

Norge skal lede arbeidet med å sikre at den globale dugnaden mot covid-19-pandemien blir så effektiv som mulig. Sammen med Sør-Afrika er Norge valgt ut til å lede rådet som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisin og test-utstyr.

Dato: 7. september
Departement: Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing 

Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

Dato: 4. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Strengere regler for cruise på Svalbard

Regjeringen har nå vedtatt å stramme inn muligheten for å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

Dato: 3. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenger midlertidige takstendringer

På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

Dato: 25. august
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Teststasjoner på grenseoverganger

Regjeringen foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

Dato: 20. august
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer

Regjeringen innfører nå krav om bordservering av alkohol på arrangementer, tilsvarende kravet som allerede gjelder for servering på restaurant, kafe, bar og pub, og utested, diskotek, nattklubb og lignende.

Dato: 18. august
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i covid-19-forskriften

Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften som omfatter tro- og livssynsarrangementer og karantene for nærkontakter.

Dato: 14. august
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle grønne land blir gule - unngå alle unødvendige reiser til utlandet

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Dato: 12. august
Departement: Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1.august

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

Dato: 29. juli 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet

Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land

Regjeringen åpner for innreise fra 15. juli for personer som er bosatt i land i EØS/Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra disse landene. 

Dato: 10. juli 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Raskere prøvesvar med digital løsning

Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal.

Dato: 1. juli 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Justering av koronatiltak fra 15. juni 

Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19. Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på

Dato: 12. juni 
Departement: Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidsdeling mellom helsemyndighetene og andre sektorer i håndteringen av koronasituasjonen

Alle virksomheter har selv et ansvar for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-epidemien. Vi anbefaler bransjer som er i tvil om hvordan disse kan praktiseres i egne virksomheter, å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Virksomheter og bransjeorganisasjoner som har behov for å drøfte problemstillinger om hvordan bransjen kan oppfylle normene, skal ta dette opp med eget fagdepartement.

Dato: 4. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Anbefalt avstand er minst 1 meter

I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det fra 7. mai opp for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

Dato: 30. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk pandemiregister er opprettet og i drift

Sykehusene starter registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

Dato: 31. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidige endringer i helselovgivningen

For å sørge for at helsetjenesten skal kunne prioritere pasientene som trenger det mest, gjør vi enkelte midlertidige endringer i regelverket. Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. 

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gir samlet forskrift om tiltak som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus

Covid-19-forskriften samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Norge har signert en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Utreise fra Norge for personer som sitter i innreisekarantene

Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dato: 17. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift for å sikre tilgang til for å sikre tilgang til smittevernutstyr, enten regulert som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr.  Helsedirektoratet gis i forskriften kompetanse til å kunne innvilge unntak fra bestemmelser om markedsføring og ibruktaking av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr, herunder krav om CE-merking.

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Varslingsplikt for "dødsfall etter koronavirus med utbruddspotensial" til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongelig resolusjon for økte utgifter uten bevilgningsmessig dekning

Kongelig resolusjon vedtatt for å pådra utgifter uten bevilgningsmessig dekning i forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus (2019-nCov) til anskaffelse av legemidler og medisinsk utstyr samt til refusjon av nødvendige laboratorieanalyser.

Dato: 13. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tilgang til reagenser (in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr)

Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr slik at egentilvirket in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (reagenser og analyser) kan brukes utenfor eget helseforetak.

Dato: 10. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet og Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. Forskriften innfører en meldeplikt for enkelte legemidler for legemiddelgrossister, før parallelleksport kan finne sted. Legemiddelverket kan ut ifra den totale lagerstatusen i landet forby parallelleksport. Legemiddelverket har gjennom forskriften også adgang til å rasjonere legemidler fra grossist og apotek.

Dato: 6. mars
Utøvende myndighet: Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittesporing

Forskrift om tilgang til nødvendige opplysninger i forbindelse med smitteoppsporing. Forskriften gir Folkehelseinstituttet hjemmel til å kreve kontaktopplysninger til flypassasjerer og ansatte ved smitteoppsporing. Hjemmel smittevernloven §§ 4-1 og 8-4.

Dato: 2. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Korona definert som allmennfarlig smittsom sykdom

Forskrift om allmennfarlig smittsom sykdom ble endret slik at flere regler i smittevernloven kommer til anvendelse.

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronavirus meldepliktig sykdom

Endring i MSIS-forskriften, vedlegg I. Tilføyelse av koronavirus med utbruddspotensial som meldepliktig sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer ved FHI (MSIS)

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekstra midler til kommuner med høy arbeidsledighet

Dato: 19.desember
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneøkonomien under koronakrisen

Dato: 10. november
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mer penger til kommunene neste år

Dato: 29. oktober
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ber fylkesmennene følge opp kommunene under koronakrisen

Dato: 22. oktober
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mer penger til kommuner og fylkeskommuner

Dato: 25. juni
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

600 millioner til næringsutvikling i kommunene

Dato: 29. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak for økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen

Dato: 29. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10 kommuner i Finnmark får økt mobilberedskap

Dato: 29. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2,5 milliarder kroner til arbeid og aktivitet i kommunene

Dato: 29. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Fylkeskommunene får ytterligere 1,5 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

Dato: 12. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen prioriterer kommunesektoren

Dato: 12. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åpner for rask endring av bygg til skoler, barnehager og asylmottak

Dato: 12. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Dato: 4. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien

Dato: 30. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring - Forslag til midlertidig endring i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Dato: 24. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren

Dato: 20. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

400 millioner kroner i tilskudd til bredbånd

Dato: 7. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

Dato: 3. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Øker Kommunalbankens egenkapital med 750 millioner kroner

Dato: 28. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Dato: 27. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

250 millioner kroner i økte skjønnsmidler til kommunene

Dato: 13. mars (oppdatert 19. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bestilling om kommunale vedtak knyttet til karantene

Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner kan forflytte seg over kommunegrensene.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet / Fylkesmennene
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle kommuner må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

Brev fra Helsedirektoratet til alle kommuner.
Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Unntak fra plan- og bygningsloven om bygg til helse- og omsorgstjenester

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer at kommunene kan gjøre unntak fra plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Relevant når kommunene har et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel.

Dato: 16. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Bevilgningen er en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

Dato: 3. februar
Departement: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet forlenger stimulerings- og kompensasjonsordningene og gir nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren i første halvår av 2021 er fastsatt. Regjeringen foreslår å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett frem til 1. september. For den forlengede perioden foreslår regjeringen samtidig en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

Dato: 29. januar
Departement: Kulturdepartementet

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

Dato: 18. januar
Departement: Kulturdepartementet

 

Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipend

Som følge av koronapandemien foreslo regjeringen over statsbudsjettet for 2021 å styrke de ordinære kunstnerstipendene. Den nødvendige forskriften er nå fastsatt, og Kulturrådet kan begynne prosessen frem mot å innvilge midlertidige stipend.

Dato: 18. januar
Departement: Kulturdepartementet

Stimuleringsordning for kulturlivet

Regjeringen har etablert en stimuleringsordning gjeldende fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. Søknadsfristen for arrangementer i oktober til desember 2020 gikk ut 1. desember. Det vil komme ny utlysning i januar.

Norsk kulturråd administrerer ordningen.

Dato: 19. oktober (Sist oppdatert 6. januar)
Departement: Kulturdepartementet

60 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer

I forbindelse med nysalderingen av 2020-budsjettet foreslo regjeringen å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 millioner kroner. Økningen skal tilfalle institusjoner med over 60 prosent offentlig finansiering, som helt eller delvis har vært nødt til å stenge ned publikumsrettet virksomhet etter innstramninger i lokale smittevernbestemmelser (som i Oslo og Bergen) for kulturarrangementer i november og desember 2020.

Økningen skal dekke opp for inntektstap som følger av innstramninger i smittevernreglene, samt merutgifter til arbeid med å tilpasse driften for å skape alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling og tilgjengeliggjøring. Det er en forutsetning for å få tilskudd fra avsetningen at institusjonene har gjennomført eller forsøkt å gjennomføre alternativ publikumsrettet aktivitet.

Midlene vil bli fordelt etterskuddsvis og etter innrapporterte opplysninger fra institusjonene. Institusjonene bes rapportere om merutgifter og inntektstap innen 25. januar 2021. 

Dato: 17. desember (Sist oppdatert 6. januar)
Departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordninger for kultursektoren

En rekke kulturarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet. For å avhjelpe kultursektoren gjennom koronakrisen, innførte regjeringen to midlertidige ordninger for kompensasjon i perioden mars til august på til sammen 1,25 milliarder kroner. For perioden september til desember 2020 har regjeringen satt av ytterligere 200 millioner kroner til to midlertidige kompensasjonsordninger for arrangører og underleverandører i kultursektoren. I tillegg legger regjeringen opp til at deler av bevilgningen til stimuleringsordningen i 2021 kan brukes til å gi kompensasjon. Denne endringen forutsetter godkjenning av ESA.

Kompensasjonsordning for september 2020

Denne ordningen gjelder kompensasjon for arrangører og underleverandører i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet. Kompensasjonsordningen forvaltes av Norsk kulturråd, og den er åpen for søkere. Søknadsfrist for kompensasjonsordningen for arrangementer som skulle funnet sted i september 2020 er 15. januar 2021. For mer informasjon om søknadsbehandling og utbetaling se Informasjon fra Kulturrådet i lenkelisten under her.

Kompensasjonsordning for oktober-desember 2020

Denne ordningen gjelder kompensasjon for arrangører og underleverandører i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet. Norsk kulturråd forvalter ordningen. Ordningen er ennå ikke er åpnet for søkere. Informasjon om søknadsskjema og retningslinjer vil legges ut på Kulturrådets nettsider. Følg med på nettsiden til Kulturrådet i lenkelisten under her.

For mer informasjon:

Dato: 18. mars (Sist oppdatert 6. januar)
Departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordning og stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Regjeringen var raskt ute med å etablere en kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren, jf. forskrift av 3. april 2020. Det ble i første runde satt av 700 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningen ble før sommeren utvidet til å omfatte flere typer inntekter og flere typer arrangement. Bevilgningen ble samtidig økt slik at den til sammen var på 1,87 milliarder kroner. Ordningen ble forlenget ut 2020 for å gi sektoren mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framoverBevilgningen ble ytterligere økt med 1 milliard kroner.

Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres i stor grad på samme måte som før. Det vil si at man kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

For første halvår av 2021 er det bevilget 2,25 milliarder kroner til midlertidige stimuleringsordninger innen kultur-, frivillighets- og idrettsektoren. Ordningene skal stimulere til aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen.

1,065 milliarder kroner er bevilget til stimulering og kompensasjon i kultursektoren og 1,185 milliarder kroner er satt av til stimuleringsordninger for idrett og frivillighet. Kulturdepartementet utarbeider nå forskriftene til ordningene, og de vil bli sendt på høring til sektorene i januar. Ordningene må godkjennes av ESA.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

Dato: 16. juli (sist oppdatert 6. januar)
Ansvarlig departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordning for mediene

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen. Søknadsfristen var 13. august og Medietilsynet utbetalte kompensasjon 8. oktober 2020.

Dato: 6. mai (Sist oppdatert 6. januar)
Departement: Kulturdepartementet

200 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer mv. for å stimulere til aktivitet

Ved behandlingen av Prop. 127 S (2019– 2020) vedtok Stortinget en bevilgning på 200 mill. kroner til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner for å stimulere til aktivitet, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Ved behandling av Prop. 1 S (2020-2021) vedtok Stortinget en ytterligere bevilgningsøkning på 200 mill. kroner til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner for første halvår 2021, jf. Innst. 14 S (2020-2021), der 140 mill. kroner fordeles til musikk- og scenekunstinstitusjoner og 60 mill. kroner til museer.

Dato: 29. mai (Sist oppdatert 5. januar 2021)
Departement: Flere

85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner

Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. 

Dato: 12. mai
Departement: Kulturdepartementet

Nullmoms for dybdejournalistikk

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram forslag til lovendringer som innebærer merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Midlertidig justert praksis for Norsk filminstitutts tilskuddsordninger

Departement: Kulturdepartementet

Midlertidig justert praksis for Norsk kulturråds tilskuddsordninger

Dato: 8. april
Departement: Kulturdepartementet

 

Ny nemnd for klager på Koronakommisjonens avslag i innsynssaker

Dato: 20. november 2020

Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

En uavhengig nemnd skal behandle klager på kommisjonens avgjørelser i innsynssaker.

Forlengelse av den midlertidige loven om tilpasninger for domstolene som følge av utbruddet av covid-19

For å gjøre det mulig å behandle saker i domstolene og ellers i justissektoren samtidig som smitteverntiltak overholdes, forlenges den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket fram til 1. juni 2021.

Enklere håndtering av innsynskrav for Koronakommisjonen

Dato: 14. august
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronakommisjonen bestemmer om innsynskrav i dokumenter som er oversendt fra andre organer som omfattes av offentleglova, skal behandles av avsenderorganet eller av kommisjonen selv.

Midlertidige regler om elektronisk forkynnelse

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Innsatte kan motta besøk igjen

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Kriminalomsorgen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet prioriterer utstedelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Heimevernet bistår politiet

Rundt 300 soldater i Heimevernet bistår nå politiet med forsterket grensekontroll flere steder i landet.

Dato: 18. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Forsvarsdepartementet

Det er satt i verk flere tiltak for å sikre at matproduksjon, fiske og landbruk går som normalt. Flere av tiltakene er knyttet til å sikre arbeidskraft og endre reglene for næringslivet. Se tiltak under temaene Arbeidsliv og Næringsliv og økonomi. 

Regelverk klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft

Dato: 18. august
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

Dato: 3. juli
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Midlertidig leveringsrett til meieri for produsenter med lokalforedlingskvote

Dato: 30. juni
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Dato: 9. juni
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Styrker NIBIO og Veterinærinstituttet

Dato: 29. mai
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Dato: 6. mai
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

Dato: 5. mai
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Dato: 20. april
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Dato: 1. april
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Dato: 30. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Dato: 24. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien

Dato: 21. mars
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Norges vei ut av krisen  - en pakke for grønn omstilling 

Regjeringen har bevilget 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Pengene vil blant annet gå til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

Dato: 29. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

Forlenger kompensasjonsordningen for næringslivet ut april

Kompensasjonsordningen for næringslivet skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Regjeringen forlenger ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

Dato: 6. januar 2021
Departement: Nærings- og fiskeridepartementetUtsatt skatt og merverdiavgift

For å bedre likviditeten til bedrifter og selvstendig næringsdrivende som er rammet av koronapandemien, innførte regjeringen i juni en midlertidig ordning med betalings­utsettelse for de fleste skatter og avgifter. Ordningen ble forlenget 20. november.

Dato: 20. mars (oppdatert 20. november)
Departement: Finansdepartementet

Lånegarantiordninger for bedrifter forlenges

Ordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021. Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars. Ordningen er senere utvidet og forlenget.

Dato: 27. mars (oppdatert 13. november)
Departement: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner

Regjeringen foreslår nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

Dato: 10. november
Departement: Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og familiedepartementet 

Ruster opp statlige bygg over hele landet

For å dempe de negative konsekvensene av pandemien, har regjeringen satt inn omfattende økonomiske tiltak. Et av tiltakene er å bruke 194 millioner kroner på vedlikeholdsprosjekter over hele landet.

Dato: 3. november
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår nye økonomiske tiltak

Regjeringen legger frem nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Forslagene som legges frem innebærer i hovedsak å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak rettet mot næringer som fortsatt er hardt rammet.

Dato: 21. september
Departement: Finansdepartementet

Økte fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). 23. mars ble disse andelene økt til 20 prosent både i Oslo og resten av landet. Tiltaket gjelder ut september, og blir ikke forlenget.

Dato: 23. mars (oppdatert 11. juni og 11. september)
Departement: Finansdepartementet

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen har innført en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. 

Dato: 28. mai (oppdatert 1. juli og 10. september)
Utøvende myndighet: Skatteetaten
Departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet


Forlenger unntak fra konkurranseloven for luftfarten på nytt

Dato: 25. september 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet


Nærmere 1,5 milliarder til reiselivet i høst

Dato: 21. september
Departenment: Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard

Dato: 21. september
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet


Støtteordning for arrangører av messer og festivaler

Dato: 21. september
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet


Strengere regler for cruise på Svalbard

Dato: 3. september
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Lettere for småbedrifter i reiselivsnæringen å få koronastøtte

Dato: 28. august
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Fortsatt strenge regler for kystcruise langs norskekysten

Dato: 21. august
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Utvider adgangen til å gi støtte til korona-rammede bedrifter

Dato: 17. august
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Åpner for at cruiseskip fra utlandet kan seile langs norskekysten i sommer

Dato: 24. juni 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt

Dato: 22. juni 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler for å redde små bedrifter fra unødvendig konkurs

Dato: 19. juni
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Åpner for kystcruise på Svalbard

Dato: 12. juni
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny garantiavtale gir god starthjelp til næringsliv som vil satse på innovasjon og vekst

Dato: 2. juni 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Norges vei ut av krisen – skape mer og inkludere flere

Økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling.

Dato: 29. mai
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

En pakke for grønn omstilling 

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

Dato: 29. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

Starter arbeidet med en ny eksporthandlingsplan

Dato: 29. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Tiltak for økt aktivitet i norsk maritim næring og grønn skipsfart

Dato: 29. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni

Dato: 15. mai
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utsetter fristene for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Dato: 15. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Mer penger til klimavennlige investeringer i Nysnø

Dato: 14. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Styrker SIVA med 40 millioner kroner

Dato: 14. mai
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet


Økte bevilgninger til kartlegging av havbunnsmineraler

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Oljedirektoratet 
Departement: Olje- og energidepartementet

Midlertidige endringer i petroleumsskatten

Forslagene fra regjeringen vil bedre likviditeten for petroleumsnæringen og legge bedre til rette for at selskapene skal kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Regjeringen har satt ned utvalget «Norge mot 2025»

Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Endrer mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+.

Dato: 8. mai
Departement: Finansdepartementet

Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs

Dato: 7. mai
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronarammede Merkur-butikker kan nå søke om ekstratilskudd

Dato: 7.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Over 100 millioner til forskningsprosjekter

Dato: 6. mai 
Utøvende myndighet: Forskningsrådet
Departement: Olje- og energidepartementet

Bostøtten styrket med 500 millioner kroner

Dato: 6. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Flere skal få eie egen bolig

Dato: 21.april 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bedrifter kan søke Forskningsrådet om totalt 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling - et halvt år før planen

Dato: 19. april 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Forslag om å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter

Dato: 15. april 
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

30 millioner til forskning på helseinnovasjon tilknyttet korona

Dato: 11. april
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

20 millioner til forskning på de økonomiske konsekvensene av korona

Dato: 9. april
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Koronatiltak for fiskerinæringen

Dato: 4. april 
Utøvende myndighet: Fiskeridirektoratet
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Tilbud om kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Utvidelsene gjelder til utgangen av 2020.

Dato: 4. april 
Utøvende myndighet: GIEK
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

GIEK kan midlertidig tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land

Dato: 4. april 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Totalisatoravgiften (avgift på hesteveddeløp) oppheves midlertidig

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Foreslår at Konkurransetilsynet får bedre til til å behandle fusjoner

Dato: 3. april
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidig CO2-avgiftsfritak på naturgass og LPG

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Statskog stokker om på skogsdriften

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Dato: 31. mars

Utøvende myndighet: Statskog
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter

Dato: 28. mars

Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Dato: 27. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Foreslår ny tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å øke lånerammen på innovasjonslån med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner 

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår rentestøttefond – 300 mill. kroner 

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner 

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 250 millioner kroner mer til næringsrettet forskning

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner 

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår redusert lav merverdiavgiftssats

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår å endre verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond fastsatt

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Regjeringen åpner for digitale årsmøter

Dato: 25. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet

Dato: 23. mars
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Nærings- og  fiskeridepartementet

Gjenopprette Statens obligasjonsfond - tiltak rettet mot større norske selskaper

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

Dato: 18. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Gir flyselskaper klarsignal til å samarbeide

Dato: 18. mars og 12. juni 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Reindriftsutøverne har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene

Dato: 17. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Fjerning av flypassasjeravgiften

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Dato: 13. mars (oppdatert 26. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet (forsknings- og innovasjonsetatene), og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Dato: 13. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

NB: Noen av tiltakene på samferdselsområdet (reiser) ligger også under temaet Utenriks.

Midlertidig endring av lospliktforskriften

Gyldigheten for farledsbevis forlenges med 6 måneder, dersom navigatøren på grunn av covid-19-pandemien ikke får gjennomført nødvendige seilaser som dokumenterer vedlikehold av farvannskunnskap. Kadettfarledsbevis forlenges med 6 måneder, dersom navigatøren på grunn av covid-19-pandemien ikke får gjennomført farledsbevisprøve. Den midlertidige endringen av lospliktforskriften  gjelder til 30. juni 2021.

Dato: 28. januar 2021
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Unntak fra karanteneplikt for togpersonell på grensekryssende godstog

Endringene i covid-19-forskriften innebærer at togpersonell på godstog får unntak fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden dersom personellet ikke forlater toget. Dersom togpersonellet forlater toget i et område med karanteneplikt, er personellet unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og fritiden så lenge de testes jevnlig etter kravene i forskriften. Tiltaket bidrar til å opprettholde fremkommeligheten til grensekryssende godstransport med tog og dermed forsyningssikkerheten til Norge. Med dette unntaket likestiller regjeringen togpersonell på godstog med flypersonell. 

Dato: 9. desember 2020
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

100 millioner kroner til støtteordning for kommersielle buss- og båtruter

Nedgang i trafikken har ført til en svært krevende økonomisk situasjon for mange kommersielle busselskaper. Det er derfor satt av 100 millioner kroner til en støtteordning for kommersielle buss- og båtruter i 2020, og ytterligere 100 millioner kroner i 2021.

Dato: 18. desember 2020
Utøvende myndighet: Jernbanedepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig unntak fra forbud mot normal ukehvil i kjøretøy

Som følge av smittevernhensyn har Statens vegvesen gitt et midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for yrkestransportsjåfører. Sjåfører som er underlagt innreisekarantene kan ta normal ukehvil i kjøretøyet når de er underlagt innreisekarantene i fritiden slik at risikoen for koronasmitte reduseres. Unntaket gjelder i inntil 30 dager.

Dato: 12. november 2020 (oppdatert 15. desember 2020)
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig innstilling av grensekryssende persontogtilbud

Avganger med persontog mellom Norge og Sverige er inntil videre innstilt som følge av reiserestriksjoner. På strekningen Oslo-Stockholm tilbys det et reisealternativ med kombinasjon buss og tog med bytte i Karlstad, mens innenlands strekning på Meråkerbanen betjenes med rutebuss.

Dato: 17. mars 2020 (oppdatert 26. oktober 2020)
Utøvende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

1,3 milliarder kroner til flyruter over hele landet

Etterspørselen etter flyreiser har falt betraktelig, slik at deler av det kommersielle grunnlaget for å flyselskapene har falt bort. Det er usikkert hvor lenge denne situasjoen vil vare. I to omganger i 2020 ble det bevilget i alt 2 milliarder kroner for å sikre et grunntilbud for flytransport. Til samme formål er det i statsbudsjettet for 2021 bevilget om lag 1,3 milliarder kroner til ekstraordinære kjøp av persontransport med fly.

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 18. desember 2020)
Utførende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Delegert myndighet til Innlandet fylkeskommune for å gi løyvefritak

Innlandet fylkeskommune kan gi midlertid løyvefritak ut 2020 for å sikre at det er tilstrekkelig tilgjengelige drosjer for å ivareta smittevernkrav ved transport av skoleelever (avstandskrav)

Dato: 13. mai 2020 (oppdatert 13. august)
Utøvende myndighet: Innlandet fylkeskommune
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlengelse av førerrett og førerkort etter utløpsdato

Utløpt førerkort, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse kan benyttes etter utløpt dato. 

Dato: 17. mars 2020 (oppdatert 3. august 2020)
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Smittevernveileder for kollektivtransporten

Veilederen gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sikre smittevernfaglig drift på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler.

Dato: 5. mai 2020 (sist oppdatert 24. november)
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Forlenger minimumsnivået for flytilbudet i Norge

Etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig etter virusutbruddet. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene trådte i kraft 25. mars 2020, og er siden forlenget eller fornyet i flere omganger. Den siste avtalefornyelsen har varighet ut februar 2021. 

Dato: 17. april 2020 (oppdatert 18. desember 2020)
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

1,5 milliarder kroner ekstra til å opprettholde et godt togtilbud 

For å sikre et godt togtilbud i en periode med fallende billettinntekter for togoperatørene, bevilget Stortinget i 2020 bevilget om lag 1,5 milliarder kroner ekstra til statlig kjøp persontransporttjenester med tog. For at Jernbanedirektoratet skal kunne inngå tilleggsavtaler med togoperatørene også i første halvår av 2021, er inntil 650 millioner kroner av den årlige bevilgningen på i alt 4,6 milliarder kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog til neste år satt av til ekstraavtaler. 

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 26. oktober2020)
Utførende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter

Sterk nedgang i tallet på reisende har medført store inntektstap for den fylkeskommunale kollektivtrafikken, samtidig som rutetilbudet i all hovedsak er opprettholdt. Fylkeskommunene har mottatt 3,8 milliarder kroner i kompensasjon for tapet i 2020, slik at rutetilbudet har blitt videreført.  Det er i tillegg stilt til rådighet 2,2 milliarder kroner i skjønnstilskudd til fylkeskommunene 2021, blant annet for å kunne dekke ytterligere dokumenterte og beregnede tap i den fylkeskommunale kollektivtransporten. 

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 18. desember 2020)
Utførende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Smittevernleider for luftfarten

Veilederen gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sikre smittevernfaglig drift.

Dato: 15. juni 2020 (sist oppdatert 30. september) 
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

35 millioner kroner mer til kjøp av riksveiferjetjenester

Koronautbruddet har ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene på riksveferjene. For å opprettholde dagens rutetilbud ut året, foreslår regjeringen å bevilge 35 millioner kroner ekstra.

Dato: 29. mai 2020
Utførende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig ordning med skiltgjenkjenning for betaling av ferjereiser

Som følge av at manuell betaling ikke praktiseres for unngå smittespredning på riks- pg fylkesveiferjer, innføres en midlertidig ordning der Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjeturen etterskuddsvis. Dette gjelder for ferjesamband der det ikke er innført brikkebetaling og for trafikanter som ikke har AutoPASS-brikke i ferjesamband som har innført brikkebetaling.

Dato: 4. april 2020
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Ekstra bevilgning til kjøp av riksveiferjetjenester

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2020 til kjøp av riksveiferjetjenester.

Dato: 31. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ekstra bevilgning til vedlikehold og fornyelse av transportinfrastruktur

Stortinget har bevilget 900 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2020 til vedlikehold og fornyelse av vei-, jernbane- og kystinfrastruktur. Hensikten er å bidra til å opprettholde økonomisk aktivitet, samtidig som veier, jernbaner og havner utbedres, slik at fremkommeligheten og transportsikkerheten blir bedre.

Dato: 31. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av farledsbevis

Gyldighet for farledsbevis forlenges med inntil 6 måneder i de tilfeller der situasjonen med covid-19-pandemien er til hinder for søknad om fornyelse eller gjennomføring av nødvendige seilaser for fornyelse av farledsbevis. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på navigatører med gyldig farledsbevis og følger av en midlertidig forskriftsendring som gjelder ut 2020.

Dato: 31. mars 2020 (oppdatert 26. oktober)
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Tilbakebetaling og betalingsutsettelse av statlige avgifter for sjøtransporten

Årsavgift (losberedskapsavgift): Utenlandsferger som er tatt ut av rute har fått refundert innbetalt beløp for 2. kvartal 2020. Fartøy som trenger betalingsutsettelse på losberedskapsavgift er gitt 30 dager ekstra betalingsfrist.

Dato: 1. april 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenge godkjenninger for ISPS-havneanlegg

Eksisterende godkjenninger av ISPS-havneanlegg er forlenget i inntil 12 måneder. ISPS er et regelverk om sikring av skip i internasjonal fart og av havneanlegg som betjener slike skip.

Dato: 1. april 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Beredskapsplan i tilfelle redusert loskapasitet

Kystverket har utviklet beredskapsplan for å sikre kontinuitet i lostjenesten, inkludert prioritering mellom fartøy, dersom loskapasiteten skulle bli redusert.

Dato: 30. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av helseattester for loser og losaspiranter

Helsesertifikater som går ut før 31.12.20 forlenges med inntil seks måneder. Tiltaket reduserer administrative byrder for både Kystverket, loskorpset og helsesektoren og følger av en midlertidig forskriftsendring som gjelder ut 2020.

Dato: 30. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av lossertifikater

Der Covid-19 er til hinder for at en los får gjennomført minimumskravet om to seilaser, anses sertifikatet likevel som gyldig i inntil 6 måneder etter utløp. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på loser  og følger av en midlertidig forskriftsendring som gjelder ut 2020.

Dato: 30. mars 2020 (oppdatert 26. oktober 2020)
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Rutine for drift av sjøtrafikksentralene på alternative lokasjoner

Tiltak og prosedyrer etablert for å ivareta smittevern på sjøtrafikksentralene og rutiner etablert for drift av sjøtrafikksentralene på alternative lokasjoner for å sikre kontinuitet for sjøtrafikksentralene, og som en del av beredskapsplan i tilfelle redusert loskapasitet.

Dato: 25. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Ny kommunikasjonsmulighet for havner i SafeSeaNet

Kystverket har implementert en ny løsning i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway som gir havner mulighet til å sende viktige meldinger direkte til skip som planlegger ankomst til havn. Eksempel: informasjon om lovbestemmelser som skal forhindre smittespredning.

Dato: 19. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Presisering av adgang til havn

Det er ikke adgang til å nekte fartøy å anløpe havn av folkehelsehensyn. Godstransporten skal gå som før.

Dato: Kontinuerlig
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Landlovnekt

Flere lokale politidistrikt har besluttet landlovnekt (utenlandske besetningsmedlemmer får ikke gå i land i havner i det aktuelle politidistrikt). Reglene er noe ulikt utformet, men åpner generelt for at lasting og lossing kan gjennomføres.

Dato: 
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utpekt havn

Helsedirektoratet har i medhold av smittevernlovgivningen utpekt Bergen havn, Tromsø havn og Oslo havn til å ivareta særskilte oppgaver. Havnene kan i beredskapssammenheng benyttes som mottak når det foreligger en alvorlig hendelse. Utpekt havn kan som utgangspunktet ikke avvise skip.

Dato: 
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart

Dato: 19. mars 2020
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet/Samferdselsdepartementet 

Ikke manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene

Beslutning om at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene.

Dato: 15. mars (riksveiferjer) og 19. mars (fylkesveiferjer)
Utøvende myndighet: Statens vegvesen (riksveiferjer) og fylkeskommuner (fylkesveiferjer)
Departement: Samferdselsdepartementet

Fritak fra krav om bruk av alkolås på buss

Dato: 13. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Dispensasjon fra løyvekrav slik at helseforetakene kan transportere pasienter

Dato: 13. mars 2020
Departement: Samferdselsdepartementet

 

Åpner for å samle inn elektroniske underskrifter til sametingsvalget i 2021

Dato: 21.desember
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Legger til rette for et trygt valg neste år

Dato: 15.desember
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Politiberedskapen blir styrket ut 2020

Dato: 25. august
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen vil bli opprettholdt ut året.

Mal for evaluering av covid-19-håndteringen

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse.

Dato: 12. juni
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt

Dato: 16. mars (sist oppdatert 28. mai)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Regjeringen sanksjonerte 29. april 2020 Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Dato: 29. april 
Departement: Forsvarsdepartementet

Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Regjeringen fastsatte 27. mars en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Forskriften vil sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen. Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge forsvarets personell å følge lokale karantenebestemmelser. 

Dato: 27. mars
Departement: Forsvarsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom

Dato: 26. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kraftforsyningen og koronaviruset

Aktørene i kraftforsyningen og NVE gjennomfører målrettede tiltak for å begrense smitte og skjerme kritisk personell. Driften går tilnærmet som normalt, men det gjøres tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg. Det samme gjelder for beredskapen innen varsling av flom og skred.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Norges vassdrags- og energidirektorat
Departement: Olje- og energidepartementet

Varsel om IKT-sikkerhet i forbindelse med koronaviruset

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om Corona-situasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov. 

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

 

Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå til rødt nivå

Dato: 3. januar
Departement: Kunnskapsdepartementet

Det blir ingen fysisk undervisning på campus for studenter før 18.januar

Dato: 2. januar
Departement: Kunnskapsdepartementet

Fraværsgrensen er endret som følge av koronaviruset

Dato: 4. mars (oppdatert 30. oktober)
Departement: Kunnskapsdepartementet

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Dato: 25. juni

Nye veiledere med trafikklysmodell: Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Dato: 28. mai
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, skoleeiere
Departement: Kunnskapsdepartementet

Alle ansatte i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon

Dato: 20. mai
Utøvende myndighet: Skoleeiere
Departement: Kunnskapsdepartementet

Flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: Diku, Kompetanse Norge, universiteter og høyskoler
Departement: Kunnskapsdepartementet

Ber studenter i medisin og helsefag melde seg til tjeneste, studiestøtte vil ikke påvirkes

Dato: 15. mars
Departement: Kunnskapsdepartementet/ Helse- og omsorgsdepartementet

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

Regjeringa foreslår ei ekstraløyving på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850. Løyvinga er ein del av regjeringas innsats for å få Noreg ut av koronakrisa.

Dato: 29. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

Dato: 20. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

UDs reiseråd til nordmenn

Dato: 12. januar (gjelder fortsatt)
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette rådet gjelder fram til 1. mars 2021. Det er gjort unntak for noen land og områder/regioner i Norden samt noen land i EØS/Schengen-området.

Endring i reiseråd for områder i Finland

Dato: 8. januar
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet innfører unntak fra reiserådet for flere områder i Finland.