Historisk arkiv

Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.

Karantenereglene er endret flere ganger i tråd med smittesituasjonen. Det har også vært ulike regler for innreisekarantene og smittekarantene. Det gjør at karanteneregelverket kan oppleves som uoversiktlig og komplisert. Departementet har derfor forenklet og tydeliggjort karantenereglene. Reglene for innreisekarantene og smittekarantene samles i én felles bestemmelse. Kravene for dem som skal være i karantene gjøres identiske, og samles i én felles bestemmelse.

Les forskriften på Lovdata.

–Det var behov for å forenkle og forbedre karanteneregelverket. Det skal gjøre det enda lettere for privatpersoner, arbeidstakere og arbeidsgivere å følge karantenereglene, sier Høie.

En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir litt strengere.

Det gjøres noen viktige endringer i unntakene fra karantenereglene. Endringene trer i kraft straks.

  • Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
  • Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland. Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere som også får krav om testing hver syvende dag. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.
  • Flypersonell som har vært i land og områder med karanteneplikt må i dag i innreisekarantene. Dette endres ved at det gis ett nytt unntak fra innreisekarantene for flypersonell. For flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land, stilles det krav om testing minst hver syvende dag for å få unntak fra innreisekarantene.

Kommunene må bygge opp beredskapen

- Kommunene gjør en imponerende innsats med å bekjempe koronaviruset. Selv om det jobbes intenst med å utvikle en vaksine, vil vi stå i dette over tid. Kommunene må derfor bygge opp kapasiteten slik at de raskt kan håndtere lokale smitteutbrudd. De må opprettholde denne beredskapen i første omgang fram til sommeren 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Kommunenes arbeid med testing, smittesporing, isolering og karantene er avgjørende for å håndtere koronapandemien. Kommunene må kunne teste inntil 5 prosent av befolkningen per uke.

- For å nå dette målet må kommunene rekruttere eget personell. Kommunene kan ikke vente til de er i samme situasjon som Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad før de gjør dette. Når du har et lokalt smitteutbrudd, har du ikke tid og kapasitet til å hverken rekruttere eller trene opp nytt personell, sier Høie.

Det er ikke nødvendig at alle oppgavene knyttet til testing og smittesporing utføres av helsepersonell. Helsedirektoratet har klargjort at andre enn autorisert helsepersonell kan jobbe med testing og sporing under ledelse av helsepersonell.

Tilbudet til utsatte barn og unge og andre sårbare grupper må vernes. Det innebærer at helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten ikke skal brukes i arbeid med testing og smittesporing.

Nasjonalt smittesporingsteam

Testing, smittesporing, isolering og karantene er oppgaver som kommunene normalt ikke utfører til daglig. Noen kommuner kan ha behov for opplæring og veiledning. Folkehelseinstituttet er i ferd med å bygge opp et nasjonalt smittesporingsteam, som blant annet skal bistå kommunene i deres arbeid. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et kurs i smittesporing. Kommuner som ikke har hatt lokale utbrudd bør gjennomføre beredskapsøvelser. Kommuner som har hatt lokale utbrudd, bør evaluere håndteringen sin og dele erfaringene med andre.

- Nå er det Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad som er hardest rammet. Neste uke kan det være andre, sier Høie.

Regjeringen vil ta sikte på å dekke kommunesektorens utgifter

Regjeringen skal dekke kommunesektorens kostnader ved testing, smittesporing, isolering og karantene. For å få bedre kunnskap om de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd.

Les forskriften