Historisk arkiv

En pakke for grønn omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har bevilget 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet settes det av penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

-Når vi nå setter fart igjen i norsk økonomi, må det skje samtidig som vi stimulerer til grønn vekst, som får utslippene ned og som sikrer grønne arbeidsplasser. Vi må bruke muligheten som denne restarten av samfunnet vårt gir, til å forberede oss på morgendagens arbeidsliv - og fremtidens samfunnsliv. Der vi skal skape mer, inkludere flere og ta vare på kloden vår, sier næringsminister Iselin Nybø (V).  

En milliard til grønn forskningsplattform 

Det er bevilget 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet. 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.  

-Nå legger vi grunnlaget for et bærekraftig fremtidig næringsliv. Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

To milliarder til Enova 

Regjeringen har økt bevilgningen til til Enova med to milliarder kroner i 2020. 

Pengene skal brukes for å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart.

-Vi trenger en skikkelig teknologiutvikling for å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmulighetene  i ny, grønn industri. Industrien i framtiden må forene lave utslipp med høy verdiskapning og grønn vekst, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Styrket forskningsinnsats for lavutslipp 

Regjeringen bevilger 75 millioner kroner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavtslippsforskning.  

Tildelingen skal fremme forskning, utvikling og innovasjon av nye løsninger som kan føre til at Norge reduserer utslipp av klimagasser samtidig som det stimulerer til næringsutvikling. 

–Vi trenger å styrke vår grønne konkurransekraft i en periode med lavt aktivitetsnivå. Derfor vil regjeringen øke tildelingen til forskning som kan føre til lavutslippsløsninger for næringslivet seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Regjeringen vil fremme en mer sirkulær økonomi 

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene.  

Pengene vil fordeles på forskning på sirkulær økonomi (40 millioner kroner), økt grunnbevilgning til miljøinstituttene (30 millioner kroner), prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (10 millioner kroner), kompetanseprosjekter i regi av Virke (10 millioner kroner) og  til Eyde-klyngen til å kartlegge materialstrømmer i prosessindustrien (8 millioner kroner). 

Regjeringen vil øke støtten til grønn omstilling i kommunene 

Regjeringen øker bevilgningen til Klimasats med 50 millioner kroner.  

Gjennom Klimasats kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til prosjekter som kutter klimagassutslipp og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.  

Tiltak for grønn skipsfart 

Regjeringen lanserer flere tiltak som fremmer grønn skipsfart 

Regjeringen har opprettet en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen vil ha en tapsavsetning på 150 millioner kroner og ramme på 300 millioner kroner. Videre blir rammen til Maroff-programmet i Norges forskningsråd økt med 65 millioner kroner, hvor grønn skipsfart er et prioritert område, samt 20 millioner kroner til utviklingskontrakter for grønne hurtigbåter under Klimasats.  

-Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere de nasjonale utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).  

Nytt løft for havvind 

I regjeringens tiltakspakke er det satt av 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

I tillegg vil Olje- og energidepartementet tildele 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs. Totalt blir det brukt 25 millioner til dette. 

-Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.Det nye forskningssenteret vil samle de beste innen industri, institutter og akademia for å løse ulike utfordringer knyttet til utviklingen av vindkraft til havs i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Styrket satsing på hydrogen i Norge 

Regjeringen har bevilget 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.  

Den grønne omstillingspakken gir en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge og bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi. 

-En styrket satsing på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Vi skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Satsingen bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi som klima- og miljøministeren og jeg lanserer i begynnelsen av juni, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Øker tilskuddet til Norwep  

Regjeringen har økt det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 med 20 mill. kroner, til 54 mill. kroner. 

Stiftelsen NORWEP har som oppgave å fremme internasjonalisering av de norskbaserte energinæringene. Leverandørbedriftene til energinæringene befinner seg i utfordrende situasjon på grunn av de negative ringvirkningene av Covid-19 og sammenfallende oljeprisfall, også når det gjelder den eksportrettede virksomheten 

-Leverandørindustrien til energinæringene er blant Norges største næringer, og NORWEP er regjeringens viktigste virkemiddel for internasjonalisering av energinæringene. De bidrar til å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Regjeringen ønsker derfor å støtte opp under viktige virkemiddelaktører som NORWEP, som har sterk energifaglig kompetanse og som arbeider internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Flere tiltak for næringsliv, fiskeri- og sjømat: