Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil utvide ordningen med gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskaper. Ordningen skal gjøre det enklere å rekruttere og beholde ansatte, og den blir nå tilgjengelig for større selskaper og flere ansatte.

– Oppstartsselskaper utgjør en sentral del av norsk næringsliv, og det er viktig at de kan beholde og rekruttere flinke ansatte gjennom de usikre tidene vi nå står i. Utvidelsen av ordningen vil gjøre den tilgjengelig for flere selskaper og for flere ansatte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Mange oppstartsselskaper har tapt inntekter og opplever mindre tilgang på kapital. Utvidelsen kan bidra til bedre likviditet for selskapene, når de på en enklere måte kan tildele opsjoner som en del av avlønningen. Dette er et av flere tiltak som vil hjelpe gründere og småbedrifter gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper gjelder etter dagens regler bare for personer som er ansatt i selskapet etter 1. januar 2018. Regjeringen vil nå fjerne dette kravet slik at alle ansatte i de aktuelle selskapene, kan benytte seg av opsjonsskatteordningen. Denne endringen alene vil doble antallet ansatte som kan bruke ordningen.

Regjeringen vil også utvide ordningen til å gjelde selskap med flere ansatte og høyere omsetning enn etter dagens regler. Tallet på ansatte er i dag begrenset til 12. Denne grensen økes til 25. Grensen for selskapets driftsinntekter og balansesum økes også, fra dagens 16 mill. kroner til 25 mill. kroner.

Ved å kunne tilby gunstige opsjoner også til de som ble ansatt før 1. januar 2018, vil det være enklere for selskapet å beholde ansatte med erfaring. Disse vil ofte være nøkkelpersoner for selskapets videre utvikling. Å utvide ordningen til også å omfatte større selskaper, vil gi flere selskaper mulighet til å benytte seg av opsjonsskatteordningen som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

Les mer i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 5.