Historisk arkiv

Utvidet mulighet for å kombinere dagpenger og opplæring forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen ønsker å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning. I forslaget til statsbudsjettet for 2021 legges det opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli 2021. Samtidig arbeider regjeringen med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

– Vi vet at god og relevant kompetanse i mange tilfeller er avgjørende for å få innpass i arbeidslivet. Nå er vi i en situasjon med rekordmange arbeidsledige, og da er det smart å legge til rette for at folk kan bruke perioden uten jobb på å skaffe seg relevant kompetanse som næringslivet etterspør, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den midlertidige ordningen ble innført i april som følge av at det var få mulige jobber å søke på for alle som ble permitterte og ledige, særlig for dem uten relevant kompetanse. Enklere tilgang til å ta opplæring og samtidig beholde retten til dagpenger kan bidra til at flere raskere kommer tilbake i jobb fordi de har skaffet seg kompetansen som trengs. Slik kan man motvirke at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå.

– Det er bra for både den enkelte og samfunnet at den ledige tiden brukes til utdanning og kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig for regjeringen å forlenge unntakene i dagpengeregelverket slik at ingen skal måtte velge mellom dagpenger eller utdanning. Jeg håper enda flere griper denne sjansen nå og ruster seg enda bedre for arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Arbeidet med å utforme et nytt og permanent regelverk for å kunne kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning er i gang, og regjeringen vil sende et forslag på høring i løpet av året. Det tas sikte på at et nytt regelverk kan tre i kraft fra 1. juli 2021.

Røe Isaksen viser også til at dette er en oppfølging av svarbrevet fra statsministeren til partene under frontfagsmeklingen i august, der en slik forlengelse ble holdt åpent.

Fakta

Hovedregelen i dagpengeordningen er at dagpenger ikke er forenlig med opplæring. Dagpengesøkere som ønsker å kombinere opplæring med dagpenger må fremme søknad til Arbeids- og velferdsetaten. Søknadsplikten er opphevet i den midlertidige ordningen, mens kravet om å være disponibel for arbeidsmarkedet er opprettholdt.

Ordningen skulle i første omgang vare fram til september, men ble senere forlenget ut året.