Høring - Forslag til midlertidig endring i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Høringsfristen er 28. april 2020 kl. 16.00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2020

Vår ref.: 20/2336

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven. Formålet med forslaget er å gi kommunene handlingsrom til å sikre raske avgjørelser om tiltak som er nødvendige for å kunne oppfylle krav til fysisk avstand og dermed begrense smittespredning. Dette er tiltak som kan bidra til å avlaste helse- og omsorgstjenesten.

 Kort om innholdet i lovforslaget

Forslaget er i all hovedsak lovfesting av midlertidig forskrift av 16. mars for helsebygg

Forslaget er i det alt vesentligste lovfesting av bestemmelsene i midlertidig forskrift av 16. mars 2020 om unntak for bygg som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Det som er nytt, er at det åpnes for å kunne gjennomføre midlertidige tiltak for flere formål og uavhengig av plangrunnlag og bestemmelser i plan. Dette vil kunne gjøre det enklere å gi kortvarig unntak for bruksendring tiltak i strid med arealplan.

Den midlertidige bestemmelsen foreslås å gjelde frem til 1. januar 2021.

Det er kommunen som kan gi unntak

Ordinære prosesser og ansvarsforhold bør så langt det er mulig opprettholdes selv i kriser og ekstraordinære situasjoner. Departementet foreslår derfor at det er kommunen som skal ha  myndighet til å gi unntak. Kommunen kan si nei til å gi unntak dersom de vurderer at det aktuelle bygget som skal brukes, utgjør fare for liv og helse, eller dersom tiltaket kan føre til fare for skade på miljøet, kulturminner, naturmangfold eller tap av dyrkbar eller dyrket jord. Kommunen kan gi tidsbegrenset unntak med varighet inntil ett år.

Lovforslaget gjelder for noen få utvalgte formål

Den foreslåtte unntaksbestemmelsen skal gjelde for bygg som skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere og fengsel og varetekt.

Forslaget til formål bygger på foreløpige tilbakemeldinger som departementet har mottatt.

Kongen kan gi tidsbegrensede forskrifter

Det legges opp til at det kan gis tidsbegrensede forskrifter til bestemmelsen. Myndigheten til å fastsette slike forskrifter er foreslått lagt til Kongen. For å forenkle kommunenes arbeid, vil det i forskrift til bestemmelsen bli presisert hvilke unntak fra byggteknisk forskrift som gjelder. Det er tidsbesparende for kommunene, for da slipper de selv å ta stilling til hvilke bestemmelser det skal gjøres unntak fra. Det vil også sikre forutsigbarhet og lik behandling. 

Utkast til tidsbegrenset forskrift sendes på høring parallelt med dette lovforslaget. Utkast til forskrift følger i eget vedlegg.

Prosessen videre

Høringsfristen er 28. april 2020 kl. 16.00.

Høringssaken med høringsnotat, utkast til tidsbegrenset forskrift og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på regjeringen.no på denne lenken: www.regjeringen.no/id2698842

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" på saken på regjeringen.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Else-Karin Øvernes

utredningsleder

 

 

Kommunene

Fylkesmennene

Advokatforeningen

Regelrådet

Kommunesektorens organisasjon

Fylkesmennenenes fellesadministrasjon

Private Barnehagers Landsforbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Utdanningsdirektoratet

Sametinget

Longyearbyen lokalstyre

Sysselmannen på Svalbard