Høring - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Departementet foreslår at de midlertidige endringene som er foretatt i plan- og bygningsloven § 20-9 for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, forlenges til 1. juni 2021. Det foreslås ingen materielle endringer i bestemmelsen. Høringsfristen er derfor kort, den er satt til 2. november 2020 kl. 12:00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2020

Vår ref.: 20/5556

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at de midlertidige endringene, plan- og bygningsloven § 20-9, skal gjelde frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i bestemmelsen.

Forslaget er en videreføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Endringen bør komme på plass raskt for at loven skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor forslagene på høring med kort høringsfrist. Høringsfristen settes derfor til 2. november 2020 kl. 12:00. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen.

Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar her på www.regjeringen.no/id2774291. Alle kan avgi høringssvar. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Else-Karin Øvernes

utredningsleder

Fylkesmannsembetene
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Kriminalomsorgsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Sametinget

Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Advokatforeningen
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private barnehagers landsforbund
Regelrådet